XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. психол. наук, Переверзєва В.М., Пахомова О.Л. Особливості мотиваційно-ціннісних відношень в професійному становленні студентів

Переверзєва В.М., канд. психол. наук,
Пахомова О.Л., асистент
Слов'янський державний педагогічний університет

Особливості мотиваційно-ціннісних відношень в професійному становленні студентів

Проблема дослідження полягала в тому, щоб вивчити особливості мотиваційно-ціннісних відношень в процесі професійного становлення студентів, як майбутніх психологів-фахівців. Як показують дослідження М.І.Алексєєвої, Маркової А.К., Лапіна М.М., Яковлєва М.В. та інших, що мотиваційно-потребова сфера відповідності майбутньої професійної діяльності є важливою умовою формування творчої, активної та соціально зрілої особистості, майбутнього фахівця. В дослідженні виходили з припущення про те, що в процесі професійного становлення студентів-психологів виникає стійка структурна система мотиваційно-ціннісних відношень особистості до професії, однокурсників, оточуючих людей (потенційних клієнтів), яка включає ціннісні орієнтації, світоглядні тенденції, мотиви поводження і професійної діяльності.
Основні завдання дослідження полягали в тому, щоб вивчити особливості мотивації аффіліації, мотивації досягнень, ціннісних орієнтацій, провести аналіз результатів, розробити психокорекційну програму по розвитку мотивів, ціннісних орієнтацій в професійному становленні студентів, сформувати особистісні зміни в умовах створення моделі професійної діяльності психолога-фахівця, подолання криз професійного
становлення особистості, створення позитивної психологічної атмосфери професійного становлення особистості студента.
Застосовувались стандартизовані методики дослідження зі студентами психологами 1-5 курсів.
Аналіз результатів показав, що рівні мотивації аффіліації високого рівня найбільше розвинуті у студентів 5 курсу - 30%, у 1 курсу - 23%, у 3 курсу лише 12%о. Середній рівень мотивації аффіліації найбільше був виділений у студентів 3 курсу - 60%, у студентів 5 курсу - 50%, на 1 курсі у 40% студентів. Низький рівень мотивації аффіліації найбільш виділений був у студентів 1 курсу - 37%, у студентів 3 курсу - 28%о, на 5 курсі у 20% студентів. Афіліація в психології розглядається як намагання людини бути в спільноті інших людей, тенденція до аффіліації зростає при входженні особистості в небезпечну стресову ситуацію. Спільнота людей дозволяє перевірити вибраний спосіб поведінки, характер реакцій на складну і небезпечну ситуацію. Близькість інших людей приводить до зниження тривожності, пом'якшує насідки фізіологічного та психологічного стресу. Блокування аффіліації викликає у особистості почуття самотності, відчуження, породжує відчуття фрустрації. Отримані наступні результати по вивченню рівнів мотивації досягнень: високий рівень домінував у студентів 5 курсу - 46%, на 3 курсі у 42% студентів, на 1 курсу у 32%> студентів. Середній рівень мотивації досягнень домінував на 3 курсі у 27% студентів, на 5 курсі у 21%) студентів і на 1 курсі у 18% студентів. Низький рівень мотивації досягнень домінував на 1 курсі у 43% студентів-психологів, на 5 курсі у 33%) і на 3 курсі у 31% студентів. Мотивація досягнення - це потреба суб'єкта в досягненні успіху в різних сферах діяльності, у студента в опануванні професійною діяльністю. Мотивація досягнення успіху формується поступово від 1 до 5 курсу, її основу складають внутрішні переживання, форми поведінки в процесі навчання. Мотивація досягнення поступово стає стійкою потребою і виявляється в професійній діяльності, а так, як студент - це ще не повністю фахівець, то мотивація досягнення
складається поступово в його професійному становленні, набуванні професійних знань, навичок, вмінь, системи понятійних уявлень, що пов'язані з професією психолога.
Аналіз результатів показав, що серед термінальних цінностей на 1 курсі домінує розвиток себе як особистості, креативність, творче самопізнання у 30% студентів, на 3 курсі домінуючою термінальною цінністю стає особистісний престиж у 40% студентів, креативність, духовне задоволення в діяльності у 45% студентів, розвиток себе як творчої особистості у 40% студентів, на 5 курсі домінуючою термінальною цінністю виступають соціальні контакти у 75% студентів, саморозвиток себе як особистості у 74% студентів, креативність у 72%, духовне задоволення в професійній діяльності у 65% студентів, матеріальне забезпечення в процесі професійного становлення на 5 курсі займає більш домінуючу позицію у 40% студентів, ніж це ми бачимо на 3 курсі у 30% студентів і на 1 курсі у 10% студентів. Значно вищі ранги з курсом займає досягнення в оволодінні професією. Що стосується інструментальних цінностей, то на 1 курсі найбільш домінуючою цінністю виявлено потребу в набуванні життєвої мудрості у 47% студентів, яку хочуть набути в результаті професійного становлення. Для 3 курсу домінуючою інструментальною цінністю виступають друзі, любов, матеріальне забезпечення життя у 49%) студентів. На 5 курсі домінуючою інструментальною цінністю виступає цікава робота, матеріальне забезпечення життя, любов, друзі.
З метою формування мотиваційно-ціннісного відношення в процесі професійного становлення студентів-психологів проведено психотренінг, який включав вправи, бесіди на створення позитивної психологічної атмосфери, зниження рівнів тривожності, подолання труднощів в спілкуванні і набування професійних знань, вмінь, навичок, виявлення життєвих цінностей, співвідношення минулого, теперішнього і майбутнього, що я хочу досягти, яким фахівцем я себе уявляю, мої успіхи в професійному становленні, як я уникаю та переборюю труднощі, що я відчуваю, які зміни
виникли в мені, чого я хочу досягнути в саморозвитку себе як фахівця, особливий вплив на розвиток мотиваційно-ціннісного відношення студентів в процесі професійного становлення відіграє навчальний діалог, який здійснювався нами в діаді «викладач-студент», «студент-студент», коли необхідно було викласти особистісну точку зору, особисту позицію в навчальній ситуації, що стимулювало роздуми студента, його творчість, професійні навички і вміння, поглиблювало процес професійного становлення, вміння знаходити вирішення проблеми різними варіантами, бути готовими до діалогу, виявляти потребу в професійному розвитку особистості.
Таким чином, результати дослідження показали важливість вивчення даної проблеми, вплив мотиваційно-ціннісних установок на професійне становлення психолога-фахівця. Так, виявлено, що існують відмінності в прояві мотивації аффіліації і досягнень від 1 курсу до 5 курсу. Мотивація аффіліації вище проявляється у студентів 1 і 3 курсу, у студентів 5 курсу вище мотивація досягнень. На протязі навчання виявляється динаміка змін в мотиваційно-ціннісному відношенні студентів в їх професійному становленні як психологів-фахівців.
Література:
1. Алексеева М.И. Мотивация учення студентов и удовлетворенность
вибором вуза. В кн. «Змоциональная регуляция учебной и трудовой
деятельности». М. 1986.
2. Маркова А.К., Матис Т.А. Формирование мотивации учення. М. 1990.
3. Лапин М.М., Яковлева Н.В. Мотивация учебной деятельности и
успешность обучения студентов в вузе. /ЯТсихологический журнал// том 14,
1996, №4.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>