XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд.економ.наук, Хільська І.І., Колодєєв М.П., Перестюк Р.Л. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ

Кандидат економічних наук, доцент Хільська Ірина Іванівна

Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ, викладач

Колодєєв Максим Петрович

Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ, студент

Перестюк Руслан Леонідович

Вінницький торговельно-економічний інститут  КНТЕУ, студент

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ

Постановка проблеми. Аналітичне обґрунтування доцільності будь-яких змін у націо­нальному законодавстві має стати складовою всіх заходів у сфері реалізації регуляторної політики держави беручи до уваги необхідність захисту її національних економічних інтересів як члена світової спільноти. Оскільки пріоритетом діяльності митної служби України в останні роки є реалізація фіскальної політики, особливої уваги потребує аналіз ефективності діяльності митних органів України у сфері справляння податків і зборів. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю трансформації митної справи в Україні відповідно до міжнародних норм і стандартів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою ефективності митної справи України займаються такі науковці, як І. Бережнюк , П. Пашко , А. Губін та інші вітчизняні вчені.

Метою статті є аналіз ефективності діяльності митних органів при здійсненні фіскальної функції.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Митного кодексу України митну справу станов­лять: порядок переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів; справляння податків і зборів; процедури мит­ного контролю та митного оформлення; боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил [4]. Під ефективністю діяльності митних органів необхідно розуміти показник, який відображає співвід­ношення результатів діяльності у відповідній сфері (перераховані до державного бюджету податки і збори, кількісні показники оформлених товарів тощо) та залучених для досягнення таких результатів ресурсів (матеріальних, трудових).

Аналізуючи структуру податків і зборів, справляння яких забезпечено митними органами, протягом останніх років (табл. 1) необхідно зазначити, що 99 % загальної суми митних платежів становлять ввізне мито, акцизний збір та податок на додану вартість (ПДВ). Слід зазначити, що Податковим кодексом України встановлено дві ставки ПДВ - 17% (до 31 грудня 2013 р. - 20%) та 0% . Крім того, понад 96% ставок Митного тарифу України, систематизованого згідно з Українською класифі­кацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), є адвалерними (тобто ставки встановлені у відсотках до митної вартості това­рів). У свою чергу, питома вага в загальних надходженнях акцизного збору, ставки якого на переважну більшість підакцизних товарів встановлені у твердих сумах з одиниці реалізованого товару, протягом останніх шести років є порівняно невеликою і коливається в межах 2.2-3.6 %. Таким чином, можна зробити висновок, що головним фактором, що впливає на платежі, справляння яких забезпечується митними органами, є імпорт товарів, а саме його вартісні показники[5].

Таблиця 1

Податки і збори, перераховані митними органами до Державного бюджету України у 2003-2010 рр. [6, 7]

Результати діяльності митних органів України 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Податки і збори, млн гри. 14013.0 18064.9 30973.8 41173.8 54119.5 96047.2 83116.0 85911.6
у т.ч.     

ввізне мито

3336.8 4687.4 6518.2 6975.1 9590 1 12124.6 6325.2 8553.4
вивізне мито _ _ _ 269.9 290 7 - 382.7 294.5
акцизний збір 544.1 544.4 501 9 916.2 1332.1 2209.7 3023.9 3470.3
ПДВ 9445.8 11993.2 23001.4 319005 41699.5 80978 7 73148.7 73148.7
інші, у т.ч. митні збори (плата за митне оформлен­ня) та єдиний збір 686.3 839.9 952.3 1112.1 1207.1 1234.2 235.5 148.0
Середній офіційний курс гривні до долара США, грн 5.33 5.32 5.13 5.05 5.05 5.27 7.79 7.94
Податки і збори, млн доларів США 2633.5 3401.5 6049.4 8154.3 10716.7 8405.7 10667.9 10826.1
Імпорт товарів, млн доларів США 23020.8 28996.0 36141.1 45034.5 60669.9 85535.4 45435.6 59500.0
Приріст імпорту товарів, % - 25.96 24.64 24.61 34.72 40.98 -46.88 30.95
Приріст податків і зборів, % - 29.16 77 85 34.78 31.44 71.75 -42.04 1.48

Аналізуючи результати діяльності митних органів у розрізі фіскальної функції, необхідно враховувати, що певна частка приросту податків і зборів об'єктивно обумовлена приростом імпорту. Порів­нюючи темпи приросту обсягів імпорту та податків і зборів, справ­ляння яких забезпечено митними органами у 2004-2010 рр., можна констатувати, що ці показники несуттєво відрізняються у 2004, 2006 та 2007 роках.

