XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. юрид. н. Кофанов А.В. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ДАКТИЛОСКОПІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ „УКРДАКТО”.

к.юр.н. Кофанов А.В.

Київський національний університет внутрішніх справ

Особливості функціонування автоматизованої дактилоскопічної інформаційної системи „Укрдакто"

Слід відзначити, що перші спроби розробки такої системи датовані ще 1969 роком, коли у США була створена автоматизована система ідентифікації відбитків пальців АFIS. З певними вдосконаленнями (наприклад, упровадження в систему алгоритмів стиску зображень відбитків пальців, який має назву WSQFBI і прийнятий як стандарт у ФБР). Вона існує й тепер і є аналогом практично всіх американських і західноєвропейських систем. Упродовж тривалого часу експлуатації систем класу AFIS було виявлено низку недоліків (як з наукової, так і з практичної точок зору), усунення яких є актуальним: високий рівень вимог до якості зображень, що вводиться; практично ручний режим обробки інформації із застосуванням ультра потужного обладнання; нестабільність до помилок у виділенні індивідуальних ознак в слідах тощо. Більшість цих недоліків були усунені в АДІС типу DЕХ, які сприйняли передові технології РФ, США, Німеччини, Франції та Японії, що були створені на початку 1990-х років. Проте й вони не позбавлені певних вад, а саме: були розроблені на базі ОС Novell DOS 7.0 і використовували власно створену базу даних, що на сьогоднішній день є неперспективним; застосовували алгоритми компресії, які при коефіцієнтах стиску, близьких 15, характеризувалися появою артефактів на відновленому зображенні, що знижує результативність ідентифікації, недосконалістю алгоритму пошуку, що виявлялося у надмірній довжині списку кандидатів. Національна АДІС УкрДакто покликана усунути недоліки, притаманні її конкурентам, одночасно зберігаючи досягнуті ними зручності інтерфейсу користувача, компактність, економічність, невелику тривалість пошуку, високий рівень захисту інформації тощо. З технічної точки зору АДІС УкрДакто охоплює три структурних рівня - районний, обласний та національний. На районному рівні вона складається з двох частин: автоматизованих робочих місць (АРМ) криміналістів-експертів, які являють собою ЕОМ, обладнані математичним програмним забезпеченням на базі ОС Windows NT 4.0, та СУД „ORACLE", пристроєм вводу відеоінформації (відеокамерою). АРМ виконують функції, пов'язані із вводом, обробкою, занесенням дактилоінформації в базу даних. Крім того, вони відіграють роль клієнтів, з'єднаних в локальну мережу і приєднаних до сервера, який забезпечує функції зв'язку між клієнтами, а за допомогою модему - з обласним рівнем, для чого використовується виокремлену лінію.[1, с.27, 28] На обласному рівні система містить АРМ криміналістів-експертів для безпосереднього вводу інформації в обласну базу даних, що зберігається у вінчестерній стійці, кожна комірка якої дублює інформацію відповідного районного рівня. Передбачено також наявність серверної частини, яка обладнана модемною стійкою, що складається з n+1 комірки, де n - кількість районів, а додатковий модем слугує для забезпечення зв'язку між обласним і національним рівнями. На національному рівні з метою підвищення надійності збереження інформації вінчестера стійка замінена рейд-масивом (наприклад, фірми Silicon Graphics), а серверна частина практично повторює обласний рівень. Додатковий модем передбачений для зв'язку з аналогічними базами даних в Європі. Варто зауважити, що на кожному рівні системи надійність збереження інформації забезпечується наявністю дзеркальних копій. Вхід у систему є строго лімітований наявністю цілої низки рівнів захисту, які забезпечуються як оперативною системою Windows NT 4.0, так і СУБД "Oracle". АДІС УкрДакто може бути поділена на підсистеми: інтерактивну, обчислювальну та дистрибутивну. Інтерактивна підсистема відповідає за виконання таких функцій: введення, корекція, видалення, архівація, пересилка дактилоскопічної інформації; формування, корекція, видалення, пересилка пакетів завдань; спостереження, верифікація, корекція, видалення, пересилка пакетів результатів. Введення інформації в базу даних здійснюють за допомогою відеокамери, яка працює у форматі РAL і фіксує зображення у вигляді оцифрованого багатоградаційного (256 градацій сірого) зображення розміром 512x512 пікселів. Оскільки якість інформації, що вводиться, може бути недостатньою для проведення ідентифікації (що стосується, насамперед, уведення слідів), передбачають можливість проведення попередньої обробки, яка полягає в усуненні шумів як природного, так і штучного походження, контрастуванні тощо. Передбачають також можливість знищення слідів і дактилокарт у базі даних, коли інформація, яку вони несуть, втрачає свою актуальність (наприклад, у випадку смерті підозрюваного).

