XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. технічн. наук, Яровенко А. Г., Олійник Г. М., Пастухова А. А. ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР УНІВЕРСИТЕТУ

Кандидат технічних наук, Яровенко А.Г.,  Олійник Г.М., Пастухова А.А.

Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського

ЄДИНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР УНІВЕРСИТЕТУ

Однією із найважливіших особливостей нашого часу є перехід України, як і багатьох інших країн світу, від індустріальної стадії розвитку до інформаційного суспільства. Інформаційні технології проникають у всі сфери діяльності людини і сприяють швидкому прогресу в різних областях науки і техніки. Особливе місце у цьому процесі посідає прискорене просування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освітню сферу, насамперед для забезпечення навчального процесу з метою підвищення ефективності та якості підготовки майбутніх фахівців. 

Проблема організації сучасного інформаційно-освітнього середовища, інтеграції системи освіти України у світовий освітній простір досліджувалася у працях відомих українських науковців В. Андрущенка, В. Бикова, С. Бушуєва, Ю. Жука, І. Зязюна, В. Кременя, В. Лапінського, В. Мадзігона, О. Пометун та ін.

В даній роботі розглядаються питання створення цілісної системи комплексної автоматизації керування вищим навчальним закладом.

Комплексна автоматизація керування навчальним закладом, яка сьогодні є одним з пріоритетів будь-якого сучасного університету, можлива за умови створення цілісної інформаційної системи та єдиного інформаційного простору університету. Компонентами такої інформаційної системи є:

•-     система автоматизованого керування навчальних закладом з підсистемами нижчого рівня («Деканат», «Кафедра» , «Абітурієнт», «Бухгалтерія» та ін.);

•-     система забезпечення навчального процесу (система дистанційного навчання, система підтримки навчальних дисциплін, система контролю знань та моніторингу якості освіти тощо). 

Створення інформаційної системи забезпечення навчального процесу по суті є побудовою інформаційного навчального середовища.  

За В. Биковим навчальне середовище (НС) - це «штучно побудована система, структура і складові якої створюють необхідні умови для досягнення цілей навчально-виховного процесу. Структура НС визначає його внутрішню організацію, взаємозв'язок і взаємозалежність між його елементами. НС є спеціалізованим і цілеспрямованим підпростором глобального освітнього простору, засоби і технології якого формуються навчальними закладами і підпорядковані цілям навчання і виховання з конкретної навчальної одиниці або їхніх сукупностей (навчальний модуль, предмет, спеціальність тощо) для конкретного контингенту тих, хто навчається» [1].

Сучасний стан формування та розвитку комп'ютерно-орієнтованих  навчальних середовищ характеризується як великою різноманітністю комп'ютерних технологій і засобів навчання, так і різними підходами до їх створення.

Нова освітня парадигма, яка базується на компетентнісно-орієнтованому підході до організації та формування змісту освіти, вимагає розробки, апробації та впровадження нових педагогічних систем і технологій навчання, які  забезпечать формування ключових та професійних (предметно-галузевих) компетентностей майбутнього фахівця.  Компетентнісно-орієнтований підхід до формування змісту освіти сьогодні є концептуальною основою навчального процесу і полягає у його спрямуванні на формування та розвиток ключових і предметних компетентностей майбутніх фахівців [2]. Зокрема інформатична компетентність  передбачає  оволодіння  новими  інформаційними технологіями,  уміннями  добирати,  аналізувати,  оцінювати  інформацію, систематизувати її; використовувати джерела інформації для власного розвитку. 

Саме цей підхід до створення комп'ютерно-орієнтованих навчальних середовищ та інформаційної системи (систем) підтримки навчальних дисциплін як компонент таких середовищ пропонується авторами даної роботи .

Насамперед компетентнісний підхід вимагає детального структурування навчальної програми дисципліни із визначенням основних термінів, понять, законів та структурних елементів програми, які розкривають їх зміст. Отримана математична модель навчального курсу чи розділу має ієрархічну структуру і може бути представлена, наприклад, у вигляді орієнтованого графа. Очевидно, що при цьому існують декілька послідовностей викладення навчального матеріалу. Вибір оптимальної послідовності здійснюється за певним критерієм, який визначається спеціальністю майбутнього фахівця. Саме освітній стандарт спеціальності визначає перелік предметних компетенцій, якими повинен оволодіти студент.

Наступним етапом є розробка курсів лекцій і лабораторно-практичних занять та системи контролю знань, метою яких є формування не тільки предметних компетенцій, але й компетентності студента з даного навчального курсу, а також ключових компетенцій та фахової компетентності в цілому. Очевидно, що використання сучасної комп'ютерної техніки та спеціалізованого програмного забезпечення при освоєнні навчального курсу є необхідною умовою підготовки кваліфікованого фахівця. А застосування інноваційних методів та технологій навчання забезпечить підвищення ефективності та якості навчального процесу і сприятиме формуванню ключових та професійних компетентностей майбутніх фахівців.

Застосування  засобів  ІКТ в рамах компетентнісного підходу дозволяє суттєво впливати на ефективність навчального процесу, систематизацію знань, індивідуалізацію навчання з урахуванням як особистісних запитів, так і особливостей особистості того, хто навчається.

Література:

1.  Биков В.Ю. Навчальне середовище сучасних педагогічних систем // Професійна освіта: педагогіка і психологія. За ред.: І.Зазюна, Н.Ничкало, Т.Левовицького, І. Вільш. Україно-польський журнал. Видання ІV. Видавництво: Вищої Педагогічної Школи у Честохові. - Ченстохова, 2004. - С. 59-80.

2. Пометун О.І. Компетентнісний підхід - найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти. /О.І.Пометун // Рідна школа. - 2005. - січень. - С.65-69.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>