XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд. юридичн. наук, Кременовська І. В. ГОСПОДАРСЬКА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС І СУСПІЛЬНА МОРАЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ У СФЕРІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

кандидат юридичних наук, Кременовська Ірина Володимирівна

старший науковий співробітник відділу економіко-правових проблем публічної власності Інституту економіко-правових досліджень НАН України

ГОСПОДАРСЬКА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ПУБЛІЧНИЙ ІНТЕРЕС І СУСПІЛЬНА МОРАЛЬ: ОСОБЛИВОСТІ СПІВВІДНОШЕННЯ У СФЕРІ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розмаїття ідей, форм і стилю зовнішньої реклами, котра на сьогодні заповнює всі доступні для цього місця, стало звичним явищем у житті практично всіх населених пунктів нашої країни: плазмові екрани, білборди, щити, плакати, а так само - реклама на громадському транспорті, супроводжують людей скрізь. Безперечно, це пов'язане з тим, що будь-яка комерційна реклама розрахована на доступність для якнайбільшої кількості потенційних споживачів продукції, товарів або послуг. Разом із тим, за змістом інформації про пропоновані населенню продукцію, товари чи послуги, а так само - анонсовані видовищні заходи, не вся реклама подається з дотриманням установлених законодавством вимог і обмежень. Іноді окремі підприємці, намагаючись зацікавити якнайбільшу кількість потенційних споживачів і покупців, вдаються до використання для популяризації того чи іншого продукту таких форм подання інформації про нього, які, хоча на перший погляд і слугують меті зробити рекламу оригінальною й такою, що запам'ятовується, проте суперечать моральним і етичним нормам. І нарешті, окремим аспектом цієї проблеми є реклама продукції сексуального чи еротичного характеру.

Захист духовних цінностей і етичних засад суспільства як один з незмінних і безумовних пріоритетів діяльності всіх державних структур і органів місцевого самоврядування тісно пов'язаний зі здійсненням заходів щодо захисту суспільної моралі, що передбачено нормами чинного законодавства в цій сфері. Так, Законом України «Про захист суспільної моралі» це поняття визначається як система етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадський обов'язок, совість, справедливість [1]. Суспільна мораль як соціальне явище є надзвичайно багатогранним, оскільки охоплює та пов'язує між собою багато різноманітних сфер життя - це, насамперед, культура, освітянсько-наукова діяльність, охорона здоров'я, телебачення, радіомовлення й інші, в яких відповідними повноваженнями на здійснення заходів щодо її захисту наділяється широке коло органів державної влади, а також органи місцевого самоврядування. Водночас, окремим напрямом, який потребує посиленої уваги з боку органів місцевого самоврядування, є сфера суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність - йдеться, насамперед, про комерційну господарську діяльність, невід'ємною складовою якої, своєю чергою, є реклама.

Аналіз окремих груп нормативно-правових актів, які регулюють питання господарської компетенції державних органів і органів місцевого самоврядування, дозволяє виділити такі їх характерні риси, як ієрархічність побудови (що виявляється у наявності двох основних рівнів - міжнародного та національного), а також комплексність, за допомогою якої забезпечується поєднання норм і положень публічних і приватних галузей права. Щодо останнього, то така особливість найбільш чітко простежується у поєднанні норм господарського, цивільного й адміністративного (в тому числі адміністративно-деліктного) права. Закон України «Про рекламу», який регулює суспільні відносини у процесі виробництва, розповсюдження та споживання реклами є прикладом комплексного регулювання господарських і публічно-управлінських відносин. У ч. 3 ст. 7 зазначеного нормативно-правового акту закріплено, що «Реклама не повинна містити інформації або зображень, які порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують правилами пристойності», а Розділ IV загалом присвячено регулюванню питань контролю за дотриманням і відповідальності за порушення законодавства про рекламу [2].

В кожній зі сфер публічного управління - і в господарській діяльності, і в управлінні економікою, культурою та адміністративно-політичною діяльністю здійснення органами місцевого самоврядування повноважень щодо захисту суспільної моралі обумовлено наявністю публічного інтересу як узагальненого та усередненого соціального інтересу. Як зазначає Р.Б. Сивий, публічний інтерес можна розглядати як спільний для більшості учасників суспільного життя інтерес, який генетично пов'язаний з приватним інтересом, однак якісно від нього відрізняється в першу чергу, тим, що в його основі «завжди є потреба у здійсненні загальнодержавних (політичних, економічних, соціальних та інших) дій, програм, спрямованих на захист суверенітету, територіальної цілісності, державного кордону ..., гарантування ... державної, економічної, інформаційної, екологічної безпеки, охорону землі як національного багатства, захист прав усіх суб'єктів права власності та господарювання тощо» [3, с. 78; 4]. Таким чином, простежується чіткий взаємозв'язок: господарська діяльність - публічний інтерес - суспільна мораль. Тому участь органів місцевого самоврядування у здійсненні заходів із захисту суспільної моралі може вважатися дієвою складовою досягнення ефективності функціонування органів публічної влади, враховуючи те, що саме ці інституції є найбільш наближеними до суспільства - громадян та їх потреб.   

Питання взаємовідно­син між органами місцевого само­врядування та суб'єктами рекламної діяльності на сьогоднішній день залишаєть­ся одним з найбільш актуальних. За своєю сутністю реклама, на думку А.І. Черемнової, є багатоаспектним поняттям, тому може розглядатися і як діяльність, і як інформація, і як специфічний процес [5, с. 5]. Законом України «Про рекламу» у ст. 1 це поняття визначається як інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару [2]. Статтею 14 Закону України «Про захист суспільної моралі» в ч. 1, зокрема, встановлено: «Реклама діяльності з обігу продукції, послуг і видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, а також реклама діяльності рекламодавця та розповсюджувача реклами дозволяється лише за наявності спеціального дозволу (ліцензії), отримання якого повинно передувати етапу її виробництва і розповсюдження [1].

