XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Канд. психол. наук Осика О.В. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Кандидат психологічних наук Осика О.В.
Слов’янський державний педагогічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Методологічні проблеми сучасної психології привернули до себе широке коло вітчизняних та зарубіжних дослідників: К.О.Абульханова-Славська, О.Г.Асмолов, Дж.Гласс, Р.Готтсданкер, К.М.Гуревич, С.Д.Максименко, І.П.Маноха, В.В.Рибалка, С.Л.Рубінштейн, Дж.Стенлі, А.В.Юревич [1, 3, 4].
С.Л.Рубінштейн правомірно вважав, що для послідовної й плідної реалізації нашої методології суттєво, щоб вона була усвідомлена. А будучи усвідомленою, не перетворилася у форму, котра механічно накладається на конкретний зміст науки, щоб вона розкривалась в глибині змісту науки в закономірностях його власного розвитку [4, с.38].
Досліджуючи методологію сучасної науки, С.Д.Максименко виокремлює дві ключові проблеми. Перша проблема стосується співвідношення методу з іншими поняттями, тобто це є проблема місця методу в системі інших наукових понять. До неї відносяться такі питання, як співвідношення предмета й методу дослідження, сутність методу як основної одиниці наукового дослідження, вплив методологічних принципів на вибір адекватного методу дослідження, співвідношення наукового знання і методу. Друга проблема є проекцією першої на площину розгляду власне поняття “науковий метод” й основних форм його застосування, і пов’язана з класифікацією цих форм, а, отже, містить в собі такі питання як співвідношення методів загальних і окремих, емпіричних та теоретичних.
Галузь методологічних проблем полягає від методичного арсеналу конкретних наукових досліджень до філософського осмислення як самих методів, так і знань, що отримаються з їх допомогою. Звідси виникає необхідність відокремлення й розрізнення рівнів методології, що мають свою специфіку. Виділяються три таких рівні.
Перший – це категоріальний рівень, ним керуються спеціальні методології, що розробляють й застосовують свої методи. Його методологічна функція полягає в дослідженні загальних принципів пізнання, найбільш загальних форм й законів руху мислення на шляху до об’єктивної істини.
На другому рівні складається система методологічних понять, які відбивають конкретну практику наукових досліджень, відображену в призмі діалектичного методу.
Третій методологічний рівень складають теорії методів конкретних наук. Методи цього рівня розробляються в окремих, спеціальних науках. Розділи цих наук пов’язані з вивченням методів дослідження, можна назвати спеціальними методологіями [1, с.12 – 14].
І.П.Маноха зауважує, що методологією психологічного дослідження виступають: феноменологія існування людини або онтологічно орієнтована філософія людини або діалектика людського життя. Суттєвим моментом є вибір дослідником методів теоретичного дослідження, які забезпечують повний цикл пізнавальних теоретичних “маніпуляцій” зі змістом предмета [2, с. 49].
Перспективою нашого дослідження є вивчення методологічних засад сучасної психології.
Література:
1. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури. Навчальний посібник для вищої школи /Максименко С.Д. – К.: Наукова думка, 1999. – 216 с.
2. Основи психології : Підручник / За заг. ред. О.В.Киричука, В.А. Роменця. – 4-те вид., стереотип. – К.: Либідь, 1999. – 632 с.
3. Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості /Рибалка В.В. – К.:ІЗМН, 1996. – 235 с.
4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии /Рубинштейн С.Л. – СПб.: Питер, 2000. – 720 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>