XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Канд.екон.наук, Височин І.В. ЕТАПИ АНАЛІЗУ ТОВАРООБОРОТУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Канд.екон.наук, Височин Ірина Володимирівна

Київський національний торговельно-економічний університет

ЕТАПИ АНАЛІЗУ ТОВАРООБОРОТУ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Сучасний стан методичного забезпечення аналізу товарообороту характеризується різноманітністю інструментів його проведення. Практично жодне дослідження зарубіжних та вітчизняних науковців з економіки та організації торговельної діяльності, статистики торгівлі не обходиться без викладення методичного інструментарію та порядку проведення аналізу товарообороту. Дана проблематика не залишилася поза увагою і практикуючих фахівців у галузі торгівлі. У періодичних виданнях систематично обговорюються нові напрями аналізу товарообороту у сучасних умовах, з'являються коментарі фахівців щодо необхідності доповнення показників оцінки, уточнення існуючих алгоритмів розрахунку.     

На нашу думку, у повному обсязі завдання аналізу товарообороту підприємства роздрібної торгівлі ще не знайшли свого відображення у науковій літературі. Відбувається перегляд традиційних підходів до методики аналізу товарообороту з урахуванням сучасних вимог торговельного менеджменту, тому попередні розробки науковців насьогодні потребують удосконалення з урахуванням існуючого практичного досвіду. 

У результаті теоретичного узагальнення набутого практичного досвіду пропонуємо визначити послідовність аналізу товарообороту підприємства роздрібної торгівлі за 13-ма взаємопов'язаними етапами.

1 етап. Визначення обсягів товарообороту підприємства роздрібної торгівлі за звітний період.

         На цьому етапі аналізу визначають обсяг продажу товарів та надання платних послуг у вартісному та натуральному (для окремих товарів і товарних груп) виразі в таких розрізах: за окремими асортиментними позиціями (групами); за окремими структурними підрозділами (відділами, секціями); за окремими районами (регіонами) діяльності підприємства; за окремими торговельними об'єктами (у випадку здійснення мережевої торгівлі); по підприємству в цілому.

2 етап. Оцінка ступеню, ритмічності і рівномірності виконання плану товарообороту.

Оцінка ступеню виконання плану товарообороту підприємства роздрібної торгівлі здійснюється шляхом визначення абсолютного та відносного розмірів відхилення у зв'язку із впливом факторів, що не були враховані в процесі планування. Зазначимо, що відхилення фактичних обсягів товарообороту підприємства роздрібної торгівлі від запланованих доцільно оцінювати за вартістю продаж, їх ціною та кількістю.

Для визначення рівномірності розвитку товарообороту підприємства роздрібної торгівлі доцільно скласти графіки виконання плану по місяцях року, розрахувати і проаналізувати коефіцієнти ритмічності і рівномірності виконання плану.

3 етап. Аналіз динаміки загального обсягу товарообороту.

Для дослідження динамічних змін в обсязі товарообороту підприємства роздрібної торгівлі будується динамічний ряд товарообороту. Аналіз може проводитися щоденно, подекадно, помісячно, поквартально, у розрізі півріч та років. Методичним інструментарієм проведення такого аналізу є базисні, ланцюгові і середні абсолютні прирости; базисні, ланцюгові і середні темпи росту (приросту); абсолютне значення 1% приросту.

4 етап. Аналіз товарної структури товарообороту.

Товарооборот підприємства роздрібної торгівлі формується як результат великої кількості окремих актів купівлі-продажу різноманітних за споживчими властивостями і призначенням товарів. Тому він характеризується не тільки загальним обсягом, але і товарною структурою, тобто співвідношенням окремих асортиментних позицій (груп) в загальному обсязі товарообороту.

На цьому етапі аналітичної роботи вивчаються абсолютні прирости, темпи росту (приросту) обсягів товарообороту підприємства роздрібної торгівлі за окремими асортиментними позиціями (групами), визначається їх питома вага в загальному обсязі товарообороту. Таким чином, оцінюються позитивний або негативний вплив динаміки обсягів реалізації окремих асортиментних позицій (груп) на загальний обсяг товарообороту підприємства роздрібної торгівлі та подальші можливості його зростання.

За результатами проведення цього етапу аналізу повинна бути надана оцінка змін у попиті споживачів, розкриті недоліки в торговельному обслуговуванні з метою впровадження своєчасних заходів для його покращення.

