XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. педагог. наук, Яблонська Т. М. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПУ РОЛЬОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ ЯК ПРОВІДНОЇ ІДЕЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ

Кандидат педагогічних наук, Яблонська Тетяна Миколаївна

Південноукраїнський національний педагогічний університет

імені К. Д. Ушинського, доцент кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПУ РОЛЬОВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ ЯК ПРОВІДНОЇ ІДЕЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ

Педагогічна дійсність представляє собою глобальний освітній простір, у центрі якого перебуває майбутній педагог, що реалізує свої задатки й здібності за допомогою різних засобів і шляхом здійснення власної траєкторії індивідуального розвитку. Професійне становлення особистості забезпечується освітнім процесом вищої школи, важливою складовою ланкою якого є педагогічна підготовка майбутніх учителів-філологів.

Проблема оптимізації всієї системи педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів передбачає пошук нових теоретико-методичних стратегій, основою яких є принципи її організації.

Таким принципом може бути принцип рольової перспективи. Уведення принципу рольової перспективи в систему педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів сприяє здійсненню змістовно-процесуального, діалогічного, імітаційно-ігрового підходів;   моделюванню професійних ситуацій на навчальних заняттях, активізації творчої пізнавальної діяльності, нестандартному розв'язанню педагогічних задач; стимулює позитивну мотивацію й активну позицію студентів у процесі засвоєння педагогічних знань, придбання педагогічного досвіду, формування професійних якостей їх особистості.

Сьогодні педагогічна підготовка майбутніх учителів-філологів як важлива складова університетської освіти потребує докорінної перебудови й створення чіткої її системи. Під педагогічною системою в науковій літературі прийнято розуміти впорядковану множинність елементів, взаємозалежних між собою й утворюючих деяку цілісну єдність [1, с. 102].

Моделювання системи на принципі рольової перспективи несе в собі певний виховний і розвиваючий потенціал педагогічної підготовки студентів. Робота з «образом» системи педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів, що розвивається за своїми законами, відкриває спосіб пошуку нової теоретичної основи, якою може виступати принцип рольової перспективи. Реалізація цього принципу допоможе одержати більш виразні уявлення про її якісний і кількісний стан, виявити основні напрямки її вдосконалення.

Аналіз педагогічної літератури й практики вищої педагогічної школи дозволяє зазначити таке: результативність педагогічної підготовки майбутніх учителів-філологів багато в чому визначається зміною характеру відносин її учасників, переходом від педагогічного впливу до діалогічної взаємодії викладача й студентів, яке будується, при всій відмінності поглядів, позицій, установок, на принципах довіри, взаєморозуміння, співробітництва.

Але далеко не завжди традиційно організована система педагогічної підготовки в університеті дозволяє будувати відносини викладача й студентів на основі взаєморозуміння, діалогічної взаємодії, співчуття й співробітництва. У ході традиційної педагогічної підготовки часто переважає інформаційна сторона, теоретичне знання й зміст будь-якої дисципліни розглядається як сукупність знань, умінь і навичок. Потенціал майбутнього вчителя-філолога, модель його особистості, особистісні якості, що забезпечують результативність педагогічної праці, не завжди проектують на зміст, форми, методи роботи зі студентами.

Особистісна спрямованість змісту педагогічної підготовки обумовлює необхідність використання таких принципів її організації, що дозволили б моделювати ситуації, у яких майбутній учитель-філолог міг не тільки сприймати педагогічну теорію, удосконалювати власні професійно-педагогічні дії, закріплювати досвід педагогічної діяльності, але й стимулювати професійний саморозвиток, самовираження й самоствердження його в самостійній педагогічній праці.

Принцип рольової перспективи є одним із засобів гармонійної взаємодії всіх компонентів педагогічної підготовки: змістовної й процесуальної, інтелектуальної й емоційної, особистісної спрямованості її змісту й технології.

Аналіз стану педагогічної підготовки в практиці педагогічних університетів дозволяє говорити про те, що, нерідко, у ході її транслюються педагогічні знання й уміння від викладача до студентів; їй властивий репродуктивний характер і консерватизм. Подолання протиріччя між прогнозованими цілями підготовки майбутніх педагогів-філологів до творчої педагогічної праці й репродуктивним характером процесу засвоєння педагогічного знання необхідний механізм стимулювання активної позиції й творчого стилю діяльності, діалогічної взаємодії в системі відносин «викладач - студенти».

Оптимізація виховних і розвиваючих можливостей педагогічної підготовки в університеті пов'язана зі зміною її цілей, змісту, методики й технології. Важливо їй надати такий характер, щоб забезпечити зміну ролей викладача й студентів у ході навчальних занять, перехід від суб'єкт-об'єктних відносин до суб'єкт-суб'єктних, забезпечити професійний розвиток кожного студента. Причому кожному студентові важливо забезпечити участь в активній діяльності професійної спрямованості, динаміку розв'язання завдань, що постійно ускладнюються, і програвання різних ролей, що моделюють педагогічну дійсність  і розкривають специфіку й творчу природу педагогічної праці.

Пошук виходу із запропонованих викладачем моделей ситуацій і розв'язання професійних задач, які постійно ускладнюються, забезпечує майбутнім педагогам-філологам високий рівень теоретичної компетентності й практичний педагогічний досвід, перехід від одного професійного рівня до іншого, більш високого, від репродуктивного характеру педагогічної діяльності до педагогічної творчості. Саме проектування рольової перспективи й реалізацію різних ролей у системі педагогічної підготовки дозволяє здійснити рольовий принцип її організації.

Принцип рольової перспективи в педагогічній підготовці студентів знаходить вираження в:

- рухливості, мінливості педагогічної діяльності й спілкування;

- професійній спрямованості педагогічного матеріалу, відібраного на основі функціональної й комунікативної значимості;

- у ситуативному структуруванні педагогічного матеріалу й постановці проблемних комунікативних проблем;

- педагогічної теорії у вигляді рольових ситуацій;

- зсуві вольових зусиль на процес одержання навчальної інформації за допомогою зняття емоційної напруги;

- у високому рівні професіоналізму викладачів вищої школи.

Цей принцип як провідна ідея підвищення якості педагогічної підготовки майбутніх учителів передбачає їх залучення до активної пізнавальної діяльності шляхом виконання складної і відповідальної ролі в модельованих навчальних ситуаціях, що максимально відображають педагогічну дійсність.

Технологія педагогічної підготовки, заснована на принципі рольової перспективи, дає змогу здійснювати навчальну діяльність в умовах, максимально наближених до реальних, а також забезпечує адекватну педагогічну поведінку студентів з урахуванням специфіки професії вчителя.

Література:

•1.     Большой энциклопедический словарь. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Большая Российская энциклопедия - Норинт, 1997. - 1456 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>