XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

кандидат біологічних наук, доцент Шелюк Ю.С., Винокурова М.В., Юрик Л.О. РІЗНОМАНІТТЯ ФІТОПЛАНКТОНУ Р. ЛІСОВА (БАСЕЙН Р. ТЕТЕРІВ)

Кандидат біологічних наук, доцент Шелюк Ю.С., Винокурова М.В., Юрик Л.О.

Житомирський державний університет імені Івана Франка

РІЗНОМАНІТТЯ ФІТОПЛАНКТОНУ Р. ЛІСОВА (БАСЕЙН Р. ТЕТЕРІВ)

Водоростеві угруповання як первинна ланка трофічних сіток та індикатор природних і антропогенних впливів на водні екосистеми - важливий і невід'ємний компонент сучасних гідроекологічних досліджень. Тому дослідження структури і функціонування водоростевих угруповань мають незаперечне теоретичне і прикладне значення для розробки принципів використання біопродукційного потенціалу водних екосистем та питань біоіндикації, а також можуть слугувати науковою основою планування водогосподарських заходів, рекомендацій щодо рекреації.

Ретроспективний аналіз показав, що до початку наших досліджень відсутні відомості щодо різноманіття водоростевих угруповань малої річки Лісова, що є лівою притокою р. Кам'янка (басейн р. Тетерів). Довжина в межах області 27 км. Площа басейну 198 км .

Метою роботи було вивчити якісний, кількісний склад, інформаційне різноманіття, чисельність, біомасу фітопланктону р. Лісова, встановити просторово-часову динаміку цих показників, дати еколого-географічну характеристику водоростевих угруповань планктону.

Дослідження проводилися в усі сезони у продовж 2009-2010 рр. на стаціонарних станціях, розташованих на р. Лісова в м. Житомир. За період дослідження було відібрано і оброблено 108 альгологічних проб. Проби відбирали та опрацьовували загальноприйнятими методами (Методи ..., 2006). Флористичний склад фітопланктону р. Лісова визначали з урахуванням (Разнообразие ..., 2000). Частоту трапляння видів розраховували у процентах від загального числа проб, індекс середньої частоти трапляння видів та флористичний індекс - згідно (Девяткин, Митропольская, 2002). Біотопічну приуроченість та географічне поширення водоростей визначали згідно з прийнятою альгологами системою для континентальних водойм.

За період дослідження було ідентифіковано 70 видів водоростей, представлених 84 внутрішньовидовими таксонами, включно з тими, що містять номенклатурний тип виду.

Фітопланктон р. Лісова формують водорості, що належать до 5 відділів: Bacillariophyta - 33 види, представлених 40 внутрішньовидовими таксонами включно з номенклатурним типом виду - 47,6% від їх загального числа, Euglenophyta - 10 (17) - 20,2%, Chlorophyta - 13 (13) - 15,5%, Cyanophyta - 9 (9) - 10,2%, Chrysophyta - 5 (5) - 6% відповідно.

Табл. 1. Таксономічний спектр водоростевих угруповань планктону р. Лісова

(за результатами досліджень 2009 - 2010 рр.)

Відділ число таксонів, од. Родовий

коефіцієнт

Клас Порядок Рід Вид В.в.т.
Cyanophyta 2 3 6 9 9 1,5
Euglenophyta 1 1 6 10 17 1,7
Chrysophyta 1 1 2 5 5 2,5
Bacillariophyta 3 7 17 33 40 2,3
Chlorophyta 3 4 11 13 13 1,2
Всього 11 16 42 70 84 2

Примітка. В.в.т. - внутрішньовидовий таксон включно з номенклатурним типом виду

Важливим показником таксономічного різноманіття водоростей є родовий коефіцієнт, оскільки це найменш залежний від площі досліджуваної флори показник. Родовий коефіцієнт, розрахований для фітопланктону р. Лісова, сягає 2 (див. табл. 1). Порівняння значень родового коефіцієнта, розрахованого для різних відділів водоростей, вказує на найбільше насичення родів видами та внутрішньо видовими таксонами у евгленових, золотистих та діатомових водоростей. Нижчі значення родового коефіцієнта у Cyanophyta та Euglenophyta можна пояснити переважанням маловидових родів.

У сезонному розподілі водоростей планктону р. Лісова спостерігали зростання числа видів від весни до літа та його зменшення від літа до осені. Влітку у фітопланктоні річки ідентифіковано 41 вид (47 внутрішньовидових таксонів). У цей період водоростеві угруповання формували водорості з 5 відділів: Bacillariophyta - 21 (23 внутрішньовидові таксони) - 51%, Euglenophyta - 10 представлених (14 внутрішньовидових таксонів - 25%, Chlorophyta - 6 (6) - 15%, Cyanophyta - 3 (3) - 7%, Crysophyta - 1 (1) - 2%.

В осінній період визначено 36 видів (41 внутрішньовидовий таксон) з відділів: Bacillariophyta - 17 (21) - 47%, Cyanophyta - 7 (8) - 19%, Euglenophyta - 7 (7) - 19%, Chlorophyta - 6 (6) - 17%, Crysophyta - 2 (2) - 6%.

