XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

кандидат педагогічних наук, Лобачева І.Ф., магістрант Тульчій Т.О. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В ДОСЛІДЖЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

кандидат педагогічних наук Лобачева І.Ф., магістрант Тульчій Т.О.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

  ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В ДОСЛІДЖЕННІ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ

 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Аналіз - це метод дослідження, суть якого полягає в розподілі об'єкта дослідження на складові частини.  Фінансовий  аналіз  з'явився  в  ХІХ  ст.  як  комерційна  арифметика.  Основні  питання  комерційної арифметики, що вирішувалися на  той час,  актуальні й нині. Пізніше,  із  становленням ринку капіталу  в країнах  із ринковою економікою, комерційна арифметика трансформувалась у фінансовий менеджмент, складовою якого є фінансовий аналіз, що ґрунтується на даних фінансової звітності. Перехід до ринкової економіки обумовив реформування бухгалтерського обліку в Україні з виділенням фінансового  та  управлінського,  введення  нового  плану  рахунків  та  формування  фінансової  звітності відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів. Це, у свою чергу, викликало необхідність здійснення фінансового аналізу за методичними підходами, властивими ринковій економіці.

Проблемам  фінансового  аналізу  з  різних  точок  зору  у  своїх  працях  приділяли  увагу  такі  українські фахівці,  як  А.Поддєрьогін, М.  Білик,  К.  Ізмайлова,  О.  Кононенко,  Н.  Верхоглядова, Н. Шморгун, Т. Боголіб, С. Салига, Н. Нестеренко та інші.  Однак питання  аналізу діяльності установ житлово-комунального господарства на  сьогоднішній час не одержали достатнього висвітлення, зокрема його розглядали О.В. Яришко, Є.Ю. Ткаченко, В.Г. Бугаєнко, Ю.Г. Горбатовська.

Житлово-комунальні господарства фінансуються за рахунок бюджету і відповідно являються бюджетними установами. Основні завдання, для вирішення яких необхідне проведення фінансового аналізу діяльності бюджетних установ -  це  максимізація  доходів;  активізація  структури  капіталу  та  забезпечення   його  фінансової діяльності;  побудова  ефективного  механізму  управління  бюджетної  організації;  використання бюджетною організацією ринкових механізмів залучення фінансових коштів.

Нашою метою було  на  підставі  оцінки  особливостей  установ житлово-комунального господарства сформувати  алгоритм  аналізу їх фінансово-господарської діяльності.

Спочатку розглянемо  особливості   таких  установ. Згідно зі статтею 2 Бюджетного кодексу України бюджетна установа - це орган, установа чи організація, передбачена Конституцією України, а також установа чи організація, створена у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю або частково утримується за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевих бюджетів. Для  забезпечення діяльності установ  і виконання покладених на  них функцій складається кошторис доходів і витрат. Кошторис бюджетних установ є основним плановим документом. Кошторис складається з двох частин: загального і спеціального фондів. Загальний фонд кошторису включає надходження із загального фонду бюджету і розподіл витрат. Спеціальний фонд кошторису включає надходження зі спеціального  фонду бюджету  і розподіл витрат. Спеціальний і загальний фонди кошторису складаються з доходної і витратної частини [1, С.59-60]. 

Аналіз діяльності бюджетних установ - це процес з'ясування причинно-наслідкових зв'язків зміни та розвитку діяльності бюджет­них установ. Він включає в себе аналіз виконання кошторису та аналіз фінансового стану бюджетних установ. Крім того, необхідність проведення аналізу у бюджетних устано­вах зумовлена тим, що керівникам бюджетних установ потрібна ана­літична інформація про діяльність суб'єктів господарювання для прийняття відповідних управлінських рішень.

Під час проведення аналізу виконання кошторису установ за функціональною та економічною класифікацією видат­ків досліджується їх динаміка, склад та структура. Здійснюється порівняння видатків за наступними напрямами:

•-   фактичні видатки з видатками, які затверджені кошторисом;

•-   касові видатки з видатками, які затверджені кошторисом;

•-   касові видатки з фактичними видатками [2, С.26].

 Предметом такого аналізу є фінансові ресурси установ, їх формування та використання.

Основні прийоми аналізу, які можуть бути використані:

•-  Горизонтальний (часовий)  аналіз -  порівняння  кожної  позиції  звітності  з  попереднім  періодом. Такий аналіз є основою установ моніторингу поточної фінансової діяльності. У процесі цього аналізу  виявляють  відхилення  звітних  показників  від  планових (нормативних),  визначаються причини цих відхилень  і вносяться рекомендації щодо корегування окремих напрямків фінансової діяльності  бюджетних  установ.  Аналіз  дає  можливість  визначити  роль  бюджетного фінансування  за загальним і спеціальним фондом.

•-  Вертикальний (структурний) аналіз-визначення структури фінансових показників  з оцінюванням впливу  різних  факторів  на  кінцевий  результат.  Такий  аналіз  дає  можливість  визначити найвагоміші складові  в балансі бюджетних установ, але найбільш вагоміше його використання в аналізі складових доходів і витрат Кошторису.

•-  Трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення тренду,  тобто  основної  тенденції  динаміки  показників,  очищеної  від  впливу  індивідуальних особливостей  окремих  періодів.  На  основі  екстраполяції  можливо  не  тільки  визначити перспективне  значення  основних  показників,  а  також  спрогнозувати  перспективний   аналіз фінансового стану бюджетних установ.

