XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. педагог. наук, Штельмах О. В. ДО ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ ЗАСОБІВ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ

кандидат педагогічних наук,

Штельмах Ольга Володимирівна

Криворізький економічний інститут

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ДО ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ ЗАСОБІВ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Однією з найважливіших проблем організації освітнього простору, забезпечення високих результатів навчально-пізнавальної діяльності школярів, відповідність їх знань до освітніх стандартів є створення системи відслідковування результатів на кожному з етапів навчання, у кожного учня. У педагогічній практиці на сучасному етапі виникла необхідність використання більш об'єктивних способів оцінки знань та вмінь учнів, котрі відповідають вимогам освітнього стандарту. Для розв'язування означених проблем застосовується система регулювання якості освіти, а саме дидактичний моніторинг.

Загалом, говорячи про освітній моніторинг не можна оминути такі поняття як «засіб», «засіб навчання», «засіб проведення освітнього моніторингу» та «засіб проведення моніторингу навчальних досягнень старшокласників».

Отож, метою нашої статті є розмежування даних дефініцій у контексті моніторингового дослідження.

Доцільність розгляду засобів проведення освітнього моніторингу є відповіддю на питання: «За допомогою чого можна перевірити рівень знань учня?». Такими засобами можуть бути різноманітні матеріальні предмети, які сприяють ефективній організації процесу моніторингового дослідження.

Однак, спершу, слід зазначити, що трактування терміну «засіб» у педагогіці є неоднорідним. Так, наприклад, до педагогічних засобів відносять зміст, що треба засвоїти, методи й організаційні форми виховання, завдяки яким встановлюється співробітництво між вчителем та учнем.

Загалом, розмаїття означень поняття «засіб» можна пояснити тим, що засоби навчання є основною складовою навчального середовища.

В Енциклопедії освіти підкреслено, що «засоби навчання формують матеріальну та інформаційну складові навчального середовища, впливають на діяльність суб'єктів навчання та організацію дидактичного процесу, створюють умови для забезпечення можливості досягнення конкретних, заздалегідь сформульованих, цілей навчання, які можуть характеризувати якість дидактичного процесу. З іншого боку, засобам завжди притаманна різноманітність форм реалізації та методів їх використання» [1, с. 313].

Отже, засоби навчання - це різноманітні матеріали та знаряддя навчального процесу, завдяки яким більш успішно і за коротший час досягаються визначені цілі навчання.

Різницею між засобами навчання та засобами проведення освітнього моніторингу є те, що, хоч вони в деякій мірі і доповнюють один одного, проте засоби навчання слугують у процесі самої навчальної діяльності для отримання нових знань, а засоби проведення освітнього моніторингу застосовуються вже для перевірки рівня отриманих знань, для подальшої їх корекції.

Стосовно засобів проведення моніторингового дослідження І.Опольський акцентує, що «для здійснення освітнього моніторингу спеціально розробляється інструментарій, у ролі якого виступають кваліметричні моделі (стандарти) стану або процесу, що відстежується. Кваліметричні (квалі - якість, метріо - міряти) моделі забезпечують кількісну оцінку якості предметів або процесів» [5]. Зазначимо, що кваліметрія, за визначенням З.Рябової, - це наукова дисципліна, котра вивчає методологію та проблематику комплексних оцінок якості будь-яких об'єктів: предметів, явищ або процесів. Основна їх задача - це комплексна оцінка якості через сукупність показників із застосуванням відповідної математичної моделі [3, с.6].

Г.Єльникова розглядає такі складові засобів освітнього моніторингу:

•-        чітко визначений об'єкт моніторингу;

•-        задані параметри розвитку об'єкта;

•-        критерії оцінювання заданих параметрів;

•-        технологія проведення поточного контролю;

•-        банк даних з регулювання процесу, спрямованого на досягнення запланованого кінцевого результату [2].

Таким чином, підсумовуючи все вище сказане, під засобами проведення моніторингу навчальних досягнень старшокласників ми розуміємо систему матеріальних об'єктів задля перевірки розуміння навчального матеріалу, оцінки фактичних знань старшокласників, формулювання такого навчального еталону, який дозволив би анулювати суб'єктивність вчителя (координатора моніторингу навчальних досягнень старшокласників) під час перевірки знань та умінь школярів.

Проаналізувавши науково-методичну літературу стосовно даного питання, ми дійшли висновку, що засобами проведення моніторингу навчальних досягнень старшокласників можуть бути:

•-        чітке з'ясування мети та завдань моніторингу навчальних досягнень старшокласників;

•-        масштаб проведення моніторингу навчальних досягнень старшокласників: чи то внутрішньо шкільний рівень, чи то пробне тестування як варіант підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, чи то безпосередньо саме ЗНО;

•-        чіткий варіант стандартизованого тесту;

•-        задані методи, критерії та показники моніторингу навчальних досягнень старшокласників;

•-        чітко визначений об'єкт;

•-        пілотне дослідження задля усунення похибок при основному дослідженні навчальних досягнень школярів старшої школи;

•-        об'єктивно проведене основне дослідження з дотриманням інструктивно-методичних вказівок;

•-        підготовка кінцевих статистичних результатів [4, с. 9-10].

Отож, зазначене вище переконує в тому, що сам процес здійснення моніторингу навчальних досягнень старшокласників є неможливим без чітко визначених складових засобів проведення даного виду освітнього моніторингу.

Література:

•1.     Енциклопедія освіти / [Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г.Кремінь]. - К.: Юрінком Інтер, 2008.- 1040 с.

•2.     Єльникова Г.В. Основи адаптивного управління. - Харків, 2004

•3.     Рябова З.В. Моніторинг навчальної діяльності учнів загальноосвітньої школи / З.В.Рябова// Науково-пізнавальна діяльність учасників освітнього процесу навчальних закладів різних рівнів акредитації: зб. наук. праць. - К.: «Науковий світ», 2002. - С. 192 - 201

•4.     Штельмах О.В. Організаційно-педагогічні засади моніторингу навчальних досягнень старшокласників з предметів гуманітарного циклу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.09/ О.В.Штельмах: Криворізький державний педагогічний університет. - Кривий Ріг, 2011. - 20 с.

•5.     http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1521&Itemid=30


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>