XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

кандидат економічних наук, Бурдейна Л.І., Марчук А.В. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

Кандидат економічних наук, доцент Бурдейна Л.І., Марчук А.В.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ  

Шлях України до ринкової економіки належного рівня передбачає створення нею ефективного поєднання важелів державного впливу на підприємницьку діяльність із ринковими умовами її існування. Державне регулювання діяльності вітчизняних суб'єктів господарювання на даний час не визначається як досконале. Тому питання налагодження його механізму беззаперечно є актуальним, особливо при умовах вступу України в СОТ.

На сьогодні тематиці методів державного регулювання підприємницької діяльності присвячені роботи таких дослідників та економістів як С. Алексеєв, О. Вінник, Д. Задихайло, Н. Саніахметова, О. Подцерковний [2, с.49].

Досвід високорозвинених країн показує - державне втручання в ринкові процеси необхідне. Вільний ринок потребує постійного контролю задля попередження створення ним економічного хаосу.

Державне регулювання діяльності суб'єктів ринку включає в себе ряд методів прямого та непрямого впливу, які передбачають адміністративні накази державного органу та непряму підтримку ним економічних інтересів відповідно. Метою державного регулювання підприємницької діяльності в Україні є збереження  та підвищення конкурентоспроможності національних виробників, створення конкурентних переваг, стримування безробіття, поширення науково-технічних досягнень [3, с.12].

На даному етапі розвитку державного регулювання підприємництва в Україні існує ряд проблем, пов'язаних з недієвістю механізму втручання держави у ринкові процеси.

Вітчизняна протекціоністська політика багато в чому відрізняється від тієї, яку здійснюють держави світу. В Україні переважно використовується пряме субсидіювання, тоді як непряме поширюється на підприємства, не визнані пріоритетами промислової політики. Найбільша кількість коштів спрямовується на застарілі й неперспективні галузі господарювання. Кошти державної підтримки використовуються неефективно. Малий та середній бізнес потребує більшої уваги з боку держави. Законодавство України є непослідовним і суперечним в питаннях, пов'язаних з практичною реалізацією методів державного регулювання підприємницької діяльності.

Таким чином, механізм державного регулювання підприємництва потребує відповідного реформування. Вітчизняні підприємці на даний час відчувають особливу потребу в підтримці держави в умовах вступу в СОТ.

Для успішного розвитку підприємництва України перш за все необхідно розробити ефективної законодавчої бази регулювання діяльності суб'єктів господарювання. Держава повинна розробити гнучку систему оподаткування підприємців з метою створення сприятливих умов для отримання ними стабільного прибутку. Державна підтримка підприємців повинна включати їх правовий захист, створення відповідної інформативної й консультаційної бази, сприяння залученню інвестицій у розвиток вітчизняного підприємництва.

Отже, державне регулювання підприємницької діяльності в Україні за умов переходу до ринкової економіки та вступу в СОТ потребує відповідної уваги й реформування.

Література:

•1. Грищенко І. Механізми державного регулювання комерційно-посередницької діяльності // Економіст. - 2006. - №5.

•2. Добровольська В. Деякі питання щодо непрямих (економічних) методів державного регулювання підприємницької діяльності // Підприємство, господарство і право - 2008. - №5.

•3.  Онищенко В. Особливості механізму державної підтримки національного товаровиробника в умовах СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка - 2008. - №4.

•4.  Покатаєва О. Методи державного регулювання підприємницької діяльності // Економіка і держава - 2008. - №1.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>