XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. юрид. наук, Співак М.В. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

кандидат юридичних наук, Співак М.В.

ННІПККМ НАВС

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Виникнення, становлення і еволюція галузі адміністративного права супроводжувалися формуванням відповідної галузі наукових знань. Попередниками науки адміністративного права вважаються камеральні науки (камералістика) та наука поліцейського права. Упродовж багатьох років у науковій літературі спостерігалося широке розмаїття поглядів щодо предмета адміністративного, поліцейського права і його основних інститутів. Протягом наступних років адміністративне право дедалі більше набувало рис завершеної галузі науки і юридичної дисципліни. Сьогодні Адміністративне право, зберігаючи своєрідність, виражену в його предметі і методі, тісно взаємодіє практично з усіма існуючими галузями права. Характеризуючи цю взаємодію, треба мати на увазі, що воно охоплює своїм регулятивним впливом найрізноманітніші сфери державного і суспільного життя. Найбільш тісно адміністративне право взаємодіє з конституційним (державним) правом. Будучи провідною галуззю, конституційне право закріплює основні принципи організації та функціонування виконавчої влади, місце її суб'єктів у державному механізмі, правові основи їх формування і взаємовідносин з суб'єктами інших гілок єдиної державної влади; права і свободи людини і громадянина, значна частина яких практично реалізується у сфері державного управління. Отже, норми конституційного права є основою для вироблення адміністративно-правових норм. Конституція України визнає людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю [1]. Здоров'я людини - одна з центральних проблем сьогодення. У даний час вся сукупність факторів діяльності людини, які негативно впливають на її здоров'я, вимагає іншого підходу до проблеми формування здоров'я. До останнього часу прерогатива розв'язання проблем здоров'я належала медицині. Сьогодні адміністративно-правове законодавство робить перші кроки у вирішенні проблем пов'язаних з захистом здоров'я населення в Україні.

Здоров'я - це не лише відсутність хвороб чи фізичних вад, це стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя. Таке визначення прийняла у 1948 р. Всесвітня організація охорони здоров'я. Здоров'я населення - це медико-демографічна та соціальна категорія, яка характеризує фізичне, психічне, соціальне благополуччя людей, які живуть в рамках певних соціальних спільнот [2]. Тому, у відповідність міжнародно-правовим нормам адміністративне законодавство увібрало в себе положення які в тій чи іншій мірі визначають відповідальність за порушення санітарно - гігієнічних і санітарно - протиепідемічних правил і норм; виробництво, заготівлю, реалізацію сільськогосподарської продукції, що містить хімічні препарати понад гранично допустимі рівні концентрації; заготівлю, переробку або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції; виробництво, зберігання, транспортування або реалізація продуктів харчування чи продовольчої сировини, забруднених мікроорганізмами та іншими біологічними агентами понад гранично допустимі рівні; незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах; ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження; ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу; порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) компонентів і препаратів; умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою; порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення; порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством) [3]. Перераховані правопорушення є своєрідними чинниками що стоять на захисті соціального здоров'я.

Показники соціального здоров'я пов'язані з економічними чинниками, стосунками індивіда з структурними одиницями соціуму (сім'єю, організаціями), з якими створюються соціальні зв'язки: праця, відпочинок, побут, соціальний захист, охорона здоров'я, безпека існування тощо. В загальному вигляді соціальне здоров'я детерміноване характером і рівнем розвитку, які притаманні головним сферам суспільного життя в певному середовищі - економічній, політичній, правовій ( у тому числі адміністративно-правовій), соціальній, духовній. Ці складові тісно взаємопов'язані, вони в сукупності визначають стан здоров'я людини. В реальному житті майже завжди спостерігається інтегрований вплив цих складових.

Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.

Актуальні проблеми сучасності, зокрема, охорона здоров'я, неминуче відбиваються в актуальних питаннях адміністративної науки та загалом у адміністративному законодавстві.

 Література:

1.Відомості Верховної Ради України вiд 23.07.1996 - 1996 р., № 30, стаття 141.

2. mynews.kiev.ua/2007/11/09/zmicnennya-zdorov'ya-ta-profilaktika-zaxvoryuvan-osnovni-termini-i-ponyattya/ - 16k3. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Науково - практичний коментар / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний та ін..; - К.: Всеукраїнська асоціація видавців „Правова єдність", 2008.-781 с.

4. http://ukrlaws.narod.ru/sociym/zakon5.htm


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>