XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

кандидат педагогічних наук, Дейниченко Л.М. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АДАПТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЛІГІЙНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

Кандидат педагогічних наук, доцент

кафедри психології

Дейниченко Лариса Миколаївна

Слов'янський державний педагогічний університет

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АДАПТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕЛІГІЙНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

         Сучасна українська дійсність характеризується станом невизначеності не тільки в сфері соціального життя, але й духовних, життєвих орієнтирах людини. Молодь як найбільш чуттєва до стану екзистенційної невизначеності виступає тією соціальною групою, яка буде носієм соціокультурного і духовного потенціалу українського суспільства. На цьому етапі розвитку особистості особливого значення набуває саме визначеність рівня гармонійної сформованості структури релігійності молодої людини. З психологічного погляду релігія є різновидом ціннісно-орієнтаційної діяльності людини, яка відіграє визначальну роль у мотивації поведінки, вчинків, а також адаптації в соціумі.

         Виявлення взаємозв'язку рівня релігійності  та адаптованості студентів в соціумі є метою дослідження, проведеного в 2010 р серед студентів ВНЗ м. Слов'янська. Вибірка респондентів складає 120 студентів 2-4 курсів психологічного факультету ВНЗ м. Слов'янська. Під час дослідження ми використовували такі методики: «Структура індивідуальної релігійності» Ю.В.Щербатих, «Анкета релігійних спрямувань» І.М. Богдановського, багатофакторний особистісний опитувальник «Адаптованість» А.Г. Маклакова, «Діагностика соціально-психологічної адаптованості» К. Роджерса, Р. Даймонда, «Методики дослідження ціннісних орієнтацій» М. Рокича.

       На першому етапі були визначенні показники рівня індивідуальної релігійності: високий рівень - зовнішні ознаки релігійності (44%), віра у творця та існування вищої сили (44%), ставлення до релігії як взірця моральних норм поведінки (50%), ставлення до релігії, як філософської концепції (52%), існування релігійного самоусвідомлювання (48%). Пошуку підтримки в релігії, відзначили (56%) студентів. Згідно з отриманими показниками нами були  виявлені рівні релігійної орієнтації - високий рівень релігійної орієнтації отримали 44% студентів, низький рівень релігійної орієнтації мають 56%.

       За даними, які були отримані при опитуванні студентів за «Анкетою релігійних спрямувань», було визначено, що студенти з високим рівнем релігійної орієнтації вважають, що віруючих зараз стає більше, бо це: повернення  до істинної віри - 24%; пошук ідеалів або заповнення духовної порожнечі - 20%.  Студенти з низьким рівнем  релігійної орієнтації - 20%  впевнені в тому, що релігія це політична гра; або ж опіум для народу - 10%. На запитання «Релігію, яку ви сповідаєте?», студенти дали такі відповіді: так, я віруюча людина, а саме християн - 56 %; ні, я не віруюча людина - 44%. 

   Студентів, які звертаються до Бога з молитвою, більше - 56%, ніж тих які не звертаються взагалі, або дуже рідко - 44%. Найчастіше вони звертаються до Бога у таких ситуаціях: в важку хвилину - 18%, коли сесія - 36%, коли щось дуже хвилює - 2%, в багатьох ситуаціях - 20%, коли чогось дуже бажається - 6%, коли хочуть добра собі і близьким людям - 18%. Але серед опитуваних є ті, котрі не звертаються до Бога взагалі, або дуже рідко, що складає  - 44%.

         Ієрархічна система цінностей сучасної молоді вивчалася за допомогою «Методики дослідження ціннісних орієнтацій» М. Рокича.

         Аналіз найважливіших «термінальних цінностей» показав, що спільними для обох вибірок є тільки «здоров'я» (фізичне і психічне) і співпадає у відсотковому значенні, тобто (54,5% у студентів з студентів з високим рівнем релігійності  і 57,8%  у студентів з низьким рівням релігійності). Відмінним є те, що серед основних цінностей перша вибірка виносить  «щасливе сімейне життя», «рівність між людьми, щастя інших», а студенти з низьким рівням релігійної орієнтації «продуктивне життя»,  «своє матеріальне забезпечення».

  Аналіз найменш важливих «термінальних цінностей»  двох вибірок показав, що спільним для них є однакова незначущість (зустрічаються серед останніх трьох позицій у переліку) таких: «задоволення, розваги (дозвілля, приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність обов'язків)». Відмінним є те, що на останні три місця в переліку студентів з високим рівнем релігійності поставили: «матеріальне забезпечення», «загальне визнання». А студенти з низьким рівнем релігійності поставили на останні три місця: «творчість», «краса природи і мистецтва».

        Найважливіші «інструментальні цінності» спільними для обох вибірок є: «освіченість (широта знань, висока загальна культура)». Для студентів з високим рівнем релігійності навідміну від іншої вибірки найважливішими є «чесність (правдивість, щирість)», «терпимість до поглядів і думок інших (вміння прощати людям їхні помилки, помилкові думки)», «чуйність (дбайливість)». А для студентів з низьким рівнем релігійності «відповідальність (почуття обов'язку, вміння дотримувати слова)», «ефективність у справах».

