XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Канд. психол. н. Мелоян А.Е. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ КОПІНГ-ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ У СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ.

Канд. психол. наук, доцент Мелоян Анаіт Едуардівна

Слов'янський державний педагогічний університет

Особливості прояву копінг-поведінки підлітків у стресових ситуаціях

  У вітчизняній психології опонуюча поведінка (копінг) розглядається як усвідомлене раціональна поведінка, спрямована на усунення стресової ситуації. Умовою копінгу  є стрес - стан людини, неспецифічна реакція на фізіологічному, психологічному і поведінковому рівні, яка  з'являється у відповідь на негативні події. Психологічна значимість копінгу у тому, щоб  ефективно адаптувати людину до потреб у різних ситуаціях, дозволити оволодіти ними, ослабити і пом'якшити ці потреби, загасити стресову дію ситуації [4].

              Проблемою копінгу займалися І. М. Никольська,  Р. М.Грановська, Л. І. Анцифєрова, С.Норман, Д.Ф.Єндлєр, Д.А.Джеймс, М.І.Паркер, Т.А. Крюкова, Е.Б Клубова та ін..

Стрес - це насамперед корисна для організму реакція, яка виникла у ході еволюції, що сприяє оптимальної його адаптації до мінливих умов життя. Разом з тим сильні і багаторазово повторювані дії стресорів можуть приводити до різноманітних негативних наслідків, на яких фіксують свою увагу багато дослідників [2].

Г.Сельє вперше почав використовувати поняття стресу, створив концепцію стресу, розробив когнітивну теорію емоцій та подолання стресу. Багато вчених вивчають цей феномен у взаємодії з пізнанням, емоціями та дією (Дж. Еверілл, П. Фресс, Р. Кан). У рамках когнітивного підходу стрес вивчав Ейнштейн; Горовиць розробив інформаційну концепцію стресу. У межах психосоціального підходу стрес досліджували Р. Грін та Б. Вілсон. Багато зарубіжних дослідників звертали увагу на наслідки стресу, викликані виробничою діяльністю (Дж. Гілтон, С. Палмер, Т. Пікеринг).

У вітчизняній психології деякі вчені пов'язували поняття стресу з поняттям напруження (В.А. Ганзен, В.М. М'ясищев). Стрес як процес, що призводить до психічних відхилень, розглядали Л.М. Аболін та Т.І. Аболіна. В контексті емоцій стрес вивчали Г.Г. Аракелов, Г.І. Кассиль, О.І. Медведєв, Н.М. Русалова, В.В. Суворова. Психологічні особливості людини в стресо­вих ситуаціях досліджували В.А. Бодров, А.М. Вейн, Л.В. Куликов, К.В. Судаков. Феномен стресу в міжособистісних стосунках людей вивчали Е.С. Бодрова, Л.А. Китаєв-Смик. Особливості переживання стресів людиною в екстремальних умовах досліджували Ю.А. Баранов, А.П. Мухін, С.В. Чермянін [3].

Відповідно до мети нашого дослідження, нами були використані наступні методики:  методика „Копінг-поведінка у стресових ситуаціях" С.Нормана; методика „Діагностика стратегії поведінкової активності у стресових ситуаціях"; методика діагностики міжособистісних стосунків Т.Лірі; методика дослідження рівня суб'єктивного контролю (РСК) Д.Роттера.

Більшість досліджених нами підлітків обирає копінг-поведінку у стресових ситуаціях, орієнтовану на вирішення задачі конструктивними засобами (78% - високий рівень) та копінг-поведінку, орієнтовану на відволікання (72% - високий рівень). Модель копінгу відволікання від стресової ситуації ефективна тим, що виступає як своєрідний механізм психологічного захисту.

         Великий відсоток досліджених обрали копінг-поведінку у стресових ситуаціях, орієнтовану на емоційне відреагування. Тобто суб'єкт з таким копінгом у стресових ситуаціях реагує бурно, емоційно, експресивно.

 Домінуючою стратегією поведінкової активності у стресових ситуаціях є змішаний тип, який характеризується цілеспрямованістю, емоційною стабільністю, вмінням чергувати роботу з відпочинком та відносною стійкістю до стресових факторів (67%). У стресових ситуаціях проявляється висока стресостійкість лише у 22% (тип Б). Це найсильніший тип з усіх наведених. Для осіб з таким типом активності у стресових ситуаціях характерно послідовність в діяльності, цілеспрямованість, висока працездатність та стабільність емоційної сфери. Низький рівень контролю  у стресових ситуаціях спостерігається  у 11%. У них проявляється   висока поведінкова активність, наполегливість, часта зміна настрою, при цьому знижується рівень контролю особистості.

          Під час оцінки дослідження міжособистісних стосунків було виявлено, що у підлітків у процесах міжособистісного приймання переважає фактор домінування над оточуючими. 46% мають високий рівень даного показника. Прихильність як установка на спілкування з однолітками менш властива нашій виборці досліджуваних (27%). У спілкуванні з однолітками більшість старших підлітків намагається проявити свої найкращі, у тому числі лідерські якості. Бажання відокремитися, прагнення зайняти високу позицію, здобути повагу, визначити свою особистісну цінність й таким чином отримати можливість підкріпити власну самооцінку та самоповагу - все це багато в чому визначає позицію домінування підлітків у процесі міжособистісної взаємодії.

          Результати дослідження рівня суб`єктивного контролю у старших підлітків над різноманітними життєвими ситуаціями вказують на те, що преважна більшість підлітків характеризується вираженістю  екстернального типу локус контролю. Отриманні данні свідчать, що більшість підлітків інтерпретує значущі події в їхньому житті як результат дії зовнішніх сил - випадків, інших людей; досліджувані схильні перекладати відповідальність за власний неуспіх оточуючим або вважати його результатом невезіння.

Література:

1.Китаев - Смык Л.А. Психология стресса. М.,1988. - 250с.

2.Куликов Л.В. Личностный фактор в преодолении стресса // Актуальные
проблемы психологической теории и практики / Под ред. А.А. Крылова. СПб.,
1995. С. 92-99.

3.Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования //
Эмоциональный стресс: физиологические и психологические реакции / Под
ред. Л. Леви. Л., 1970.-178с.

4.Психология эмоций. Тексты / Под. ред. В.К. Вилюнас. М., 1984.- 375с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>