5 етап. Аналіз рівномірності реалізації окремих видів товарів.

Для проведення аналізу розраховують показники, що характеризують рівномірність реалізації товарів: середньоквадратичне відхилення товарообороту, коефіцієнт варіації та коефіцієнт рівномірності.

Середньоквадратичне відхилення (σ) визначатиме діапазон коливання обсягів продажу товарів порівняно з його середнім рівнем у досліджуваному періоді. Коефіцієнт варіації (ν) оцінюватиме нерівномірність реалізації товарів протягом періоду, що досліджується, тобто відносний (у відсотках) розмір відхилення обсягів товарообороту від середнього розміру. Коефіцієнт рівномірності (Крівн) дасть змогу встановити ступінь рівномірності продажу товарів по місяцях та кварталах, виявити особливості торгівлі та попиту на товари, що реалізує підприємство роздрібної торгівлі. Чим вищі значення матиме коефіцієнт рівномірності, тим рівномірнішим є процес реалізації товарів на даному підприємстві.

6 етап. Аналіз сезонності реалізації окремих видів товарів.

Складаючись під спільним впливом систематичних і випадкових факторів, динамічний ряд товарообороту підвладний впливу причин, обумовлених періодичністю коливань.

Під сезонністю розуміють стійку закономірність внутрішньорічної динаміки реалізації окремих асортиментних позицій (груп). Для різних товарів інтенсивність сезонних коливань товарообороту і їх характер можуть суттєво відрізнятися.

Для оцінки сезонних змін використовуються різні статистичні прийоми. Як правило, виключаються випадкові коливання і тим самим виявляється сезонна складова. З цією метою найчастіше використовують середньомісячні або середньоквартальні дані за декілька років, зазвичай 3-5 років.

7 етап. Ранжування асортиментного портфелю.

Для підприємства роздрібної торгівлі асортиментний (товарний) портфель можна розглядати як сукупність асортиментних позицій (груп), що характеризуються різним рівнем рентабельності, знаходяться на різних стадіях життєвого циклу, і, як наслідок, мають різні перспективи на ринку.

З метою проведення ранжування асортиментного портфелю підприємства роздрібної торгівлі можуть бути використані такі методичні прийоми: АВС-аналіз, XYZ-аналіз, кросс-категоріальний аналіз, адаптована матриця BCG, метод Дібба-Сімкіна.

Зазначені методики дозволяють визначити місце і роль окремого товару в асортиментному портфелі підприємства та приймати обґрунтовані управлінські рішення, пов'язані з організацією його закупок та продажу.

8 етап. Аналіз суми і структури чеків.

Даний етап аналізу покликаний визначити тенденції у середовищі покупців, а саме зміни часу і місця здійснення покупок, особливостей споживання.

Аналіз суми і структури чеків доцільно проводити щомісяця у розрізі окремих кас та по підприємству в цілому. Проводиться розрахунок середнього розміру покупки (середнього чеку), середньої кількості однієї товарної позиції в чеку, середньої кількості товарних рядків у чеку, виявляються супутні товари, комбінації товарів у чеку, які найбільш часто зустрічаються, а також комбінації та кількість товарних позицій і кількості товарів, які беруть участь в знижках і акціях.

Аналіз кількості покупок за днями тижня дозволяє виявити пік навантажень на підприємство за годинами для кожного дня тижня, визначити рух потоку покупців для оптимального розміщення касирів на касах.

Аналіз структури чеків проводиться з метою визначення основних тенденцій торговельної діяльності і є превентивним заходом підготовки до сезонних коливань попиту і зміни в зв'язку з цим споживацьких уподобань.

Такий аналіз дозволить виділити групи покупців підприємства роздрібної торгівлі і оцінити корзину покупця (склад чеків різних груп покупців). Враховуючи кількість придбаних одиниць товару і будь-які зміни цієї кількості в часі, можна оцінити привабливість асортименту і планування торговельних площ підприємства для покупця.

У перебігу проведення цього етапу аналізу можна здійснити АВС-аналіз покупців та класифікувати їх за ступенем важливості і методами контролю. Параметром для здійснення такої класифікації виступають обсяги придбаних товарів у вартісному виразі. До групи А відносяться найбільш цінні покупці, до групи В - проміжні, а до групи С - найменш цінні.

9 етап. Аналіз складу товарообороту проводиться залежно від статусу кінцевих споживачів, форм та термінів розрахунків, характеру товарів, що реалізуються, методів торгівлі тощо.

