XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. юрид. наук, Бугера О.І. ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

Кандидат юридичних наук,  Бугера О.І.

Київський національний лінгвістичний університет

  ДЕТЕРМІНАНТИ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ

   Проблема злочинності неповнолітніх за всіх часів і зараз є ви-сокоактуальною для будь-якого суспільства. Не є тут винятком і сучасне українське суспільство. Адже мова йде про ту його части­ну, яку воно має підтримувати та всіляко забезпечувати її фізичне, психічне та моральне здоров'я, виховання, підготовку до виконан­ня своєї суспільної ролі за природним законом зміни поколінь. Зрозуміло, що виконання цієї суспільної функції багато в чому за­лежить від нормального соціального розвитку суспільства в ціло­му. Громадянська незрілість, моральні та протиправні збочення не­повнолітніх, тим паче вчинення ними суспільно небезпечних діянь, якими є злочини, мають викликати (знову-таки за нормаль­них соціальних умов) виняткову занепокоєність суспільства, дер­жави, вимагають глибокого аналізу та вжиття всіх необхідних за­ходів для недопущення таких проявів, пріоритетного запобігання їх вчиненню, найбільш раціонального реагування на вчинені зло­чини, включаючи покарання та альтернативи останьому [1, с. 467].

Детермінанти злочинів неповнолітніх загалом тотожні тим, які обу­мовлюють злочинність дорослих. Це ті самі кризові явища і процеси, що існують у нашому суспільстві на макро- і мікрорівні. Але у зв'язку з не­повноліттям правопорушників вони мають свою специфіку. Чинниками, які обумовлюють злочини неповнолітніх, традиційно вважаються:  негативний вплив у сім'ї; недоліки у шкільному вихованні; незайнятість суспільно корисною працею;  негативний вплив мікросередовища; вади у діяльності правоохоронних органів щодо профілактики зло­чинів неповнолітніх [2, с.270-272].

Однак, з розвитком інформаційного забезпечення суспільства перелік детермінант злочинності неповнолітніх розширюється. Засоби масової інформації (ЗМІ), і особливо телебачення, стали невід'ємною частиною культури сучасного суспільства. Саме ЗМІ створюють своєрідний інформаційний фон, на основі якого людина і зокрема молода, формує певний світогляд щодо способу, і стилю життя, моделей поведінки. В цьому розумінні засоби масової інформації мають в своєму розпорядженні невичерпні можливості позитивного  впливу на свідомість людей, формування у них, особливо у неповнолітніх і молоді, високих моральних якостей, громадської активності, зразків правомірної поведінки, нетерпимості до порушень закону тощо.

            Незважаючи на вимоги  чинного законодавства і зокрема  ст. 41 Закону України  "Про телебачення й радіомовлення" [3]  в якій вказується, що передачі (фільми) які  можуть завдати шкоди фізичному, психічному, моральному розвитку неповнолітніх забороняються, на телебаченні все більше пропагуються стандарти поведінки телегероїв, які несумісні з цінностними орієнтаціями суспільства і пов'язані з демонстрацією культу сили та жорстокості. Наявність значного відсотку фільмів з проявами агресії та насильства негативно впливають  на психіку неповнолітніх, деформують шкалу загальнолюдських цінностей, створюючи тим самим умови для їх злочинної поведінки.     

Підсумовуючи можна зазначити, що злочинність неповнолітніх  в останні роки проявляє деяке зменшення, але продовжує залишатись виключно небезпечним явищем. До детермінант,  які сприяють злочинності неповнолітніх відносяться недоліки сімейного та шкільного виховання, негативний вплив з боку мікро- та макросередовища тощо. При цьому одним із чинників, що сприяє злочинності неповнолітніх є також негативний вплив засобів масової інформації і зокрема, телебачення.  Складовою частиною негативного впливу ЗМІ на протиправну поведінку неповнолітніх є значний відсоток трансляції інформаційної продукції з елементами насильства та агресії, безконтрольність доступу неповнолітніх до такої інформаційної продукції, недостатня увага до цієї проблеми з боку батьків, педагогів, працівників органів і служб у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей органів внутрішніх справ, органів досудового слідства й судів тощо.

Разом з тим, залучення ЗМІ до запобігання злочинності серед неповнолітніх є одним з найбільш перспективних напрямків, враховуючи специфічність та масштаби їх впливу на неповнолітніх.  При цьому  запобіжні дії повинні охоплювати всі аспекти проблеми, а саме залучення ЗМІ до пропаганди здорового способу життя, поваги загальнолюдських цінностей, а також підвищення рівня правової культури  (започаткування циклу теле- та радіопередач з цієї проблеми, розширення інформаційного висвітлення її у пресі, розробка відповідних методичних рекомендацій);  переорієнтація ЗМІ,  і в першу чергу телебачення, з акцентування на продукції, що містить елементи агресії та насильства на пропагування  кращих зразків національно-культурного і мистецького здобутку.

Література:

 

1.     Закалюк А. П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика: У 3 кн.  / Кн. 2: Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. - 712 с.

2.  Кримінологія: Підручник для студентів вищих навч. закладів / О. М. Джужа, Я. Ю. Кондратьєв, О. Г. Кулик, П. П. Михайленко та ін.; За заг. ред.                   О. М. Джужи. - К: Юрінком Інтер, 2002. -  416 с.

3.  Закон України "Про телебачення і радіомовлення" (від 21 грудня 1993 р. № 3759 - Х11  // Відомості Верховної Ради України. -  1994. - № 10. - Ст. 43 (із змінами).

e-mail: bsi22@i.com.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>