XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. психол. н. Осика О.В. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВЧИНКОВОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ.

Кандидат психологічних наук Осика О.В.

Слов'янський державний педагогічний університет

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВЧИНКОВОГО СВІТУ ОСОБИСТОСТІ

Вчинок займає ключове місце у сучасній психології. У вітчизняній науці вчинок досліджували: І.Д.Бех, Л.І.Божович, Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв, В.А.Роменець, С.Л.Рубінштейн, Є.М.Сурков, В.В.Фадєєв.

Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв розглядають вчинок як одиничний поведінковий акт, тісно пов'язаний з виконанням або невиконанням людиною своїх моральних обов'язків, цілісний світ яких охоплює все життя та стає сутністю особистості. О.М.Леонтьєв зауважує, що особистість людини породжується в її діяльності, яка здійснює її зв'язки зі світом. Перші активні й свідомі вчинки - ось початок особистості. Постання її проходить у напруженій внутрішній роботі, коли людина неначе постійно розв'язує задачу "чому в меті бути" і, трапляється, відриває від себе те, що виявляється [1].

С.Л.Рубінштейн дає наступне визначення: "Вчинок - це дія, що сприймається і усвідомлюється діючим суб'єктом як суспільний акт, як прояв суб'єкта, який виражає ставлення людини до інших людей" [4, с.444 - 445].

Вчений грунтовно дослідив психологічний процес, під час якого дія стає вчинком. Це трапляється тоді, коли людиною свідомо керують суспільні інтереси, а особистість приймає суспільну мораль та потенційно спроможна до здійснення моральних вчинків, які згодом і стають домінантою її суспільної поведінки. "Вчинком в достеменному розумінні слова є не всяка дія людини, а лише така, в якій провідне значення має свідоме ставлення людини до інших людей, до суспільства, до норм суспільної моралі" [4, с.438].

В.А.Роменець зауважує, що вчинок є універсальний і єдиний у своєму роді осередок людської діяльності і виражає спосіб існування людини у світі, виступає постійно діючим фактором історичних форм прогресу, стає ланкою, що опосередковує людину і світ [3].

Досліджуючи моральні вчинки та моральну творчість суб'єкта, вчений вважає, що вони є підгрунтям людської свідомості, історії і культури, що визначають життя і долю цілих народів і окремої особистості. "Маючи самостійне значення як вище вираження процесу соціалізації людини, моральна творчість є непорушним грунтом мислительної та естетичної діяльностей людини і становить їхній остаточний сенс...Саме вчинок у його психологічній структурі виступає безпосереднім "механізмом" моральної творчості" [3, с.193]. Комунікація особистостей в її етичному, моральному відношенні обтяжена їхньою буттєвою роздільністю. Постає старе питання про реальність  "іншої свідомості". Зв'язок особистостей можна уявити у вигляді січень кулі, які перетинаються в її осі. Вчинок як соціальний акт об'єднує людину і світ шляхом взаємних комунікацій окремих особистостей на основі "матеріального" світу. Основний рушійний принцип здійснення вчинку є принцип заповнювання, завершеності "кулі буття", потягу і сходження до великого світу природи і суспільства. Потреба опори в іншому, ущербність одиничного існування - феноменальний вираз необхідності поєднати мікрокосмос і макрокосмос та знайти в цьому велику самодостатність [2, с.391].

Вчинок є акт самоствердження особистості на основі утворення спільності з іншими індивідами та природним середовищем. Вчинковий світ особистості, багатоманітний і унікальний, потребує нових психологічних досліджень.

Література:

•1.     Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: Политиздат, 1975. - 304 с.

•2.     Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. - 4-те вид., стереотип. - К.: Либідь, 1999. - 632 с.

•3.     Роменець В.А. Психологія творчості. - К.: Либідь, 2001. - 288 с.

•4.     Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2000. - 720 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>