Подібність темпів приросту імпорту товарів і митних платежів цілком логічна, адже вартісні показники імпорту товарів є фактично базою оподаткування для податків і зборів, що справляються митними органами. Наявність між ними різниці пояснюється, зокрема, змінами номенклатури товарів, що імпортувались до України, від якої безпо­середньо залежать ставки ввізного мита [3], що, у свою чергу, впли­нуло на надходження ввізного мита та ПДВ у зазначені роки (табл. 1). Наприклад, у 2003 р. приріст перерахованого до Державного бюджету України ввізного мита перевищив приріст загальної суми митних платежів на 16.4 %, таким чином зміна товарної номенклатури імпорту призвела до перевищення темпів приросту податків і зборів над відпо­відним показником щодо імпорту. Разом із тим, у 2005 та 2008 роках спостерігається суттєве перевищення приросту податків і зборів над приростом імпорту товарів, яке становить 53.2 % та 29.1 % відповідно. Протилежна тенденція спостерігається у 2010 р., коли темпи приросту імпорту перевищили темпи приросту митних платежів на 29.47 %. Зазначене відхилення обумовлене перш за все зміною в оподаткуванні протягом 2010 р., а саме звільненням від оподаткування ПДВ операцій із ввезення природного газу відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, що стало причиною зменшення перерахованого до Державного бюджету України у 2010 р. ПДВ більше ніж на 2 млрд. грн.

Відхилення між приростом податків і зборів та обсягом імпорту, яке у 2008 р. становило близько 30.77 %, також можна пояснити змінами митних процедур. На початку 2008 р. митними органами було помилково розтлумачено положення ст. 63 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік" щодо заборони надання відстрочок сплати податкових зобов'язань суб'єктами господарювання за податками і зборами (обов'язковими платежами), як заборону пога­шення ПДВ із товарів, що імпортуються, податковим векселем. Таке трактування положень зазначеного закону є суперечливим, оскільки ставки та механізм справляння податків і зборів встановлюються лише законами про оподаткування, якими не закони про Державний бюджет України. Правовою підставою для надання податкового вексе­ля на той час був Закон України "Про податок на додану вартість", тобто закон про оподаткування. Слід також зазначити, що податковий вексель та відстрочення податкових зобов'язань мають різну правову природу. За підрахунками Державної митної служби України у 2007 р. вексельна форма розрахунків за ПДВ становила близько 27.5 % від загального обсягу податків і зборів [1]. Беручи до уваги цей показник, можна зробити висновок, що відміна у 2008 р. зазначеної форми розрахунків могла призвести до збільшення перерахованих до Державного бюджету України митних платежів приблизно на 27.5 %.

На рівень оподаткування значною мірою впливає країна походження товарів. По-перше, ставки Митного тарифу України диференційовані залежно від країни походження товарів; товари, що переміщуються в рамках вільної торгівлі, звільняються від оподат­кування митом (на сьогодні зони вільної торгівлі діють із країнами СНД, Грузією та Македонією). По-друге, від країни походження зале­жить митна вартість товарів, що проявляється в різниці вартості ресурсів, що були витрачені для виробництва товарів (робоча сила, сировина та ін.), витрат на доставку товарів до України[2].

Таблиця 2Окремі показники ефективності діяльності митної служби України у сфері справляння податків і зборів

[6-7]  

Показники ефективності   

 

діяльності митної

служби України

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Середня чисельність   

 

митної служби України,

осіб, у тому числі:

18095

18284

18334

18447

18082

18359

17596

посадових осіб, що   

 

здійснюють контроль

правильності визначення

митної вартості

432

417

423

436

456

446

450

Податки і збори, млн грн,   

 

у тому числі забезпечені контролем:

18064.9

30973.8

41173.8

54119.5

96047.2

83116.0

85911.6

правильності визначення   

 

