XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. сільськогосп. наук, Огієнко Н.І., Бордун Р.М. ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АГРОІННОВАЦІЯМИ В НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Кандидат сільськогосподарських наук, Огієнко Н.І., Бордун Р.М.

Сумський інститут агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ АГРОІННОВАЦІЯМИ В НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Основним ініціатором агроінновацій для сільського господарства є мережа науково-дослідних установ НААН та Міністерства аграрної політики та продовольства України. На думку М. Портера, саме інновації здатні створити конкурентні переваги продукції. У найбільш широкому розумінні агроінновація - це інновація, реалізована в аграрній сфері. В сільському господарстві розробка інновацій і їх впровадження пов'язано переважно з новими сортами рослин, виведенням нових порід тварин, нової техніки, новими ресурсозберігаючими технологіями, застосування яких, у більшості випадків, змінює характерні властивості сільськогосподарської продукції, що виробляється, але не призводять до появи нових видів продукції [1, 2]. За даними В.В. Лаврука [3] під інноваційним продуктом в науковій установі розуміють результат інноваційної діяльності, що отримав практичну реалізацію у вигляді нового товару, технології або послуги і який при  впровадженні у виробництво дає певний ефект. Тому, агроінновацією можна вважати кінцевий результат впровадження новації (сорту рослин, порід тварин, засобів захисту рослин або тварин, технологій вирощування тощо), який призвів до отримання прибутку, або ефекту (економічного, соціального, екологічного та ін.).

Розробка (новація) вважається закінченою (інновація), коли повністю виконано план дослідження і отримано певний результат. При цьому дуже необхідною є виробнича перевірка. Наприклад, щодо нових сортів сільськогосподарських культур цією стадією є державне сортовипробування по відношенню до нової техніки. Поряд із виробничою перевіркою йде стадія оформлення закінчених розробок, як об'єктів інтелектуальної власності, видача патентів і ліцензій. Наукова розробка становиться інновацією тільки після апробації і рекомендації її до масового впровадження в виробництво.

Сільське господарство з його порівняно стабільним асортиментом продукції, безумовно, належить до галузей із змінною технологією. Історичні зміни у технологіях вирощування сільськогосподарських культур зумовили зниження до десятка разів витрат праці з розрахунку на 1 га посіву за одночасного підвищення врожайності й поліпшення умов праці. Тому у сільському господарстві зміна технології має більш глибокий ефект, ніж поява нової продукції.

Незважаючи на це, аналіз стану на ринку об'єктів інтелектуальної власності у галузі рослинництва свідчить про існування певного диспаритету між селекційними та технологічними інноваціями. Якщо селекційні інновації мають товарну форму у вигляді насіння і захищені у правовому середовищі як об'єкт інтелектуальної власності, то переважна більшість технологічних інновацій в галузі рослинництва розглядаються як розробки «ноу-хау» або елементи технологій, які накладаються на вже існуючі базові технології. Такий стан призводить до того, що комерційне використання технологічних інновацій супроводжується значними ускладненнями, а попит на них, як на об'єкти інтелектуальної власності досить обмежується.

Для розповсюдження та впровадження агроінновацій використовуються різні напрямки і конкретні канали проникнення в сільськогосподарське виробництво. Важлива роль при цьому відводиться функціонуванню інноваційних формувань, які б сприяли ефективному впровадженню результатів інноваційної діяльності в виробництво та були б з'єднувальною ланкою між наукою та виробництвом. Вже в деяких містах України створені Регіональні агропромислові інноваційні кластери «Агроінновації», метою яких є об'єднання зусиль, координація дій та реалізація спільних заходів в питаннях розроблення і впровадження інновацій в агропромисловому комплексі областей України і є найефективнішою інноваційною моделлю України. Інноваційні кластери вже довели свою високу ефективність як рушій інноваційного розвитку у багатьох країнах світу. Національна академія аграрних наук України створила новий проект Науково-інноваційний центр «Інтеграція», на меті якого є сприяння трансферу агроінновацій, створених, перш за все, вітчизняними науковцями, залучення інвестицій та розповсюдження передового досвіду в аграрне виробництво. Задача науково-інноваційного центру «Інтеграція», як інформаційно-інноваційного провайдера полягає в тому, щоб збільшити  кількість агропромислових компаній, які працюють у сфері технологій, мотивувати та спрямовувати  частку фінансових ресурсів з отриманих прибутків на проведення і впровадження  інноваційних розробок, які, в свою чергу, забезпечують у майбутньому скорочення виробничих витрат.

Таким чином, на сучасному етапі розвитку аграрного виробництва по мірі розвитку і удосконалення інформаційних технологій та інноваційних формувань, повинні бути створені умови з метою інформування товаровиробників про інновації не тільки на виробничому досвіді передових господарств, але і безпосередньо від науки ще на стадії створення інновацій.

Література:

•1.  Кириченко В. В. Ринкові моделі реалізації селекційних інновацій / В. В. Кириченко, В. М. Тимчук // Вісник аграрної науки. - 2008. - № 8. - С. 62-64.

•2.  Кот О. В. Теоретичні аспекти інноваційного розвитку аграрного сектору економіки та його організаційно-економічне забезпечення / О.В. Кот // Проблеми науки. - 2008. - № 9. - С. 30-37.

•3.  Лаврук В.В. Інноваційний продукт у сільському господарстві як результат інноваційного процесу [Електронний ресурс] / В.В. Лаврук // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. - 2010. - № 5. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua//.

 

e-mail: ogienko-natasha@mail.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>