•-  Порівняльний аналіз - внутрішньогосподарський аналіз зведених показників звітності за окремими показниками самих установ (філій), а також міжгосподарський аналіз показників цих установ порівняно  з показниками  конкурентів  або  із  середньогалузевими  та  середніми показниками. При порівняльному  аналізі   фінансових  показників  розглянутої  державних  установ  і  середньогалузевих показників виявляється ступінь відхилення основних результатів фінансової діяльності установи  від  середньогалузевих  з  метою  оцінки  своєї  конкурентної  позиції  за  фінансовими результатами  господарювання  і  виявлення  резервів  подальшого  підвищення  ефективності фінансової діяльності. При порівняльному аналізі фінансових показників установ - конкурента  виявляються  слабкі  сторони  фінансової  діяльності  установ  з  метою  розробки заходів  із  підвищення  його  конкурентної  позиції  на  регіональному  ринку.  При  порівняльному аналізі  фінансових  показників  структурних  одиниць  і  підрозділів  даних  установ  проводиться порівняльна  оцінка й пошук резервів підвищення ефективності фінансової діяльності внутрішніх підрозділів установ.

•-  Факторний  аналіз -  визначення  впливу  окремих факторів (причин)  на  результативний  показник детермінованих (розділених  у  часі)  або  стохастичних (що  не  мають  певного  порядку)  прийомів дослідження. Проводиться за допомогою моделювання (детермінованого та стохастичного).

•-  Маржинальний  аналіз -  метод  оцінювання   і  обґрунтування  управлінських  рішень  на  основі причинно-наслідкового  зв'язку  обсягу  продажу,  собівартості  наданих  бюджетними  установами послуг та поділу витрат на постійні і змінні.

•-  Аналіз  відносних  показників (коефіцієнтів) -  розрахунок  відношень  між  окремими  позиціями звіту або позиціями різних форм звітності, визначення взаємозв'язків показників. 

При формуванні системи показників необхідно враховувати особливості звітності бюджетних установ. Особливу увагу необхідно  звернути на формування доходів установ  за двома фондами - загальним і спеціальним.  Значення аналізу надходжень  і використання коштів  за загальним  і спеціальним фондами визначається тим,  що  за  його  допомогою  здійснюється  контроль  за  правильністю  їхнього  утворення,  а  також вишукуються  резерви  по  зміцненню  матеріально-технічної  бази  установи  і  додаткових  фінансових ресурсів [3, С. 175-176].

Іншою складовою загальної моделі аналізу діяльності установ житлово-комунального господарства  є аналіз фінансового стану. Він є необхідною умовою управління майном установ та джерелами їх фінансування. Фінансовий стан бюджетних установ залежить від раціональності розміщення коштів в оборотних і необоротних активах, які забезпечують певний рівень функціонування установ, своєчасності розрахунків за зобов'язаннями перед постачальниками, робітниками та службовцями, кредиторами, банками тощо. Повнота і своєчасність цих розрахунків потребує мобілізації усіх ресурсів установ та відповідних джерел їх утворення. Фінансовий стан бюджетних установ можна розглядати як здатність бюджетних установ фінансувати свою діяльність, яка характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхід­ними для нормального функціонування установ, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємо­відносинами з іншими суб'єктами господарювання, іншим при можністю і фінансовою стійкістю.

Метою аналізу фінансового стану є розвиток економічного потенціалу установ житлово-комунального господарства, підвищення фінансової стійкості на основі ефективного використання трудових, матеріальних та фінан­сових ресурсів. Вона конкрети­зується в наступних завданнях:

•-  оцінка складу та структури активів і джерел їх утворення (капіталу та зобов'язань).

•-  оцінка динаміки економічного потенціалу бюджетної станови.

•-  проведення аналізу фінансової стійкості бюджетної установи.

•-  оцінка необоротних активів установи.

•-  проведення аналізу оборотних активів за їх складовими.

•-  проведення аналізу власного капіталу бюджетної установи.

•- проведення аналізу зобов'язань бюджетної установи.

•-  оцінка  ефективності   використання   майнового  і фінансового потенціалу бюджетної установи.

Отже, завдяки аналізу здійснюється кількісна та якісна характеристика тих змін і відхилень від планових показників, які відбуваються в установах, з'ясовуються їх причини, виявляються резерви та розробляються превентивні заходи з метою усунення виявлених негативних тенденцій на майбутнє. Необхідність аналізу в установах житлово-комунального господарства зумовлена погіршенням стану у цій сфері, та підвищенням тарифів на послуги. Тому аналізується забезпеченість фінансовими ресурсами, доцільність і ефективність їхнього розміщення і використання, платоспроможність цих установ. Оцінка цих показників потрібна для ефективного керування. Із їхньою допомогою керівники здійснюють планування, контроль, поліпшують і удосконалюють свою фінансову діяльність.

Література:

•1.     Горбатовська Ю.Г. Регламентація обліку і аналізу доходів і видатків загального фонду бюджетних установ / Ю.Г. Горбатовська // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - №7-8. - С. 59-61.

•2.     Бугаєнко В.Г. Дослідження системи інформаційного забезпечення державного фінансового аудиту діяльності бюджетних установ / В.Г. Бугаєнко // Економіст. - 2010. - №1. - С.24-28.

•3.     Яришко О.В., Ткаченко Є.Ю. Фінансовий аналіз діяльності бюджетних організацій / О.В. Яришко, Є.Ю.Ткаченко // Вісник Запорізького національного університету. - 2008. - №1(3). - С.174-180.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>