XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

кандидат економічних наук, Ковтун О.В. РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНДЕКС РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Кандидат економічних наук,  Ковтун О. В.

доцент кафедри економічної теорії і права ПДАТУ

РЕГІОНАЛЬНИЙ  ІНДЕКС  РОЗВИТКУ  ЛЮДСЬКОГО  КАПІТАЛУ

Для оцінки й зіставлення рівня соціально-економічного положення різних країн використовується індекс людського розвитку (Human development index - HDI). Даний універсальний порівняльний вимірник уведений у міжнародний політичний і науковий оборот Організацією Об'єднаних Націй у рамках підготовки світових доповідей про розвиток людини, що видаються Програмою розвитку ООН (ПРООН) з 1990 р.

У загальному вигляді цей індекс розраховується за формулою простої середньої арифметичної індексу тривалості життя, індексу рівня освіченості та індексу скоригованого реального ВВП на одну особу. ПРООН розраховує  HDI для всіх країн світу, за винятком тих, по яких відсутні скільки-небудь достовірні статистичні дані . Враховуючи, що узагальнюються дані не тільки по розвинених, але й по країнах , що розвиваються, при розрахунку HDI в індекс доступності освіти включений не занадто актуальний для України й майже всіх розвинених країн, але першорядний для держав, що розвиваються, показник грамотності населення. У більшості розвинених країн цей показник навіть не включається в програми національних переписів населення, які є основою для його визначення, і умовно приймається для них незмінним ( 99,0%).

В той же час, в HDI немає такого далеко не другорядного для України й майже всіх розвинених країн показника, як рівень зайнятості (або безробіття).

Крім того, всі фактори включаються в HDI  як рівноважні, тобто не враховується міра впливу кожного з факторів на загальній індекс. Ми вважаємо це суттєвим недоліком. Нам здається, що такий недолік можна усунути шляхом введення в модель HDI індекса зайнятості населення, а також  коефіцієнтів еластичності HDI по кожному з компонентів. Внаслідок такої модифікації HDI суттєво змінить свій якісний і кількісний вигляд, але залишить свій сутнісний зміст.  Тому ми пропонуємо модифікований індекс називати індексом розвитку людського капіталу(ІРЛК).

Розглянемо індекс розвитку людського капіталу як функцію параметрів: тривалість життя, доступність освіти, рівень зайнятості, ВВП на одну особу. В  самому загальному вигляді вона буде мати такий вигляд:

y =0,25 f(x,q,z,t),

де y- індекс розвитку людського капіталу,

x - індекс  ВВП в розрахунку на одну особу,

q - індекс доступності освіти,

z - індекс рівня зайнятості населення,

t - індекс тривалості життя.

Е підстави вважати, що зміна перелічених компонентів може відбуватися певною мірою незалежно один від одного. В такому разі, використовуючи теорему Ейлера,  функцію можна записати в вигляді часткових похідних:

 

image00276.gif

 

Знову ж таки в самому загальному вигляді кожна часткова похідна характеризує  еластичність ІРЛК по відповідному фактору. Тоді функцію ІРЛК  слід записати в такий спосіб:

 

image00277.gif

 

Економічний зміст останньої  формули полягає в тому, що індекс розвитку людського капіталу складається з окремих елементів, кожен з яких е результатом дії відповідного фактору. Методика розрахунку параметрів x,q,z і t на даний час добре розроблена, хоча і потребує подальшого вдосконалення. Новою і більш складною проблемою е розробка методики розрахунку показників еластичності, тобто визначення міри впливу зміни кожного з факторів на зміну ІРЛК. Цілком зрозуміло, що коефіцієнти еластичності будуть різними не лише для різних факторів, але й при різних рівнях розвитку останніх.

Задача може бути значно спрощена, якщо використати результати розрахунків ПРООН за попередні роки. Нами були розраховані індекси розвитку людського капіталу для всіх регіонів України, а потім проаналізована залежність цих індексів від обсягів ВВП в розрахунку на одну особу. В результаті ми одержали кореляційне рівняння

b = 0,0000246p + 0,675,

де  b -  індекс розвитку людського капіталу,

      p - обсяг ВВП на одну особу.

При цьому достатньо висока щільність залежності (R = 0,68; t-критерій Стьюдента перевищує табличний) свідчіть про наявність кореляційного зв‘язку. Відмітимо, що наявність кореляційного зв‘язку (R коливається в межах 0,63-0,67) виявлено нами і при аналізі залежності індексу розвитку людського капіталу від таких факторів як  доступність освіти, рівень зайнятості населення, тривалість життя.

Еластичність ІРЛК по обсягу ВВП на одну особу розраховували за методом дугової еластичності

 

image00278.gif

 

де  image00279.gif -  похідна першого порядку від функції індексу розвитку людського капіталу,

        pі - обсяг ВВП на одну особу в відповідних регіонах,

        bi  - індекс розвитку людського капіталу тих же регіонів.

Розбіжність Ер по регіонах склала в наших розрахунках від 0,173(Чернівецька область) до 0,361(Київ). Аналогічним чином розраховуються коефіцієнти еластичності ІРЛК і по інших факторах.  

Автор усвідомлює, що запропонована методика зажадає ще неабияких уточнень. Її ще потрібно буде не одноразово перевірити чисто статистичними методами.

Після усього отриману формулу можна уточнювати ще й для потреб її практичного застосування. Автор працює в цьому напрямку й буде вдячний всім за об‘єктивну і конструктивну критику.

Продумана, виважена і зрозуміла методика обрахування ІРЛК та його складових, крім ранжирування і поділу регіонів країни на групи, дасть змогу оцінити відповідність поточної ситуації певним орієнтирам, що виражаються оптимальними значеннями показників людського розвитку, а також зміну її за певний період. Визначення коефіцієнтів еластичності ІРЛК по таких факторах як тривалість життя, доступність освіти, рівень життя та зайнятості дає можливість, за інших рівних умов, уточнити пріоритетність відповідних програм людського розвитку і необхідні розміри фінансування їх.

Література:

1. Human Development Report 2009/ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf

2. Бікла О. Індекс людського розвитку як показник ефективності моделей соціальної політики/ О. В. Бікла// [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2008/articles/Bikla.pdf

3. Соболева И. Парадоксы измерения человеческого капитала/ Научный доклад доктора экономических наук, завсектором развития человеческого потенциала Института экономики РАН. - М. Институт экономики. 2009.

 

e-mail: qansal68@yandex.ru

 

 

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>