XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. психол. наук, Переверзєва В.М. ВПЛИВ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ПІДЛІТКА НА МІЖОСОБОВІ СТОСУНКИ

Слов'янський державний педагогічний університет

Кандидат психологічних наук Переверзєва В.М.

ВПЛИВ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ПІДЛІТКА НА МІЖОСОБОВІ СТОСУНКИ

Актуальність проблеми полягала в тому, щоб вивчити особливості впливу особистісних якостей підлітків на їх міжособові стосунки. Як відомо, що підліткам характерна неврівноваженість неадекватність емоційно-вольових якостей, реакцій, підвищена агресивність, роздратованість, що може негативно позначитись на формуванні міжособових стосунків, на вибір партнера спілкування і взагалі на встановленні міжособових контактів з іншими людьми. Як показують дослідження Л.І. Божович, Д.І. Фельдштейна, Кряжева Н.Л., Райса Ф., Лебединського В.В., Якобсон A.M. та інших, що статеве дозрівання в підлітковому віці впливає на їх психічний розвиток, особистісні якості та міжособистісні стосунки. Цей вплив опосередкований відносинами підлітка до навколишнього середовища, порівнянням себе з однолітками і дорослими, тобто не біологічні якості стають визначальними в психічному розвитку, а його вихід на якісно нову соціальну позицію, новий соціальний статус, внаслідок чого розвивається свідоме відношення до інших.

Тривожність, агресивність, підвищена емоційна збудженість, а іноді і жорстокість можуть приймати стійкий затяжний характер протікання і впливати на міжособові стосунки, породжуючи конфліктність, непорозуміння, а іноді і ворожість у стосунках.

Основні завдання дослідження полягали в тому, щоб вивчити особливості впливу особистісних якостей підлітка на його міжособові стосунки, сприяти розвитку позитивних взаємин та гармонійному розвитку особистості в підлітковому віці.

Основна гіпотеза дослідження полягала в припущенні про те, що чим вище рівень розвитку у підлітка позитивних якостей особистості, тим вище рівень його соціального статусу в міжособових стосунках, високий рівень негативних особистісних якостей сприяє зниженню рівня соціального статусу в міжособових стосунках, прояві конфліктності, ворожості та жорстокості у стосунках. Дослідження проводилось з підлітками 12-14 років в кількості 50 осіб. Використовувались діагностичні методики дослідження міжособових стосунків (Лірі), локалізації контролю (СР. Пантелеева. В.В. Століна), агресивності підлітків (А. Басса-Даркі), методи спостереження, бесіди, методика соціометрії (Морено).

Проаналізуємо отримані результати: підлітки 12 років виявили 30% низького рівня агресивності, 35% нижче середнього, 10% середнього рівня, 5% вище середнього, 15% високого рівня, в той час як підлітки 14 років виявили 0% низького рівня агресивності, 31% середнього рівня, 20% вище середнього рівня і 40% високого рівня, що дуже симптоматично таке підвищення агресивності у стосунках в колективі. Індекс ворожості в міжособових стосунках виявлено в таких значеннях: в 12 років дуже низький рівень 15%, низький рівень 40%о, нижче середнього 35%, середнього рівня 10% , вище середнього 10%), високого рівня виявлено не було. В той час як в підлітків 14 років низький рівень ворожості виявлено у 11%), нижче середнього рівень 18%), середнього рівня у 22%) підлітків 14 років, вище середнього рівня 18%), високого рівня у 29%) підлітків. Таким чином, така особистісна якість як ворожість в міжособових стосунках більше виявлена у старших підлітків.

Найбільш вираженим типом міжособових стосунків у підлітків є домінування авторитарного, егоїстичного та агресивного типу міжособових стосунків.

Аналіз дружелюбних міжособових стосунків показав домінування у підлітків 12 років в 35%, середнього рівня у 10%) і низького рівня дружелюбних відносин у 25%) підлітків 12 років. В 14 років було виявлено лище 7% високого рівня дружелюбного типу міжособових стосунків, 17% середнього рівня і 35% низького рівня дружелюбних відносин в міжособових стосунках.

