XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

кандидат економічних наук, Логвінова О.П., кандидат економічних наук, Овчаренко Г.М. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКОСТІЙКОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Логвінова О.П., кандидат економічних наук, доцент

Овчаренко Г.М., кандидат економічних наук, доцент

Інститут хімічних технологій (м.Рубіжне) Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКОСТІЙКОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: інноваційна діяльність, ризик, інноваційний потенціал, ризикостійкість інноваційного потенціалу

Інноваційний розвиток підприємств є визначальним чинником підвищення ефективності їх господарювання та основою прискореної розбудови національної економіки. Однак аналіз статистичних даних свідчить про закріплення тенденцій до скорочення інноваційної активності вітчизняних промислових підприємств, що створює передумови до посилення технологічного відставання України від розвинених країн світу та зниження конкурентоспроможності національної економіки. Ця ситуація зумовлена численними причинами, зокрема, підвищеним ризиком при здійсненні інновацій. Отже, одним зі шляхів успішного переходу підприємств на інноваційний шлях розвитку є розробка та застосування дієвих заходів з обмеження ризику в інноваційній діяльності.

Інформаційна база для обмеження ризику в інноваційній діяльності підприємства формується підчас проведення його аналізу та оцінки. Огляд сучасної економічної літератури дозволяє встановити, що наразі в ризикології представлено значну кількість методик аналізу та оцінки ризику, але в цих методиках недостатньо враховано особливості інноваційної діяльності підприємств при оцінці притаманного їй ризику, зокрема, циклічний характер інноваційного процесу, необхідність співвідношення інноваційного ризику та інноваційного потенціалу підприємства, що здійснює інновації, комплексність застосовуваних критеріїв оцінки доцільності інновацій та урахування результатів такої оцінки при виборі способів обмеження ризику. Крім того, останніми десятиріччями все більшої популярності набуває застосування теорії управління потенціалом, окремі положення якої можливо застосувати й при вирішенні проблеми обмеження ризику в інноваційній діяльності підприємства.

З урахуванням зазначених аспектів при оцінці доцільності інновацій та визначенні заходів щодо обмеження пов'язаного з ними ризику пропонується використовувати критерій ризикостійкості інноваційного потенціалу підприємства. Економічний зміст цього показника полягає у тому, що він відображає співвідношення оцінки інноваційного потенціалу підприємства та оцінки ризику в інноваційній діяльності підприємства. Отже, він показує, у скільки разів інноваційний потенціал підприємства більший (дорівнює або менший) відносно ризику в інноваційній діяльності підприємства.

Інноваційний потенціал підприємства характеризує його спроможність до протистояння ризику в інноваційній діяльності підприємства та успішного здійснення інновацій. Ризик в інноваційній діяльності підприємства визначається як небезпека несприятливих подій у процесі формування й використання дослідницької, технологічної та стратегічної складових інноваційного потенціалу підприємства. Інноваційний потенціал підприємства та ризик в його інноваційній діяльності пропонується оцінювати за допомогою експертного методу за основними складовими (дослідницька, технологічна та стратегічна), що відображають циклічність інноваційного процесу та необхідність його забезпечення на кожному з етапів відповідним потенціалом.

Якщо інноваційний потенціал підприємства перевищує ризик в його інноваційній діяльності, ризикостійкість інноваційного потенціалу підприємства достатня, отже, здійснення запланованих інновацій доцільне. Чим більше значення ризикостійкості інноваційного потенціалу підприємства, тим менш ризиковані здійснювані ним інновації. Отже, серед кількох інноваційних проектів менш ризикованим є проект, відносно якого ризикостійкість інноваційного потенціалу підприємства максимальна. Масштабні заходи з обмеження ризику в подібних випадках не потрібні, хоча контроль основних параметрів ризику все ж повинен здійснюватися з метою оперативного реагування на непередбачувані ризикові ситуації. Якщо ризикостійкість інноваційного потенціалу дорівнює одиниці, то інноваційний потенціал підприємства достатній для протидії ризику, але потрібно вжити додаткових заходів для його обмеження. Наприклад, можна застосувати розосередження ризику або диверсифікацію. Якщо ризикостійкість інноваційного потенціалу менша одиниці, необхідні більш радикальні заходи з обмеження ризику, можливо, навіть уникнення ризику шляхом відмови від здійснення інновацій.

Таким чином, критерій ризикостійкості інноваційного потенціалу дозволяє визначити достатність інноваційного потенціалу підприємства для здійснення інновацій та спроможність для протидії ризику, пов'язаного з їх здійсненням, а також формує передумови для вибору способів обмеження ризику в інноваційній діяльності підприємства та її більш успішного здійснення.

Література:

1 Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві: Монографія. - К.: КНЕУ, 2004. - 480 с.

2 Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: Навч. посібник. - Суми: Університетська книга, 2005. - 324 с.

3 Наталенко М.О., Бєлоусова Л.І. Інформаційна база управління процесом створення і експлуатації інноваційних проектів // Вісник Східноукраїнського державного університету. - 2010. - № 11(53). Ч. 2. - С. 47-52.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>