XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. психол. наук Переверзєва В.М. Особливості особистісного самовизначення у старшокласників.

Переверзєва В.М. кандидат психологічних наук, доцент

Особливості особистісного самовизначення у старшокласників

Проблема дослідження полягала в тому, щоб вивчити особливості особистісного самовизначення у старшокласників. Проблема пов'язана з розвитком самосвідомості і "Я-концепції" в юнацькому віці. Особистісне самовизначення в психології розглядається як усвідомлення свого "Я", як внутрішня причина соціального дозрівання, як суб'єктивна сторона самосвідомості; це відносно самостійний етап соціалізації особистості, сутність якої заключається у формуванні у особистості усвідомлення мети і смислу життя, готовністю до самостійної життєдіяльності на основі співвідношення своїх бажань, намірів, якостей, можливостей, вимог, які пред'являються до особистості з боку оточуючих людей і суспільства. Як показують дослідження Візгіна А.В., Століна Т.В., Гінзбурга М.Р., Кон І.С., Франкла В., Еріксона Е. та інших, що самовизначення особистості може бути соціальне, життєве, професійне, моральне, родинне, релігійне. В нашому дослідженні розглядається психологічний підхід до проблеми самовизначення особистості старшокласника, який трактується як особистісне новоутворення старшого шкільного віку, що пов'язане з формуванням внутрішньої позиції людини, усвідомленням себе як члена суспільства, здатного вирішувати свої проблем теперішнього і майбутнього життя.

В нашому дослідженні була розроблена соціально - психологічна модель розвитку у старшокласників особистісного самовизначення, яка включала складну між особистісну взаємодію викладачів і старшокласників в процесі навчальної діяльності. В дослідженні ми припустили, що викладачі в процесі взаємодії забезпечують розвиток у старшокласників зовнішніх особливостей особистісного  самовизначення учнів,  а старшокласники  на основі  певного

розвитку самосвідомості формують внутрішні особливості особистісного самовизначення, тобто таким чином, модель включала процеси екстеріоризації та інтеріоризації соціальних норм, правил та форм поведінки, що сприяють розвитку психологічних механізмів особистісного самовизначення. Процеси інтеріоризації та ідентифікації забезпечують формування особистісного самовизначення в ранній юності, як зазначає Еріксон Е.

В нашому дослідженні були поставлені наступні завдання - вивчити особливості особистісного самовизначення у старшокласників, виявити його структурні компоненти та сприяти розвитку, становленню особистісного самовизначення у старшокласників в 15-16 років.

Самовизначення особистості розглядається як свідомий акт виявлення та
ствердження особистісної позиції в процесі взаємодії. Так, особливими
формами особистісного самовизначення в старшому шкільному віці є
колективістичне  самовизначення      та      професійне      самовизначення

старшокласника. Колективістичне самовизначення розглядається як вибіркове відношення індивіда до впливів конкретної соціальної спільноти, при якому вони приймають одні впливи і відкидають інші в залежності від опосередкованих чинників, ідеалів, мети діяльності, соціальних цінностей. Професійне самовизначення особистості теж здійснюється в ранній юності, в старших класах і являє собою результат професійної орієнтації, що оптимізує процес вибору професії відповідно бажань, нахилів, здібностей, у зв'язку з потребами і мотивами, усвідомлення необхідності своєї участі в суспільно -корисній праці, як важливій умові особистісного самовизначення особистості.

Особистісне самовизначення формується       на основі стійкої системи усвідомлення себе, своїх відносин з іншими, взаємодії і такою системою виступає образ "Я", "Я-концепція". Становлення "Я-концепці'Г обумовлено соціально-культурним досвідом особистості, самосвідомості, самовиховання, тобто особистісним самовизначенням, що починає визначатись і виділятись в ранній юності.

В дослідженні застосовувались стандартизовані методики, за допомогою яких визначались особливості особистісного самовизначення у старшокласників 15-16 років.

Аналіз результатів показав, що у дівчат старшого шкільного віку вищі показники по самовизначенню таких властивостей особистості як добросовісність 5,32 бала, у юнаків лише 4,6; дружелюбність 3,8, у юнаків 3,6; чесність 5,2, у юнаків 4,2; самостійність 5,9, у юнаків 5,6, але у юнаків було виявлено домінування особистісного самовизначення за такими показниками, як відкритість, незалежність 4,5, у дівчат 4,3; впертість, самонадіяність 5,0, у дівчат 4,8; енергійність 6,8, у дівчат 5,7; справедливість 5,7, у дівчат 5,6; впевненість в собі 5,8, у дівчат 5,6; дратівливість 4,8, у дівчат 4,5; активність 5,2, у дівчат 3,8.

У дівчат - старшокласниць виявлено було домінування наступних показників по особистісному самовизначенню, таких як: емоційна стійкість 7,1, у юнаків 6,4; самоконтроль 7,2, у юнаків 6,7; у юнаків домінують дипломатичність в стосунках 6,9, у дівчат 5,8; незалежність поведінки 6,7, у дівчат 6,6. так за показниками альтруїстичність домінують дівчата 8,6, у юнаків 8,3; авторитарність у юнаків 9,8, у дівчат 9,0; агресивність у юнаків 7,5, у дівчат 6,7; егоїстичність у юнаків 8,0, у дівчат 6,0. Так у дівчат - старшокласниць виявлено домінування наступних показників ціннісних орієнтацій в особистісному самовизначенні, як родина, пізнання нового, гроші, саморозвиток, матеріальне задоволення; у юнаків домінування за такими показниками як друзі, щастя, гроші, кар'єра.

Аналіз результатів показав, що в дівчат в юнацькому віці виявлено домінування психологічного типу особистості на основі моральних якостей, таких як: пом'якшити свій норов, стати добріше, товариськість; у юнаків виявлено домінування психологічного типу особистості на основі вольових якостей, таких як: стати більш сміливим, утвердитися самому в житті, розвинути в собі вольові якості в процесі особистісного самовизначення.

З метою розвитку особливостей "Я-концепції", професійного та особистісного самовизначення було проведено психотренінги, які включали бесіди, обговорення індивідуальних психічних якостей, самоаналіз "Хто я?", "Який я?", "Що мені хотілося б змінити в собі?", "Мої проблеми в спілкуванні?", розвиток об'єктивної самооцінки, вміння відстоювати свою думку, навички виходу з конфлікту тощо.

Результати показали, що на успішність особистісного самовизначення у старшокласників впливає рівень усвідомлення себе як самостійного індивіда, розвиток моральних і вольових якостей, переборення негативних властивостей характеру і поведінки, емоційна витримка, стійкість, самоконтроль та самодисципліна, критична оцінка своїх властивостей, реальне бачення свого майбутнього, успішність та результативність навчальної діяльності в старших класах.

Література:

•1. Визгин А.В., Столин Т.В. Внутренний диалог и самоотношение. // Психологический журнал //1989, №6.

•2. Гинзбург     М.Р.      Психологическое     содержание     личностного самоопределения. // Вопросьі психологии // 1994, №3.

•3. Кон И.С. Открьітие «Я». М, 1978.

•4. Зриксон 3. Идентичность: юность и кризис. М., 1999.

•5. Франкл В. Человек в поисках смьісла. М. 1990.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>