         Дослідження складу товарообороту підприємства роздрібної торгівлі проводиться за звітний період і в динаміці. Передбачає визначення основних закономірностей розвитку окремих видів товарообороту підприємства роздрібної торгівлі.

         У перебігу проведення аналітичної роботи розраховують та спів ставляють між собою абсолютні значення обсягів продажу товарів за окремими видами товарообороту, темпи їх росту (приросту), досліджують зміну питомої ваги окремих видів товарообороту в його загальному обсязі.

10 етап. Порівняльний аналіз товарообороту.

Зміна обсягів товарообороту підприємства роздрібної торгівлі може бути пов'язана як з діяльністю існуючих конкурентів в районі діяльності підприємства (наприклад, підсилення конкурентами якої-небудь товарної категорії, цінова політика конкурентів, спеціальні цінові і нецінові акції, що впроваджуються конкурентами), так і з відкриттям нових підприємств в районі діяльності підприємства.

Порівняльний аналіз проводиться з метою оцінки позиції підприємства роздрібної торгівлі на ринку і виявлення резервів росту обсягів товарообороту порівняно з іншими підприємствами, з досягненнями найбільш успішних конкурентів. Зазвичай порівнюють такі показники: загальний обсяг товарообороту, темп росту товарообороту співставного, питома вага в загальному товарообороті основних товарних груп, середній товарооборот на одного працівника, середня сума покупки, товарооборот на 1 кв.м. торговельної площі тощо.

11 етап. Оцінка ефективності використання ресурсів підприємства та окремих торговельно-технологічних операцій із застосуванням показника товарообороту. 

На цьому етапі аналізу обчислюють і аналізують показники ефективності: використання торговельних площ, торговельного персоналу та робочого часу, торговельного обладнання; реалізованих заходів щодо стимулювання збуту.

12 етап. Оцінка факторів, які впливають на обсяги та структуру товарообороту.

Розвиток товарообороту підприємства роздрібної торгівлі повинен бути тісно пов'язаний з такими економічними показниками, як попит, надходження товарів, товарні запаси, прибуток, чисельність працівників, витрати на оплату праці. При цьому оптимальним вважається таке співвідношення в розвитку цих показників, що представлено в моделях стратегічного регулювання товарообороту.

Даний етап аналізу також передбачає проведення кількісної оцінки впливу факторів внутрішнього середовища (факторів, пов'язаних з товарним забезпеченням товарообороту; з чисельністю працівників, організацією і оплатою праці, її продуктивністю; з використанням основних засобів) та дослідження характеру впливу факторів зовнішнього середовища (попит споживачів на товари, пропозиція товарів на ринку, ціни товарів, діяльність конкурентів на споживчому ринку, рівень життя та реальні грошові доходи населення, соціально-демографічні фактори та інше).

Особливу увагу слід приділити оцінці впливу змін торговельної надбавки на обсяги товарообороту, кількість покупок (по підприємству в цілому, товарних групах, окремих товарах). Для вибору найбільш ефективних методів цінового стимулювання продаж необхідно виявити вплив проведених цінових акцій на кількість покупців, обсяги і структуру товарообороту.

         Кількісна оцінка впливу окремих факторів проводиться за допомогою використання методу ланцюгових підстановок, абсолютних різниць та інтегрального методу на базі побудови моделей взаємозв'язку факторів та обсягу товарообороту підприємства роздрібної торгівлі.

13 етап. Оцінка економічних меж передбачає розрахунок критичних обсягів діяльності підприємства роздрібної торгівлі - точки ліквідації, точки беззбитковості, точки мінімального рівня рентабельності.

Порівняння критичних обсягів діяльності з фактичним товарооборотом дозволить оцінити поріг безпеки та запас фінансової міцності підприємства. Чим більші позитивні значення мають поріг безпеки та запас фінансової міцності підприємства роздрібної торгівлі, тим краще здійснюється процес управління товарооборотом з точки зору забезпечення умов для самоокупності та самофінансування підприємства.

Отже, нова економічна ситуація потребує розвитку теорії і практики аналізу товарообороту підприємства роздрібної торгівлі, адекватної сучасним вимогам. При чому особливої актуальності набувають розробки практикуючих фахівців торговельного бізнесу, досвід яких було враховано при викладенні послідовності етапів комплексного аналізу товарообороту підприємства роздрібної торгівлі.     


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>