XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

кандидат с.-г. наук, Радько Т. В., кандидат с.-г. наук, Радько В. Г., Маковецький П. П. СТУПІНЬ НАСИЧЕННЯ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН КАРТОПЛЕЮ ТА ЇЇ ПРОДУКТИВНІСТЬ

кандидат с.-г. наук, Радько Т. В.,

кандидат с.-г. наук, Радько В. Г.,

Маковецький П.П., студент

Житомирський національний агроекологічний університет

СТУПІНЬ НАСИЧЕННЯ КОРОТКОРОТАЦІЙНИХ СІВОЗМІН КАРТОПЛЕЮ ТА ЇЇ ПРОДУКТИВНІСТЬ

За останні роки площі насаджень картоплі в громадських господарствах різко скоротились і, навпаки, помітно зросли у приватному секторі - на присадибних і дачних ділянках та  фермерських господарствах і на сьогодні 98% площ її вирощування зосереджено у приватному секторі й лише 2% у громадському[2].

Вирощується картопля у приватному секторі переважно як беззмінна культура, що, безперечно, призводить до порушення екологічної рівноваги у агрофітоценозах, зниження їх продуктивності та до деградації ґрунтового покриву. Отже, щоб запобігти нагромадженню в ґрунті патогенних організмів треба встановлювати певний інтервал часу повернення культури на попереднє місце вирощування, тобто, запроваджувати сівозміну [3].

Нині сівозміна - головна складова частина зональних систем землеробства. Як показує практика, на теперішній час та у найближчому майбутньому в сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності не можливе впровадження багатопільних (7-9 полів) статичних сівозмін. Економічні та еколого-енергетичні обставини вимагають застосування більш динамічних сівозмін, звуження спеціалізації та скорочення їх ротації до 2-4 років [4].

Тому виникла необхідність у проведенні досліджень по вивченню таких питань як насичення короткоротаційних сівозмін Полісся картоплею та удобрення насаджень картоплі з використанням побічної продукції зернових культур - соломи, а також, сидеральних добрив, гною та помірних норм мінеральних добрив.

Дослідження проводилися протягом 2008-2012 рр. у стаціонарному польовому досліді закладеному в НДГ «Україна» на дослідному полі Житомирського національного агроекологічного університету.

Грунт - ясно-сірий опідзолений супіщаний на лесовидному суглинку. Орний 0-20 см шар характеризується  наступними агрохімічними показниками: вміст гумусу - 1,22 - 1,35%, реакція ґрунтового розчину середньокисла ( рН 4,8- 4,9), вміст рухомих форм азоту та фосфору середній, калію - низький.

Чергування культур у сівозмінах наступне: 2х - пільна сівозміна з насиченням картоплею 50% : 1) озиме жито, 2) картопля; 3х - пільна сівозміна з насиченням картоплею 33,3% : 1) овес + пелюшка, 2) озиме жито, 3) картопля; 4х - пільна сівозміна з насиченням картоплею 25% : 1) конюшина, 2) озиме жито, 3) картопля, 4) овес + конюшина.

При вирощуванні картоплі використовували, як добриво, солому озимого жита, сидерати (олійна редька), гній (із розрахунку 10 т/га сівозмінної площі), помірні норми мінеральних добрив.

Варіанти удобрення картоплі: 1. Без добрив (контроль);  2. Солома (3 т/га + N30) + сидерати (10 т/га); 3. Мінеральні добрива N30-50 Р35-50 К40-60 ; 4. Солома (3 т/га + N10) + сидерати  (10 т/га) + N30-50 Р35-50 К40-60; 5. Гній ( 10 т/га сівозмінної площі); 6. Солома (3 т/га + N10)  + сидерати  (10 т/га) + гній + N30-50  Р35-50 К40-60.

Агротехніка вирощування картоплі загальноприйнята для зони Полісся.

 Статистична обробка експериментального матеріалу здійснювалась за методикою [1] з використанням програми МS Excel.

Згідно результатів  досліджень встановлено, що урожайність  бульб картоплі значно залежала від насичення  картоплею короткоротаційних сівозмін та удобрення.

