XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Канд. псих. наук Переверзєва В.М. Особливості професійних інтересів і схильності особистості старшокласників до економічних професій.

Рубрика: Психологія

В зв'язку з тим, що Україна вступила в ринкові відносини в міжнародному співтоваристві особливого значення набуває проблема розвитку у школярів професійних інтересів і схильності особистості до набування економічних професій, таких як: фахівець з маркетингу, менеджер, банкір, економіст, фінансист тощо.

Вже в шкільному віці необхідно правильно діагностувати схильності особистості до професії, зокрема економічного фаху, формувати у учнів економічне мислення, володіння системою економічних понять, розвивати цілеспрямованість, силу волі, вміння розбиратись в складних економічних проблемах.

В психології, як відомо, професійне самовизначення особистості має ряд етапів, які пов'язані спочатку з грою, фантазією дитини, неусвідомленим і поступово усвідомленим вибором фаху (Климов Е.О. Дубровіна І.В., Коссов Б. та інші).

Вибір професії і реалізація життєвих планів залежить від особистісних якостей, інтересів та психофізіологічних нахилів особистості до певного фаху. До особистісних якостей можна віднести рівень самооцінки, рівень домагань, ціннісні орієнтації, емоційно-вольові властивості, інтелектуальні.

Як відомо, що за методиками Е.О. Клімова, А.Е. Голомштока виділено такі напрямки професій: "людина-людина", "людина-техніка", "людина-знак", "людина-природа", "людина-художній образ".

В нашому дослідження були поставлені наступні завдання: виявити особливості професійних інтересів у старшокласників і схильності їх до професій економічного напрямку, визначити взаємозв'язок професійних інтересів і особистісних якостей у старшокласників.

В дослідженні було висунуто припущення про те, що на розвиток схильності до економічних професій здійснює вплив розвиток професійних інтересів, установки, рівень розвитку економічного мислення, мотиви, особистісні властивості, які повинні бути притаманні людині з економічним фахом.

Так, в процесі проведеного дослідження було виявлено психологічні особливості професійної орієнтації старшокласників на економічні професії, показані закономірності професійної орієнтації, визначено кореляцію між професійними  інтересами та якостями особистості. проаналізуємо отримані результати: так, серед старшокласників високий рівень професійних інтересів в системі "людина-знак" виявили 36%, ці учні мали схильність до професії, що пов'язана з буквеними та цифровими знаками, текстами, підрахунками, тобто те, що вимагає економічна професія.

Середній рівень професійних інтересів виявили 40% учнів, ці учні виявили інтереси і схильність не тільки до професії в системі "людина-знак", але і "людина-людина", "людина-природа", "людина-художній образ", тобто примірно однаково були розвинуті професійні інтереси учнів в цих сферах і вони ще остаточно не визначились.

Низький рівень професійних інтересів виявили 24% учнів, які в основному віддавали перевагу професії в системі "людина-техніка", схильності до економічних професій не виявлено, але в цих учнів виявились інтереси до таких професій, як водій транспорту, технік, слюсар тощо.

Аналіз результатів по визначенню рівня домагань і самооцінки показав, що між цими показниками і проявом професійних інтересів і схильностей існують взаємозв'язки. Так, високу самооцінку виявили 38% учнів, серед яких 26% учнів, які вибрали економічні професії. Це свідчить про зростання рівня самосвідомості учнів, усвідомленого вибору економічної професії, відповідності своїх особистісних якостей вимогам даної професії.

Адекватний, критичний рівень самооцінки виявили 32% учнів, серед яких 14% учнів, що вибрали економічні професії. Ці учні більш свідомо і реально оцінюють свої здібності і можливості до вибору фаху. Вони свідомо приймають відповідні соціальні установки, співвідносять їх з внутрішніми особистісними якостями намагаються відповідати вимогам, які пред'являються до економічного фаху.

Низький рівень самооцінки виявили 30% учнів, ці учні вибирали більш прості професії, що відповідають їх здібностям, а саме робітничі професії, транспорт. Нам здалось, що вони свідомо принижують і недооцінюють свої здібності, можливості, схильності, не поспішають хвалитись успіхами в навчанні, відчувають іноді невпевненість в собі, а іноді навіть відчуття неповноцінності, ніяковіють в бесіді, їм притаманні суперечності в поведінці, судженнях. При визначенні рівня домагань виявлено, що у 39% учнів старших класів висока мотивація досягнень, тобто ставлять високі цілі, але досягти їх повністю ще не можуть і тому ці цілі після закінчення школи стають реально не досяжними. Серед цих 39% учнів було 30% учнів, які вибрали економічні професії, тобто з усіх учнів, що вибрали економічні професії третина не може досягти реально опанування даною професією. Виникає процес внутрішнього розчарування, конфлікту, неадекватності поведінки. середній рівень домагань виявлено у 40% учнів старших класів, що свідчить про більш об'єктивну оцінку своїх досягнень і на даному етапі життя і в найближчому майбутньому, критично оцінюють свої можливості, здібності, особистості, які необхідно для опанування фахом з економічного напрямку.

Низький рівень домагань виявили 21% учнів, які вибирали легкі мотиви досягнення успіху без докладання вольових зусиль, спрощені цілі. Ці учні вибирали професії в системі: "людина-техніка", "людина-природа". Для цих учнів характерна була зовнішня мотивація вибору фаху, не усвідомлення своїх можливостей, приниження своїх здібностей і схильностей.

З метою формування професійних інтересів, навичок, схильностей до свідомого вибору професії і зокрема економічної  професії була розроблена психокорекцій на програма що активізувала процес свідомого професійного самовизначення підвищення рівня психологічної компетентності, самодосконалості.  Проведені були не тільки бесіди, але й екскурсії до фінансових установ, зустрічі з провідними економістами міста і району, складення професіограм з різних економічних професій.

Проведення циклу спеціальних психотренінгових занять підвищило у старшокласників загальний рівень професійних інтересів не тільки до економічних професій, а і до інших.

Адекватність самооцінки та рівня домагань старшокласників сприяли більш свідомому вибору професії і впливу на формування особистісної готовності до вибору економічних професій, формування більш свідомих реальних життєвих планів, пов'язаних з оволодінням економічними професіями, самостійно вибирати професійний трудовий шлях, адекватно оцінювати себе.

 

 

Література.

 

•1.     Дубровина И.В. Мы живём среди людей. М., 1989.

•2.     Климов Е.А. Введение в психологію труда. М., 1998.

•3.     Коссов Б. Профессиональная прогностика и методы исследования. // Психологический журнал 1981 т.2.№ 2.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>