Функція пересилки (обміну) інформації в межах районного рівня (за наявності не менш ніж двох клієнтів) та між рівнями забезпечується системними засобами.

Оскільки зображення відбитків пальців рук займають великий об'єм пам'яті, що ускладнює реалізацію процедур пошуку й порівняння дактилоскопічної інформації, передбачають заходи для розв'язання вказаної проблеми.

Виходячи з того, що зображення дактилокарт формуються у практично ідеальних у порівнянні із слідами умовах, що зводить до мінімуму наявність в них шумової складової, планується зберігати їх у бінарному форматі, що зменшить необхідний об'єм пам'яті у вісім разів. Для забезпечення ефективного зберігання зображень слідів використовується алгоритм компресії Wavelet Scalar Quatization (WSQ), який дає змогу при збереженні якості зображення, достатньої для проведення ідентифікації, досягати коефіцієнтів стиску не менше 12-15. Він базується на скалярному квантуванні коефіцієнтів вейвлетного перетворення зображення сліду, результат якого кодується з використанням, наприклад, методу Хаффмена. Пошук та ідентифікація в системі відбуватимуться в чотирьох режимах. 1. Карта-карта, Використовується при ідентифікації особи по наявній дактилокарті. Може базуватися на мінуціальному принципі, в основі якого лежить порівняння місцерозташування індивідуальних ознак на відбитку (дельта, початок, роздвоєння, гачок, вигін тощо). 2. Слід-карта. Використовується при розкритті злочинів. При його реалізації замість мінуціального принципу, який є нестійким до динамічних спотворень при заповненні дактилокарт та пропуску особливостей, застосовуватиметься метод на основі аналізу поведінки вектора потоку папілярних ліній. 3. Карта-слід. Використовується при встановленні злочинів, які скоєні конкретною особою. Принцип - аналіз поведінки вектора пото­ку папілярних ліній. 4. Слід. Проводиться для об'єднання нерозкритих злочинів. Принцип - аналіз поведінки вектора потоку папілярних ліній. З метою зменшення кількості кандидатів під час пошуку можуть використовуватися різного роду установчі дані, такі як тип злочину, наявність тієї чи тієї індивідуальної ознаки на відбитку тощо. Результати пошуку подаються в окремому вікні у вигляді списку; також передбачається можливість візуального порівняння відбитків підозрюваного з відбитками кандидатів у списку. Обчислювальна підсистема відповідає за автоматичне кодування зображення відбитків та порівняння пари кодів сліду або відбитку пальців рук. Дистрибутивна підсистема відповідає за обмін дактило- скопічною інформацією в рамках локальної (в межах одного структурного рівня) та глобальної (між структурними рівнями) мереж. Як уже згадувалося, ці функції забезпечуються системними засобами. Головними перевагами створеної системи УкрДакто перед існуючими аналогами є: вищий коефіцієнт стиску інформації для даного рівня якості відтворення; суттєве звуження кількості відбитків, на основі яких проводять остаточне встановлення особи. Такий результат вдалося отримати за рахунок: уведення додаткових ознак - кривизни контурів папілярних ліній та зміни вектора їх потоку - у традиційно вживану сукупність ознак; розробки спеціальних алгоритмів обробки зображень; використання нового ядра вейвлетного перетворення. Створена система дає можливість проводити ідентифікацію об'єктів на великому (до 5 млн.) масиві даних. Існуючі системи обмежували цей масив на рівні 1 млн.

Література:

1. Аністратенко В.В., Коваль О.І., Косаревич Р.Я., Русин Б.П. Особливості побудови автоматизованої дактилоскопічної інформаційної системи "УкрДакто"// Криміналістичний вісник. - 2000. - Вип. 1. - С. 27-32.  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>