XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

кандидат біологічних наук, Гончаренко Я.В. РЕЗУЛЬТАТИ ФІТОМОНІТОРИНГУ В МІСЬКОМУ ПАРКУ ім. АРТЕМА м. ХАРКОВА У 2011 р.

кандидат біологічних наук, Гончаренко Я.В.

ХНПУ імені Г.С. Сковороди

м. Харків

РЕЗУЛЬТАТИ ФІТОМОНІТОРИНГУ В МІСЬКОМУ ПАРКУ ім. АРТЕМА м. ХАРКОВА У 2011 р.

В м. Харкові є райони із великою кількістю промислових підприємств, які є забруднювачами повітря. В Комінтернівському районі розташовані завод ім. Малишева, Турбоатом, Агрегатний завод, ЮМТ, Харківська ТЕЦ-3. Вони оточують споруджений ще у 1934 році парк, названий ім'ям Артема [2]. Парк побудований на місці лісу природного походження і нараховує 36 видів та форм дерев і кущів. Невід'ємними компонентами дендрофлори можуть бути лишайники. Саме вони є індикаторами чистоти повітря. Метою наших досліджень було визначення ступеня чистоти повітря в парку ім. Артема за видовим та кількісним складом лишайників, а також оцінка санітарного стану дендрофлори. Нами проводилися натурні обстеження, закладалися пробні ділянки. Життєвість деревних рослин встановлювалась за допомогою методики оцінки життєвості за мікологічними ознаками [1]. Вона базується на 50-рівневому адаптаційному ряді біотрофних грибів на пагонах I порядку. Межі рівнів життєвості визначаються одним видом гриба. Закономірності змін видового та родового складу грибів в екологічних нішах та порядок їх розташування в адаптаційному ряді є однаковими і загальними для всіх рослин.

Для проведення ліхеноіндикаційних досліджень [3] склали карту району і відмітили промислові підприємства та автодороги із інтенсивним рухом. Розбили територію парку на рівні квадрати (50х50 м). У кожному квадраті вибрали 10 окремо стоячих старих дерев. На кожному дереві підрахували кількість видів лишайників. Всі виявлені види розділили на 3 групи: накипні, листуваті, кущисті. Провели оцінку ступеню покриття стовбура. Для цього на висоті 30 і 150 см на найбільш зарослу лишайниками частину кори наклали рамку розміром 10х10 см, яка розділена всередині тонкими дротиками на квадратики по 1 см2. Підрахували, який відсоток загальної площі рамки займають лишайники. Для кожної площі опису і для кожного типу росту лишайників - накипних, листуватих і кущистих - виставляються бали зустрічаємості і покриття. Всього було обстежено 200 екземплярів дерев та на них зареєстровано 7 видів лишайників: листуваті - Hypogymnia physodes (L.) Nyl., Parmelia acetabulum (Neck.) Duby, P. sulcata Tayl. ap. Mack., Xanthoria parietina (L.) Th. Fr., X. polycapa (Ehrh.) Oliv.; накипні - Lecanora chlarona (Ach.) Nyl., Catillaria globulosa (Flk.) Th. Fr. Найбільш поширеними виявились Hypogymnia physodes, Parmelia sulcata, Xanthoria parietina що є толерантними до різних несприятливих умов. Кущистих видів не відмічалося, що може бути свідченням про наявність забруднюючих речовин у повітрі. Трапляння Parmelia acetabulum і Lecanora chlarona на стовбурах та біля коренів дерев є свідченням середнього рівня забруднення атмосфери в даному районі. Оцінка зустрічальності і покриття дається за 5-бальною шкалою. Після проведення досліджень робиться розрахунок середніх балів зустрічальності та покриття для кожного типу росту лишайників - накипних (Н), листуватих (Л) та кущистих (К). Знаючи бали середньої зустрічальності і Н, Л, К, легко розрахувати показник відносної чистоти атмосфери (ВЧА) за формулою. Чим ближче показник ВЧА (ближче до одиниці), тим чистіше повітря місцеперебування: ВЧА = (Н + 2Л + 3К) / 30. Накипні лишайники у парку ім. Артема, в середньому, зустрічаються зрідка (31%), їх ступінь покриття є низькою (19,2%), середній бал оцінки становить 2,4. Листуваті лишайники зустрічаються часто (58%), їх ступінь покриття середня (42,1%), середній бал оцінки - 4. Коефіцієнт ВЧА становить 0,34 що говорить про середній рівень забруднення території парку.

Мікологічні дослідження дозволили виявити 37 видів грибів на 24 деревних та чагарникових породах. В систематичному відношенні вони розподіляються наступним чином: Мітоспорові - 17 (переважають некротрофи), Аскоміцети - 7, Базидіоміцети - 13 видів. Найбільша кількість видів грибів була відмічена на Populus italica (Cytospora leucosperma Fr., Cytospora leucostoma Fr., Fusarium sp., Leucostoma nivea (Hoffm.: Fr.) Hohn. (телеоморфа), Auricularia mesenterica Pers. На Querqus robur було також відмічено багато видів - Coriolellus serpens (Fr.) Bond., Daedalea guercina L. ex Fr., Diatrypella guercina (Pers.) Nits., Fistulina hepatica (Scheff. ex Fr.) Sibthorp., Hercospora taleola (Fr.) Mull., Peniophora guercina (Pers.) Cooke, Pseudovalsa umbonata (Tul.) Sacc., Stereum gausapatum Fr, .Vuilleminia comedens (Nees. ex Fr.) Maire. Отримані дані, на наш погляд, відображають реальний стан дендрофлори і можуть стати основою для мікологічного моніторингу, бо знайдені види грибів домінують на вказаних рослинах-живителях і трапляються скрізь, де вони ростуть.

Отримані дані з ліхеноіндикації та мікологічні дослідження дозволяють зробити висновки, що дендрофлора страждає від шкідливих викидів промислових підприємств. Хоча ступінь забрудненості повітря є середньою, але антропогенні навантаження ускладнюють ситуацію. Декоративний вигляд рослин внаслідок хвороб та уражень шкідниками погіршується. Рослини не можуть в повному обсязі виконувати свої функції, в першу чергу - санітарно-гігієнічні та декоративні.

Література:

1. Ісіков В.П. Оцінка життєвості деревних рослин за мікологічними ознаками / В.П. Ісіков // Український ботанічний журнал. - 1999. - Т. 56. - № 3. - С. 276-281.

2. Історія комунального господарства Харкова (1883-2010 рр.) [Текст] : бібліогр. покажчик / Харк. нац. акад. міськ. господ.; уклад.: Н.Б. Давидова, Н.О. Рибакова, О.М. Науменко; наук. ред. Н.П. Тріпутіна. - Х.: ХНАМГ, 2009. - 59 с.

3. Пчелкин А.В. Методы лихеноиндикации загрязнений окружающей среды : Методическое пособие / А.В Пчелкин, А.С. Боголюбов. - М. : Экосистема, 1997. - 25 с.

  

e-mail: janina6962@gmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>