митної вартості

товарів (млн грн) та

питома вага у загальних надходженнях

438.9

954

1161.7

1318.6

3349.4

2744.9

5016.5

2.4%

3.1%

2.8%

2.4%

3.5%

3.3%

5.8%

класифікації товарів   

 

(млн грн) та питома

вага у загальних

надходженнях

57

87.6

107.4

108

153.4

92.4

138.1

0.5%

0.3%

0.3%

0.2%

0.2%

0.1%

0.2%

визначення країни   

 

походження товарів

(млн грн) та питома

вага у загальних

надходженнях

31.4

29.6

17.5

11.6

42.7

17.9

33.3

0.2%

0.1%

0.04%

0.02%

0.04%

0.02%

0.04%

після випуску товарів   

 

у вільний обіг (млн гри)

та питома вага у

загальних надходженнях

 

8.1

24.6

4.8

2367

267

230.5

 

0.03%

0.06%

0.05%

2.46%

1.32%

0.2%

Витрати з Державного   

 

бюджету України на

заробітну плату

посадовим

особам митної служби,

тис.грн

221585.8

5468662

757536.7

7765413

985425.7

877590.8

936394.9

Середня річна   

 

заробітна

плата однієї посадової

особи, тис. грн

12.2

29.9

41.3

42.1

54.5

47.8

52.0

Середній офіційний   

 

курс

гривні до долара

США, грн

5.3192

5.1247

5,05

5.05

5.2672

7.7912

7.9356

Середній обсяг митних   

 

платежів на одну

посадову

особу митної служби,

тис доларів США

188.0

3309

444.7

581.0

1017.9

581.1

601.5

Надходження, забезпечені   

 

однією посадовою

особою внаслідок

контролю

митної вартості, тис.

доларів США

191.0

446.4

543.8

5989

1394.5

789.9

1404.8

Коефіцієнт окупності   

 

витрат держави

81.7

56.7

54.4

69.8

98.6

94.7

91.8

Коефіцієнт окупності   

 

витрат держави на

здійснення контролю

правильності

визначення

митної вартості товарів

83.0

76.5

66.5

71.9

135.0

128.8

214.3

Висновки : Наведені показники ефективності є досить умовними через обмеженість можливостей митних органів впливати на підвищення такої ефективності. Головним фактором, який впливає на надходження податків і зборів від митної служби, є обсяги імпорту товарів, на збільшення якого митні органи впливати об'єктивно не можуть. Саме тому принциповим є перехід від практики планування митних плате­жів до їх прогнозування. Крім того, функції та завдання митної служби України значно ширші, вони не обмежуються справлянням податків і зборів. Отже, наведені показники не повинні ототожнюватись із ефективністю діяльності митної служби в цілому. Справляння митних платежів не повинно виступати головним завданням для сучасної митної служби, це необхідно враховувати при трансформації митної справи України. Перехід від митної служби як суто фіскального органу, що забезпечує більшу частину податкових надходжень держав­ного бюджету, до контролюючого органу, пріоритетом діяльності якого є забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи, повинен стати головною метою трансформації митної справи України. На жаль, фіскальна спрямованість діяльності митної служби України на сьогодні обумовлена перш за все станом економіки, який визначає імпорт товарів в Україну та відповідні показники діяльності державної податкової служби України. Тому принципова зміна пра­вового поля діяльності митної служби України та її завдань можлива лише за відповідної зміни економічної ситуації в країні.

Література:

•1.  Підсумки роботи митних органів України у 2007 р. Інформаційно- аналітичний збірник. - К.: ДМСУ, 2008. - С. 14.

•2.  Бережнюк І. Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти

 : монографія / І. Г. Бережнюк. - Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2009. - 543 с.

•3.  Пашко П. В. Митна політика та митна безпека України / П. В. Пашко, П. Я. Пісной // Фінанси України. - 2010. - № 1. - С. 7.1-85.

•4.  Митний кодекс України [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України : [сайт]. - http://portal.rada.gov/

•5.  Виконання Державного бюджету України [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України : [сайт]. - http://minfin.gov.ua/

•6. Статистична інформація [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України : [сайт]. - http://www.ukrstat.gov.ua/

•7.  Статистика [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Національного банку України : [сайт]. - http://bank.gov.ua/

  

e-mail : DogGem@rambler.ru

prl555@mail.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>