При насиченні сівозміни картоплею 50% спостерігалося значне зниження урожайності бульб у порівнянні з 33,3% і, особливо, з 25% на всіх варіантах досліду. 

На варіанті без добрив (варіант1) урожайність бульб картоплі була низькою і складала лише 60 - 71 ц/га.

Внесення побічної продукції озимого жита - соломи  та сидератів (варіант 2) підвищувало урожайність бульб на 59 ц/га при 50% насиченні  сівозміни картоплею, на 64 ц/га при насиченні 33,3% та на 55 ц/га при насиченні 25% у порівнянні з контрольним варіантом. Прибавка врожаю на всіх варіантах досліду була достовірною на 95%-му рівні значності.

Внесення тільки мінеральних добрив (варіант 3) значно підвищувало урожайність бульб картоплі у порівнянні з внесенням соломи та сидератів. При насиченні сівозміни картоплею 50% урожайність складала 162ц/га, 33,3% - 171ц/га та 176 ц/га при насиченні 25%. Прибавка врожаю отримана достовірною і на варіанті з насиченістю 33,3% складала 9 ц/га, а з 25% - 14 ц/га, (НІР0,95, - 7,6  ц/га) у порівнянні з 50% насиченістю.

Достовірною, також, отримана прибавка врожаю при внесенні соломи, сидератів, помірних норм мінеральних добрив ( варіант 4). На варіанті з насиченням 33,3% прибавка складала 22 ц/га у порівнянні з 50% насиченістю та 25 ц/га з насиченістю 25% при НІР0,95, - 18,9 ц/га.

Аналогічно варіанту 4 отримана закономірність в урожайності бульб картоплі при внесенні тільки органічних добрив (варіант 5), де прибавка врожаю при насиченні сівозмін картоплею 33,3% була вищою на 10 ц/га у порівнянні з 50%, а при насиченні  25 % на 9 ц/га (НІР0,95 8,2 ц/га).

Найбільшою урожайність бульб картоплі в досліді отримана при сумісному внесенні в грунт соломи, сидератів, гною та помірних норм мінеральних добрив. При насиченні сівозміни картоплею 50% урожайність бульб складала 214 ц/га, 33,3% - 231 ц/га, а 25% - 239 ц/га. Прибавка врожаю 50% насичення сівозміни картоплею у порівнянні із 33,3% та 25% була суттєвою і складала, відповідно, 17ц/га та 25 ц/га при НІР0,95 - 14,6 ц/га.

Слід зазначити, що урожайність бульб картоплі була не істотною на 95%-му рівні значності на всіх варіантах досліду в сівозмінах із насиченням картоплею 33,3% та 25%.

Отже,  сівозміна є потужним фактором у підвищенні урожайності бульб картоплі. При насиченні картоплею короткоротаційних сівозмін 50% (2х - пільна сівозміна) спостерігалося значне зниження врожаю картоплі у порівнянні з насиченням сівозміни 33,3% (3х - пільна сівозміна) та, особливо, 25% (4х  - пільна сівозміна). Суттєвої різниці в урожайності бульб між насиченістю сівозмін 25% та 33,3% не встановлено.

У підвищенні врожаю картоплі велику роль відіграють добрива. Найвищий урожай у досліді на ясно-сірому опідзоленому  грунті  отримано при поєднаному внесенні соломи, сидератів, гною та помірних норм мінеральних добрив. 

Література:

1. Доспехов Б.С. Методика полевого опыта. - М.: Высшая школа, 1985. - 351 с. 

 2. Захист картоплі від хвороб і шкідників в агроценозі малопродуктивних земель Полісся /В.М. Положенець, І.Л. Марков, П.О. Мельник, Л. В. Немерицька. - К.: Світ, 2002.- 199с.

3. Зелене добриво - важливий захід підвищення родючості грунту та урожайності культур в умовах біологізації землеробства / М.С Чернілевський, А.С. Малиновський, Н.Я. Кривіч та ін. - Житомир: Видавництво "Державний агроекологічний університет", 2003. - 124с.

4. Якість ґрунтів та сучасні стратегії удобрення / Д. Мельничук, М. Мельников, Дж. Хофйман та ін. - К.: Арістей, 2004.- 213 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>