Окремим аспектом цього питання постає зовнішньорекламна діяльність, яка має великий потенціал і постає суттєвим чинником створення сучасного інформаційного та культурного простору. Законодавство у сфері захисту суспільної моралі забороняє зовнішню рекламу (відкриті вітрини, щити на будинках, вулицях тощо), що містить тексти і (або) зображення сексуального чи еротичного характеру.

Як наводить з цього питання М.І. Бойко, у сфері рекламної діяльності Національною експертною комісією з питань захисту суспільної моралі виявлялося й піддавалося критиці численні порушення чинного законодавства. Серед таких - реклама з присмаком еротики таких підприємств і товарів, як плитка для підлоги «Атем» - «Нова плитка, що спокушає», реклама якої розміщувалася на білбордах Київської області; натяжні стелі «Гармонія натяжних стель»; оператор мобільного зв'язку «Евросеть» - «Ні ... собі! Усе - людям!»; кава «МасCoffee» - «10 тачок за 10 пачок». Було піддано забороні й розташовану в метрополітені рекламу жіночої білизни «Ажур» [6, с. 24].

Зовнішня реклама, окрім наведених вище законодавчих актів, регулюється також Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» [7] (далі - Типові правила). До компетенції органів місцевого самовряду­вання при цьому належить вирішення питань щодо розмі­щення зовнішньої реклами у населе­них пунктах. На основі Типових правил Кабінету Міністрів України виконавчі органи сільських, селищних та міських рад ухвалюють порядки розміщення зовнішньої реклами, у яких визначають місцеві особливості розміщення зовнішньої реклами (порядок розміщення зовніш­ньої реклами, процедуру подання заяви на одержання дозволу на це, правила та обмеження щодо розміщення зовнішньої реклами, що пов'язано з урахуванням особливостей місцевої архітектури, містобудівної ситуації та дотриманням естетичних вимог тощо).

Законодавством про захист суспільної моралі при цьому встановлено певні вимоги та обмеження щодо розміщення зовнішньої реклами продукції й видовищних заходів сексуального чи еротичного характеру, що може здійснюватися лише у місцях, спеціально визначених органами місцевої виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Під терміном «спеціально визначене місце» розуміється територія чи приміщення, відведене для реклами, розповсюдження продукції чи проведення видовищних заходів сексуального характеру, з пристойним зовнішнім оформленням, максимально віддалене від місць масового відпочинку, освітніх закладів для неповнолітніх, пам'яток історії й культури, сакральних і ритуальних об'єктів та військових частин [1].

Виконавчі органи сільських, се­лищних та міських рад при цьому відіграють роль дозвільних органів, які на підставі законодавчих норм видають або вмотивовано відмовля­ють у видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами. Однак у процесі видачі дозволів на розміщення зов­нішньої реклами ніхто не може втру­чатися у форму та зміст зовнішньої реклами. Таким чином, суворо забо­ронено відмовляти у видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами з огляду на форму та зміст зовнішньої реклами або вимагати задля отри­мання такого дозволу зміни форми та змісту зовнішньої реклами.

Наведене дає підстави висновувати про те, що віднесення суспільної моралі до об'єктів міжгалузевого правового регулювання детерміновано її багатовекторним характером, що простежується не лише в окремих складових економіки (господарська діяльність, підприємництво та реклама), соціально культурної сфери (освіта, культура, телебачення і радіомовлення, видавнича справа), але й адміністративно-політичної діяльності. Держава, реалізовуючи свою функцію забезпечення публічного інтересу в усіх зазначених сферах, наділяє відповідні органи влади та місцевого самоврядування необхідним обсягом повноважень, а також господарською компетенцією. Зокрема, публічно-правова компонента господарської компетенції органів місцевого самоврядування набуває свого чіткого зовнішнього прояву під час здійснення ними повноважень щодо захисту суспільної моралі у відносинах із суб'єктами рекламної діяльності.

Література:

1. Про захист суспільної моралі: Закон України від 20.11.2003 р. за № 1296-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 14. - Ст. 192.

2. Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 р. за № 270/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 39. - Ст. 181.

3. Сивий Р.Б. Соціально-філософські проблеми розмежування приватних і публічних інтересів як підстави дихотомізації структури позитивного права / Р.Б. Сивий // Проблеми філософії права. - 2005. - Т. 3. - С. 73 - 84. - Бібліогр.: 64 назв. - укр.

4. Рішення Конституційного Суду України від 08.04.1999 р. за № 3-рп/99 у справі № 1-1/99 за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) // Офіційний вісник України від 30.04.1999. - 1999. - № 15. - Стор. 35. - Код акту 7308/1999.

5. Черемнова А.І. Правове регулювання комерційної реклами в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 «Господарське право; арбітражний процес» / А.І. Черемнова. - К., 2000. - 17 с.

6. Бойко М.І. Сучасні тенденції формування суспільної моралі в Україні / М.І. Бойко // Трибуна. - 2007. - №№ 9 - 10. - С. 24 - 25. - (Актуальна тема).

7. Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 р. за № 2067 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 52. - Том 1. - Стор. 280. - Ст. 2817. - Код акту 27323/2003.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>