        Аналіз найменш важливих «інструментальних  цінностей» двох вибірок показав, що спільною для них  однакова незначущість таких цінностей (зустрічається  серед останніх трьох позицій): є «стійка воля». Відмінним є те, що на останні три місця в переліку цінностей студентів з високим рівнем релігійності поставили: «високі домагання (високі запити, високі вимоги до життя, високі потреби)», «відстоювання своїх поглядів», «акуратність (охайність, уміння тримати в порядку свої речі, порядок у справах)». Студенти з  низьким рівнем релігійності поставили на останні три місця: «ретельність (дисциплінованість)» та «терпимість до поглядів і думок інших» та «самоконтроль».

        За допомогою тесту М.Рокича виявлено, студенти як  з   високим рівнем релігійної орієнтації так і з низьким мають як спільні, так і відмінні риси. Найцікавіші з них полягають у тому, що найголовнішими  (поставлені на перші місця)  для обох вибірок є тільки «здоров'я»; серед інструментальних цінностей - дві вибірки однаково важливим вважають «освіченість»; відмінним є те, що студенти з високим рівнем релігійної орієнтації  цінність  «високі домагання», «відстоювання своїх поглядів», «акуратність», студенти з низьким рівнем релігійної орієнтації ставлять на останні місця «ретельність» та «терпимість до поглядів і думок інших» та «самоконтроль». «Терпимість до поглядів і думок інших» студенти з високим рівнем релігійності ставлять на перші місця, навідміння від студентів з низьким рівнем релігійності. Порівнюючи  ці дві групи, слід відзначити значну розбіжність у визначенні цінностей життя студентами.

         На наступному етапі ми досліджували особистісний адаптаційний потенціалу студентської молоді. Аналіз результатів показав, що більшість студентів мають слабкий рівень адаптованості, менше - ефективний адаптаційний потенціал, і лише 19% молоді мають задовільний рівень. Вивчаючи показники адаптованості ми можемо стверджувати, що 36% опитуваних не можуть приймати себе такими як є, постійно знаходяться у непорозумінні з самим собою; 33% студентів оцінюють себе адекватно, вважають що дотримуються усіх нормам моралі; 31% молоді відносяться до себе в цілому адекватно, вважають себе привабливими як зовнішні так і внутрішні. Такий показник як «Прийняття інших» був виявлений на середньому рівні, тобто більше студентів тих які мають  теплі і добрі відносини з оточуючими, розуміють людей, приймають кожного таким, яким він є, вони відкриті у спілкуванні.

Отримані результати проведеного експериментального дослідження показали, що такі показники, як «самовпевненість» і «самосприйняття» присутні у багатьох студентів на високому рівні. Це виводить на перший план прагнення студентів до гармонійного розвитку та єдності їхньої особистості з власним буттям.

На високому рівні проявляється і показник «самозвинувачення» у студентської молоді з високим рівням релігійної орієнтації. Ця студентська молодь зосереджує увагу на своїх вигаданих недоліках, звинувачують себе в тому, що працюють не настільки добре, що всі негаразди відбувається з їхньої вини.

В результаті кореляційного аналізу нами було встановлено зворотню залежність між релігійною орієнтацією студентів та рівням їх адаптованості (0,56; при р£0.01). Таким чином студенти, які мають високий рівень релігійної орієнтації менш адаптовані, і навпаки, студенти, що мають низький  рівень релігійної орієнтації більш адаптовані.

Це свідчить про те, що студенти з високим рівнем релігійної орієнтації менш адаптивні до змін у соціумі, вони не легко йдуть на контакти з іншими, не вірять в свої сили, найчастіше спираються на Бога, чітко виконують норми і правила соціального життя,  які іноді не працюють на їхню користь. Студенти ж низьким рівнем релігійної орієнтації більш адаптовані, це пояснюється тим, що їм легко переступити норми поведінки за ради свого блага, вони приймають зміни з легкістю, стійки до стресу, їх не хвилює божа кара, впевнені в собі, в свої сили.

       Отже, абсолютне уподобання християнських цінностей веде до дезадаптації людини, яка перестає враховувати всі вимоги життя. Тому інколи в життєвих ситуаціях більш прийнятими з точки зору самозбереження індивіда є наслідування християнських цінностей. Їхній зміст полягає в активній протидії труднощам, що часто призводить до загострення протиріч, виникнення конфліктів.

Література:

•1.     Колодний А.М. Релігійна духовність українців / А.М. Колодній, Л.О. Пилипович. - Львів, 1996 - 153 с.

•2.     Черній А.М. Релігієзнавство: Посібник / А.М. Черній. - К.: «Академ-видав», 2003. (Альма-матер). - С. 171 - 178.

•3.     Платонов К.К. Психологія і релігія / К.К. Платонов. - М., 1998 - 179 с.

•4.     Леонтьев Д.А. От социальных ценностей к личностным: социогенез и феноменология регуляции деятельности. / Д.А. Леонтьев // Весник Моск. Ун-та. - Серия 14. Психология, - М., 1996. - №4. - С. 35 - 44.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>