XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

кандидат економічних наук, Олієвська М.Г. НАПРЯМИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Кандидат економічних наук Олієвська Мирослава Григорівна

Рівненський інститут ВНЗ Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

НАПРЯМИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Так як тіньова економіка має об'єктивний характер, а формування тіньового сектора пов'язано з виникненням держави, то всі процеси тінізації та детінізації економічної діяльності характеризуються загальними закономірностями розвитку соціально-економічних систем.

В Україні тіньова економіка відрізняється від її аналогів у розвинених країнах не лише за обсягом, але й за якісними характеристиками. Так, у розвинених країнах тіньову економіку розглядають з точки зору порушення чинного законодавства, а в трансформаційних суспільствах її визначають не лише як девіантну поведінку суб'єктів економічної діяльності, але й як інституційну структуру суспільства, що виявляється в законодавчій, виконавчій і судовій владі у формі тіньових інституцій. Основними причинами зростання тіньової економіки за кордоном є податкове навантаження, тягар соціального страхування, соціальні трансферти та корупція. Значного розвитку сьогодні за кордоном набуває нелегальний ринок праці та нелегальна міграція, що паралельно з іншими причинами (нестабільність політичної ситуації, економічний спад виробництва, масові протести громадян) призводить до зростання нелегального ринку праці, підвищення рівня безробіття, як наслідок, збільшення навантаження на бюджети країн та скорочення соціальних виплат.

Узагальнивши концептуальні засади особливостей вітчизняної економіки, ми прийшли до висновку, що головною причиною переходу економічної діяльності в «тінь» є не лише порушення чинного законодавства, але й тінізація діяльності в межах дії Законів, оскільки більшість з них не відповідають вимогам часу. Разом з тим, практичним проявом тіньової економіки, на нашу думку, є ухилення від оподаткування, корупція, тіньова приватизація, зловживання бюджетними коштами, фінансове шахрайство, кримінальні злочини.

Через різні причини та способи поширення тіньової економіки у сучасному ринковому середовищі, остання має негативні наслідки для успішного розвитку держави, а тому терміново необхідно шукати шляхи детінізації економіки.

Стратегічною метою детінізації економіки України має стати істотне зниження рівня нелегальної економіки шляхом залучення тіньових капіталів у легальну економіку. Відповідно основними пріоритетами економічної стратегії України мають бути:

•1.     Посилення боротьби з корупцією, шляхом забезпечення максимальної прозорості дій усіх ланок державного апарату та децентралізації  управління.

•2.     Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва. Зокрема, у Грузії створено Національне агентство публічного реєстру, яке, починаючи з 2010 року, здійснює реєстрацію власності й бізнесу за принципом «єдиного вікна», що докорінно лібералізує та демократизує процес реєстрації бізнесу та власності.

•3.     Забезпечення відкритості економіки - створення сприятливих умов для міжнародного обміну інвестиціями, товарами; не обмеження діяльності нерезидентів.

•4.     Оздоровлення податкової системи шляхом більш раціонального розподілу податкового тиску; формування й впровадження прозорого комплексу податкових стимулів при жорсткому контролі за їх цільовим використанням. Наприклад у Грузії підприємців, які прагнуть мати власну справу, на перший час позбавляють податкового тягаря, та й загалом, він куди легший, ніж в Україні.  Деякі контролюючі органи скасовані, відтак, працювати доводиться за простими, але суворими  правилами [5]. 

•5.     У частині вдосконалення інституту соціального страхування і зменшення фіскального навантаження на фонд оплати праці необхідно: запровадити єдиний соціальний внесок, поступово скоротити його розмір до 29,6% від бази нарахування, переглянути пропорційність сплати внесків роботодавцями і найманими працівниками (на наш погляд, оптимальним буде розподіл і сплата єдиного соціального внеску у співвідношенні 50% нарахування на фонд оплати праці для роботодавців та 50% від заробітної плати найманих працівників) [6]. І, безумовно, посилити відповідальність за нелегальну зайнятість та виплату (отримання) заробітної плати.

•6.     Стимулювання інвестиційних процесів. Вже сьогодні варто розробити податкові стимули до інвестиційного використання фінансових ресурсів банків, підприємств та іноземних інвесторів.

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що для стримування тіньових економічних процесів в економіці України використання лише правових заходів не дає очікуваних результатів. Проблему можна ефективно вирішувати тільки при застосуванні комплексного підходу до тіньових економічних процесів - для детінізації економіки слід застосовувати взаємодіючий комплекс економічних, адміністративних та правових заходів.

Література:

1. Краус Н. Тіньовий та офіційний сектори економіки: антагоністичне співіснування і взаємодія : Дис... канд. наук: 08.00.01 - 2008.

2. Мазур І.Детінізація економіки України: теорія та практика: [Монографія] /І. Мазур. - К: ВПЦ «Київський університет», 2006. - 329 с.

3. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації: [Монографія] / За заг. ред. З.С. Варналія. - К.: НІСД, 2006. - 576 с.

4. Серафимов В.Н. Державний механізм протидії тіньовій економіці: Дис. канд.. наук: 25.00.02 - 2007.  

5. http://www.sumynews.tv/.

6. Павлов В. Формування соціального страхування в Україні [Монографія]/ В.І. Павлов, М.Г. Олієвська. - Рівне, НУВГП, 2009. - 200 с. 

  

e-mail: 3mad@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>