XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. юрид. н. Кофанов А.В. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ОБЛІКУ ОЗНАК ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ.

кандидат юридичних наук, Кофанов Андрій Віталійович,

Київський національний університет внутрішніх справ

Пріоритетні напрямки розробки сучасної системи криміналістичного обліку ознак та властивостей осіб, які вчинили злочини

Один із об'єктів криміналістичного обліку є особа, яка вчинила злочин. Отже, у „фокусі" уваги правоохоронних органів у випадку вчинення злочину знаходиться людина, яка цей злочин вчинила, і яку в залежності від виду правових відносин, суб'єктом яких вона є, можна називати по-різному. З моменту вчинення злочину виникають кримінально-правові відносини між державою і людиною, що його вчинила, яку називаємо „особою, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що містить ознаки злочину". З моменту порушення кримінальної справи ця особа стає суб'єктом кримінально - процесуальних правовідносин, і в ході розслідування справи, її статус підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого. Після набрання вироку чинності та його виконання ця особа стає суб'єктом кримінально-виконавчих правовідносин, що виникають з приводу виконання та відбування кримінального покарання. Але протягом всіх цих етапів це одна і та ж особа, яка характеризується відносно сталою сукупністю певних фізичних, біологічних, соціальних ознак та властивостей і саме за допомогою розроблених криміналістикою методів дослідження, науково обґрунтованих та сучасних технічних способів, прийомів та засобів виявлення, фіксації та перевірки інформації можна отримати відомості про властивості та ознаки певної особи, або іншими словами здійснити криміналістичне дослідження або діагностику особи, яка вчинила злочин. Протягом всіх етапів, спілкуючись із цією особою, її знайомими, рідними, свідками, потерпілими, а також досліджуючи наявні у справі докази, певну інформацію про її ознаки та властивості одержують слідчий, суддя, працівники кримінально-виконавчої системи. Криміналістичне дослідження особи, яка вчинила злочин, має суттєве значення не тільки для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи та обґрунтованого призначення покарання, але і одночасно є передумовою для здійснення дієвої профілактичної роботи по запобіганню злочинам, успішного застосування основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених та забезпечення законних прав і інтересів цієї особи, дотримання законності. Пріоритетного значення набуває криміналістичне дослідження не тільки фізичних і біологічних, а й соціальних властивостей та ознак людини, які характеризують її як особистість на рівні індивідуальної і суспільної свідомості, її відношення до закону, суспільству, сукупності моральних і етичних цінностей. З дослідженням соціальних властивостей особи нерозривно пов'язане питання про встановлення її суспільної небезпечності, що суттєво впливає на вирішення питання про обрання до обвинуваченого запобіжного заходу під час попереднього розслідування та визначення судом виду та міри криміналістичного покарання підсудному. Завдання виправлення та перевиховання засудженого в значній мірі залежить від можливості користування представниками виправно-трудових установ інформацією про обставини, що характеризують особу засудженого. Успішне застосування основних засобів виправлення і ресоціалізації до засуджених та здійснення з ними профілактичної роботи по запобіганню вчинення нових злочинів практично неможливо без наявності достатнього обсягу інформації про особу, яка вчинила злочин, і навпаки, наявність такої інформації дає можливість працівникам кримінально-виконавчої системи обрати та застосувати найбільш оптимальні прийоми, форми та методи впливу на особу засуджену з метою досягання позитивного результату. Своєчасне та повне отримання інформації про особу засуджену під час відбування покарання, зокрема таких її соціальних властивостей як ставлення до суспільно корисної праці, дотримання режиму, моральних цінностей та інше є підставою для вирішення питання про зміну правового становища засудженого - переведення його на поліпшені умови утримання, до виправно-трудової установи з менш суворим режимом утримання, застосування до нього акту амністії, умовно дострокового звільнення, або зміни не відбутої частини покарання більш м'яким, що в свою чергу сприяє забезпеченню його прав. Однак, до цього часу в Україні відсутня єдина комплексна інформаційна система накопичення результатів криміналістичного дослідження ознак та властивостей осіб, які вчинили злочин, що в свою чергу негативно впливає на ефективність роботи правоохоронних органів та суттєво ускладнює координацію їх зусиль у боротьбі зі злочинністю. У нашій державі практично не існує налагодженої та чіткої системи обміном інформації стосовно індивідуальних властивостей осіб, які вчинили злочини як між різними правоохоронними органами. Так і між окремими службами і підрозділами одного правоохоронного органу. Існуючі криміналістичні обліки щодо осіб, які вчинили злочини, обмежуються в основному констатацією окремих відомостей ідентифікаційного, демографічного та персонографічного характеру, а інформація, отримана слідчим, суддею та працівниками кримінально-виконавчої системи під час розслідування, судового розгляду та виконання покарання, що характеризує особу злочинця як неповторну особистість з її особливими рисами характеру та схильностями, навичками, ставленням до суспільства, закону, загальновизнаних людських цінностей тощо. Не знаходить свого відображення та фіксації. Як наслідок, невиправдано втрачається можливість її подальшого використання - суддя не отримує необхідної інформації про особу обвинуваченого від слідчого; працівники кримінально-виконавчої системи не отримують відповідної інформації від засудженого від слідчого та судді; органи внутрішніх справ, на які покладено здійснення профілактичних заходів, після звільнення особи з місць позбавлення волі не отримують інформації про її індивідуальні особливості від працівників кримінально-виконавчої системи, що значно ускладнює виконання покладених на правоохоронні органи завдань. У 1970 р. з метою фіксації інформації про особу обвинуваченого, отриманої слідчим під час розслідування, у кримінальних справах щодо арештованих обвинувачених була запроваджена спеціальна анкета - форма № 86 - «Повідомлення про особу заарештованого та інших обставин, що можуть мати значення для його виправлення та перевиховання». Ця анкета складається із 17 пунктів та заповнюється слідчим на підставі матеріалів справи та особистих спостережень і направляється до слідчого ізолятора одночасно з направленням справи до суду. Після засудження обвинуваченого ця анкета передається працівниками слідчого ізолятора разом з особовою справою засудженого до виправило-трудової установи для врахування індивідуальних особливостей засудженого у процесі виправлення та ресоціалізації. Але як свідчить практика, впровадження цієї анкети позитивних результатів не дало, так як більшість слідчих до цієї вимоги ставляться формально або взагалі її не виконують. Для криміналістичного прогнозування майбутньої поведінки особи як під час відбування покарання, так і після звільнення. Важко переоцінити важливість такої інформації для слідчого у ході розслідування злочину, вчиненою особою, яка була вже засуджена, та відбувала покарання. Наявність у таких випадках інформації про індивідуальні властивості підозрюваного або обвинуваченого може допомогти слідчому швидко встановити з ним психологічний контакт, повно та всебічно дослідити всі обставини справи, спрогнозувати можливу реакцію та поведінку підслідного під час проведення слідчих дій. Тому, необхідно впроваджувати новітні та удосконалювати існуючі форми криміналістичного обліку шляхом відображення в них інформації про індивідуальні ознаки, риси та властивості особи злочинця, з метою подальшого їх використання для досягнення завдань попереднього розслідування, виправлення та ресоціалізації засуджених, адаптації після звільнення та профілактики злочинців.

  


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>