Виявлення соціального статусу у стосунках підлітків показало домінування екстернального типу локусу контролю самосвідомості над інтернальним типом, що свідчить про те, що в 12 років ще виявляється низька потреба в лідерстві, в той час як в 14 років екстернальність (схильність до лідерства) стає домінуючою формою поводження в міжособових стосунках, що і приводить до непорозумінь і конфліктів. Виявлення переважного типу локусу контролю самосвідомості в міжособистісних стосунках показало, що в 12 років домінує інтернальний тип локусу контролю, в 14 років домінує екстернальний тип локусу контролю, який впливає на соціальне положення підлітка в колективі, тобто його соціальний статус. Екстернальний тип локусу контролю зв'язаний у підлітків з виявом агресивності і ворожості в міжособових стосунках. Кореляційний аналіз виявив залежність між рівнем агресивності підлітка та екстернальним типом локусу контролю самосвідомості, тобто прагненням до соціального домінування над партнером в спілкуванні та міжособових стосунках, така залежність становила 0,85, тобто сильний прямий зв'язок, між низькими показниками спостерігався більш помірний зв'язок на рівні 0,45, кореляційний зв'язок між агресивністю в міжособових стосунках та підлеглим типом в міжособових стосунках становив 0,57, тобто чим більше виражений підлеглий тип стосунків в групі, тим більше виявів агресивності і тенденції до домінування у інших підлітків. Між інтернальним типом локусу контролю самосвідомості та агресивністю виявлено слабкий зв'язок на рівні 0,24, що свідчить про те, що учні схильні до інтернального типу локусу самоконтролю і менше схильні до агресивності.

З метою зниження негативних тенденцій і впливів в міжособових стосунках та усунення причин такої агресивної поведінки була проведена психокорекційна робота з підлітками 12-14 років. Основна мета якої була пошук альтернативних та соціально прийнятих способів задоволення особистісних потреб та міжособової взаємодії з оточуючими людьми. Робота основувалась на принципі поваги один до одного, терплячості у стосунках, схвалення вчинків, принципі партнерства і дружби, проводились групові та індивідуальні бесіди, консультації, спостереження, тренінгові вправи. Проведення контрольного етапу експерименту показало зниження ворожості у стосунках, а також конфліктів та непорозумінь на 15-20%, зростання дружелюбного типу міжособових стосунків.

Таким чином, проведене дослідження показало, що особистісні якості підлітків знаходяться прямій залежності з міжособовими стосунками і виявляють прямий вплив на дружелюбність колективу, його сумісність та згуртованість. Найбільш вираженим у молодшому підлітковому віці виявився дружелюбний тип стосунків з інтернальним типом локусу контролю самосвідомості, в старшому підлітковому віці домінантний тип стосунків з екстернальним типом локусу самоконтролю, проте психокорекційна робота зменшує у підлітків тенденції до проявів агресивності і ворожості у міжособових стосунках. Прагнення до дорослості у підлітків зв'язано з формуванням індивідуального стиля поведінки, що деколи зв'язано з потребою в домінуванні та досягненні високого соціального статусу в колективі. Нами були зроблені деякі практичні рекомендації для вчителів, батьків, підлітків, які заключались в тому, що пропонувалось приділяти підліткам більше уваги та доброзичливості для уникнення зовнішньої агресивності та конфліктності, єднати дітей загальною метою діяльності, підвищувати авторитет кожного підлітка в міжособових стосунках, знаходити в кожному з них позитивні особистісні якості та властивості, заохочувати діяти в колективі, попереджувати схильність до самотності підлітка, допомогти знайти хороших друзів, перешкоджати проявам ворожості, скутості, замкнутості, поліпшувати психологічний клімат в колективі та міжособових стосунках підлітків.

Література:

•1.     Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте. М. 1965.

•2.     Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. - Ярославль. 1997.

•3.     Лебединский (ред.) Эмоциональные нарушения и их коррекция. М. 1988.

•4.     Райе Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. Питер. 2000.

•5.     Фельдштейн Д. И. Психология личностного развития подростка. // Советская педагогика // №4, 1991.

•6.     Якобсон A.M. Эмоциональная жизнь школьника. М. 1996.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>