XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. техн. наук Коркушко Н.М. ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОРОЖНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Канд. техн. наук Коркушко Н.М.

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОРОЖНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Дослідження проблем інвестування економіки завжди перебувало в центрі уваги економічної науки. Це обумовлено тим, що інвестиції зачіпають самі глибинні основи господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому. У сучасних умовах вони виступають найважливішими коштами забезпечення умов виходу зі сформованої економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, забезпечення технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро- і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним з найбільш діючих механізмів соціально-економічних перетворень.

Актуальним у цей час є поглиблене теоретичне дослідження ринкових форм і механізмів інвестиційної діяльності на мікро- і макрорівнях. Важливою проблемою виступає теоретичне обґрунтування критеріїв ефективності інвестиційних витрат, взаємозв'язку й взаємозумовленості капітальних вкладень і структурних зрушень в економіці, визначення пріоритетів у галузевій структурі інвестицій, а також усередині основних народногосподарських сфер: основного виробництва (властиво виробництва), виробничої й соціальної інфраструктур. Не менше значення має також дослідження джерел і коштів формування інвестиційних ресурсів у сучасних умовах перехідної економіки в Україні.

Сформована нині в Україні економічна ситуація значно ускладнює інвестиційну діяльність: потрібна розробка адекватного ринковим відносинам інвестиційного механізму, що органічно сполучає форми приватного й державного інвестування, оптимізації взаємозв'язків різних суб'єктів інвестиційної діяльності, розробки відповідної законодавчо-нормативної бази й інші міри, що регламентують інвестиційний процес, як на рівні окремої фірми, компанії або галузі, так і на рівні національної економіки в цілому.

Ці питання є корінними, вони тісно пов'язані з фундаментальними соціально-економічними процесами розвитку суспільства, з рішенням завдань по подоланню економічної кризи. Тому дослідження сучасних особливостей інвестиційної діяльності різних господарських суб'єктів є одним з основних пріоритетів економічної науки.

Для поглибленого аналізу ефективності інвестиційної діяльності дорожнього підприємства провели фінансову діагностику підприємства, оцінили фінансовий стан, фінансову стійкість з точки зору інвестора на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Проведений аналіз показав, що фінансовий стан підприємства за останні роки досить нестабільний. Неможливо виділити певну тенденцію зміни фінансових показників і операційних витрат.

Таким чином, підприємство належить до проблемних підприємств, повне виконання зобов'язань якими є досить сумнівним. Тому, щоб привабити інвесторів, необхідно вжити заходів щодо покращення показників фінансової стійкості, особливо: показників ліквідності та ринкової незалежності у формуванні запасів.

Для поліпшення показників розробили стратегію маркетингу по видам дорожніх робіт, які виконує дорожнє підприємство.

Прогнозовані цільові показники стратегії маркетингу: здобуття сегменту ринку області в обсязі 30 %; експорт асфальтобетонних сумішей в інші області України (Херсонська, Миколаївська, Донецька) - 25 %; експорт виробленого продукту в інші країни (Росія, Білорусь) - 15%.

Підприємство має розроблену маркетингову стратегію проникнення на окремі регіональні ринки, та маркетингову стратегію ефективного здійснення рекламної кампанії на окремих етапах життєвого циклу продукту.

Поєднання розробленої маркетингової стратегії та інвестування дозволить реалізацію потрібного інвестиційного проекту.

Література:

•1.     Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 рр. // Урядовий кур'єр. - 2002. - № 100.

•2.     Основи інвестиційно-інноваційної діяльності / За ред. В.Г. Федоренко. - К. : Алерта, 2004. - 431 с.

•3.     Вахрин П.И. Инвестиции. - М. : Дашков и К, 2004. - 384 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>