XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

кандидат економічних наук Тютюнник Ю.М., Шевченко Є.В. МІЖНАРОДНІ РЕЙТИНГОВІ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ

Кандидат економічних наук Тютюнник Ю.М., Шевченко Є.В.
Полтавська державна аграрна академія

МІЖНАРОДНІ РЕЙТИНГОВІ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ

Визначення кредитоспроможності – специфічна форма комплексного фінансового аналізу, спрямованого на оцінку економічного потенціалу позичальника з позиції визначення ймовірності погашення ним кредиту.
У міжнародній банківській практиці одним із найпоширеніших підходів до визначення кредитоспроможності позичальників є рейтингові системи, орієнтовані на врахування кількісних та якісних характеристик клієнта. Такі системи дають змогу визначити кредитоспроможність за допомогою комплексного показника – рейтингу, вираженого, як правило, в балах, установити межі інтервалу його коливань і, залежно від кількості балів, обґрунтувати належність позичальника до того чи іншого класу за рівнем кредитного ризику.
Рейтингові системи оцінки передбачають передусім вибір і обґрунтування системи показників та їх класифікацію за групами. Ці групи ранжуються залежно від їх значимості в оцінці кредитоспроможності клієнта з позиції банку. Тобто одні й ті самі показники можуть мати різну вагомість в оцінці кредитного ризику з погляду різних банків, а також залежно від виду кредиту. Наприклад, у разі надання короткострокового кредиту найважливіше значення мають показники ліквідності й фінансової стійкості, за довгострокового кредитування – ефективності виробництва, прибутковості та рентабельності.
Рейтингова система оцінювання кредитоспроможності позичальника має розроблятися кожним банком індивідуально залежно від кредитної політики банку, стратегічних планів, маркетингових досліджень і загальних вимог до якості кредитів, які пропонує центральний банк. Отже, рейтингові системи відображають підхід конкретного банку до оцінювання якості кредитів і можуть суттєво відрізнятися в розрізі банків.
У міжнародній практиці прийнято, що кожний великий банк розробляє власну рейтингову систему оцінки кредитоспроможності позичальників. Це дає змогу не лише приймати обґрунтовані рішення щодо надання позики, а й визначати такі умови кредитування, які обмежать ризик банку та стануть підставою для укладання кредитної угоди.
У міжнародній банківській практиці застосовуються різні системи оцінки кредитоспроможності позичальника: «правило п’яти Сі», CAMPARI, PARTS, система 6С, PARSER, MEMO RISK, система 4FC та інші. Ці системи відрізняються одна від одної кількістю показників, що застосовуються як складові частини загального рейтингу позичальника, а також різними методиками визначення характеристик і встановлення їх пріоритетності. Наприклад, у практиці банків США застосовується «правило п’яти Сі»: Character (репутація позичальника); Capital (капітал, майно); Capacity (фінансові можливості); Collateral (забезпечення); Conditions (загальні економічні умови).
Останнім часом знайшли своє втілення в практиці європейських, американських, російських і деяких українських банків методи аналізу кредитоспроможності клієнта – CAMPARI і PARTS, що ґрунтуються на послідовному розгляді зафіксованих у кредитній заявці та фінансових документах найсуттєвіших факторів, які характеризують клієнта, з метою виявлення потенційного ризику надання конкретної позики.
Назва CAMPARI утворюється з початкових літер слів [2, с.366-367]: С – character – характеристика клієнта (особисті якості); A – ability – спроможність до повернення позики; M – margin – маржа (доходність); P – purpose – мета, на реалізацію якої будуть витрачені гроші; A – amount – розмір позики; R – return – умови погашення позики; I – insurance – страхування ризику непогашення позики.
Назва PARTS утворюється з початкових літер слів: P – purpose – мета; A – amount – розмір кредиту; R – repayment – умови погашення основного боргу та відсотків за нього; T – terms – строк кредиту; S – security – забезпечення.
Світовий банк, розглядаючи кредитну заявку, керується правилом «5», що передбачає визначення: 1) бажання позичальника погасити позику; 2) здатності позичальника погасити позику (на основі аналізу грошових потоків з урахуванням усіх джерел надходження та всієї заборгованості клієнта); 3) платоспроможності клієнта – достатності капіталу, ліквідності коштів; 4) наявності гарантій, застави (з укладанням переліку активів, які вільні від іншої застави); 5) економічних умов діяльності клієнта.
Широке практичне застосування при визначенні кредитоспроможності знайшли [1, с.105]:
- метод «рекурсивної розробки», запропонований М. Фрідменом, Е.І. Альтманом і Д. Као;
- система фінансового аналізу «Дюпон» або «Дюпон–каскад», основним завданням якої є побудова системи взаємопов’язаних показників, що характеризують фінансовий стан підприємства та ефективність його діяльності;
- модель «нагляду за показниками» (модель Чесира), «Z–аналізу» та «Z–модель Альтмана», що побудовані на основі лінійних багатофакторних регресійних рівнянь та є орієнтиром для віднесення підприємств до групи потенційних банкрутів або підприємств, які функціонують успішно.
Ці методики оцінки кредитоспроможності позичальника стали досить популярними завдяки вдалому поєднанню в них аналізу особистих і ділових якостей клієнта.
Іноземні кредитні заклади в своїй практиці при визначенні кредитоспроможності позичальника керуються кредитними рейтингами, що складаються міжнародними й національними агентствами, такими як: Standard&Poor’s, Moody’s Investors Service, Fitch IBCA, Duff and Phelps та ін. Кредитні рейтинги є важливими додатковими джерелами інформації для прийняття інвестиційних рішень.
Література:
1. Тарасюк І.Ю. Оцінка кредитоспроможності позичальника: зарубіжний та вітчизняний досвід // Регіональні перспективи. – 2003. – №2-3. – С. 104-105.
2. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 566 с.


Комментариев: 3 к “кандидат економічних наук Тютюнник Ю.М., Шевченко Є.В. МІЖНАРОДНІ РЕЙТИНГОВІ СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ”

 1. Вита:

  В сучасних умовах дана тема є дуже актуальною і тому, на мою думку, на це слід звертати велику увагу. Тому дана стаття є доречною.

 2. Алёна:

  Тема статті дійсно досить актуальна, але матеріал, викладений в ній, досить поверховий та неповний...

 3. Евгений:

  Уважаемая Алена!
  С учетом того, что для конференции надо стаття которая будет выкладена на 3 листах, всю информацию которая полностью раскрыла бы этот вопрос - просто не реально...


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>