Узимку фітопланктон річки формували 13 видів (14 внутрішньовидових таксонів). Найбільше видове та внутрішньовидове різноманіття мали: Bacillariophyta - 38%, Cyanophyta - 31% та Chlorophyta - 15%, частка Euglenophyta і  Crysophyta сягала - 8%.

Навесні у водоростевих угрупованнях планктону було ідентифіковано 35 видів водоростей, представлених 40 внутрішньовидовими таксонами. Найбільш насиченими видовими та внутрішньовидовими таксонами були відділи: Bacillariophyta - 15 видів (17 внутрішньовидових таксонів) - 43%, Euglenophyta - 7 (10) - 20%, Chlorophyta - 6 (17%), Cyanophyta - 4 (11%), Chrysophyta - 3 (9%).

За частотою трапляння у фітопланктоні р. Лісова переважали синьозелені, зелені та діатомові водорості (табл.2)

Табл. 2. Число видових і внутрішньовидових таксонів, їх флористичний індекс Fsрp та середня частота трапляння (%)  (за  результатами досліджень 2009 - 2010 рр.)

Відділи Число видових та внутрішньовидових таксонів Fsрp Середня частота трапляння
Cyanophyta 9 14 7,4
Euglenophyta 17 17 4,8
Chrysophyta 5 5 5
Bacillariophyta 40 46 5,4
Chlorophyta 13 17 6,3

За величиною флористичного індексу Fsрp домінували діатомові, евгленові та зелені водорості (ці відділи характеризуються і найбільшою кількістю видових та внутрішньовидових таксонів). Найбільшу частоту трапляння мали Cylotella kuetzingiana Thw. (52%), Coelosphaerium kuetzingianum Nag. (27%), Chlamidomonas reinchardtii Dangeard (25%).

У структурі фітопланктону провідна роль належала планктонним формам (42%). Комплекс планктонних організмів переважав у Bacillariophyta (27,6%), Cyanophyta (27,6%) та Chlorophyta (24%). За географічним поширенням водоростеві угруповання р. Лісової є гетерогенними, проте, основу їх флористичного списку складають види-космополіти (81% таксонів видового та внутрішньовидового рангу, для яких знайдено літературні відомості).

За відношенням до рН більшість водоростей належить до алкалофілів (38%) та індиферентів (26 %). У водоростевих угрупованнях планктону р. Лісова переважають прісноводні форми.

Сапробіологічна характеристика якості води р. Лісова представлена на основі співвідношення видів-індикаторів, які визначають різний стан органічного забруднення водної товщі. У фітопланктоні річки переважають β-мезосапроби - їх частка становить 36%, що дозволяє характеризувати досліджувану річку як слабко забруднену, хоча досить різноманітними є індикатори проміжного рівня забруднення між β-мезо- та  олігосапробним - 16% , олігосапроби - 13%,  α-мезосапроби - 8,7%, α-мезо-полісапроби -3%, χ-ксеносапроби - 1,5%.

Кількісні показники розвитку фітопланктону досліджуваної річкової екосистеми впродовж 2009 - 2010 рр. коливалися в широких межах (біомаса змінювалася від 0,01 до 3,43 г/м3, чисельність 0,02 - 10,04 тис. кл/дм3. Середня біомаса фітопланктону влітку становила 0,59 0,15 г/м3, чисельність 0,54 0,17 тис. кл/дм3, восени - 0,60 0,12 г/м3 та 8,14  4,81 тис. кл/дм3, взимку - 1,06 0,50 г/м3, та 5,26 1,31 тис. кл/дм3 і весною - 0,62 0,29 г/м3, та 3,76  2,71 тис. кл/дм3 відповідно.

Оцінка інформаційного різноманіття була зроблена за індексом Шеннона, розрахованим за біомасою та за чисельністю фітопланктону. Середні його значення сягали відповідно 1,80 0,52 біт/екз та 1,69  0,57 біт/екз відповідно, що вказує на переважання монодомінантної структури фітопланктону досліджуваної малої річки.

Отже, фітопланктон малої річки Лісова був представлений 70 видами водоростей (84 внутрішньовидовими таксонами) і характеризувався як діатомово-евглено-зелений. Водоростеві угруповання мали монодомінантну структуру, на що вказують величини індексу Шеннона. У річці переважають види-комополіти, β-мезосапроби, прісноводні форми, алкалофіли за відношенням до рН. Чисельність та біомаса характеризувалися значною амплітудою коливань (біомаса була в межах 0,01 - 3,43 г/м3, чисельність 0,02 - 10,04 тис. кл/дм3).

Література:

•1. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / За ред. В.Д. Романенка. - К.: ЛОГОС, 2006. - 408 с.

•2. Девяткин В.Г., Митропольская И.В. Встречаемость видов водорослей как показатель биологического разнообразия альгоценозов // Динамика разнообразия гидробионтов во внутренних водоемах России. - Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2002. - С. 5-22.

•3. Разнообразие водорослей Украины / Под ред. С.П. Вассера, П.М. Царенко // Альгология. - 2000. - 10, № 4. - 309 с.

 

e-mail: Shelyuk_Yulya@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>