XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

кандидат юридичних наук, Кушніренко О.Г., Кисильова К.В. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ

Кушніренко О.Г., кандидат юридичних наук, доцент Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

Кисильова К.В., аспірант Харківського національного університету внутрішніх справ

ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМ СТАТУСОМ

В сучасних умовах розвитку нашої держави залишається потреба в удосконаленні системи органів виконавчої влади та необхідності створення єдиної законодавчої бази і приведення її до загальновизнаних стандартів демократії організації виконавчого процесу.

Відповідно до Указу Президента України «Про систему органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 року систему центральних органів виконавчої влади утворюють: міністерства; державні комітети (державна служба) та центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Звернемо увагу на центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом - це спеціально уповноважений суб'єкт державної виконавчої влади, який має особливі завдання та повноваження, здійснює свою компетенцію в закріпленій сфері державного управління в межах визначених Конституцією та законами України, а також має спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності та підзвітності.

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має свої ознаки: - є одним із суб'єктів в системі органів виконавчої влади; - має визначені Конституцією та законами України особливі завдання та повноваження; - щодо нього може бути встановлений спеціальний порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а також звільнення керівників;                              - здійснює свою діяльність в сфері державного управління.   

 В Україні діють такі центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом як: Антимонопольний комітет України; Фонд державного майна України; Державна податкова адміністрація України; Державна митна служба; Державна судова адміністрація; Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва; Служба безпеки України; Управління державної охорони України; Державна служба експортного контролю; Державний департамент з питань виконання покарань та інші. Перелік зазначених органів не є вичерпним і може змінюватися відповідно до соціально-економічних, політико-правових та інших умов розвитку нашої держави.

Правове положення та статус керівників центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, та їх заступників регулюється відповідним положенням про ці органи.

Слід зазначити, що на сьогодні в Україні немає єдиного законодавчого регулювання системи органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. Це явище досить негативно проявляється в роботі центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, яке призводить до низької та  малоефективної їх діяльності, а також породжує досить велику кількість колізій і зловживань в роботі цих органів. Правовий статус, діяльність, порядок утворення, реорганізації та ліквідації міністерств, державних комітетів, та центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом регулюється не конкретно визначеними законами про ці органи, а в переважній більшості положеннях про ці органи, які затверджені указами Президента України. Зокрема до них відносяться Укази Президента України «Про систему органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 року; Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади»  від 15 грудня 1999 року», «Про загальні положення про міністерство, інший центральний орган виконавчої влади» від 12 березня 1996 року; «Про чергові заходи щодо подальшого здійснення адміністративної реформи в Україні» від 29 травня 2001 року, тощо.

Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом очолює його голова (надалі-керівник). Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом переважно є єдиноначальним органом. Тобто єдиноначальність органу означає, що владні повноваження цього органу здійснюються одноособово його керівником - головою, (іншим керівником центрального органу). Керівник несе персонально всю повноту відповідальності за результати очолюваного ним органу безпосередньо перед Урядом України.

Для забезпечення реалізації державної політики в особливо важливих сферах діяльності та державного управління ними у складі окремих центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом у межах коштів, передбачених на їх утримання, можуть бути утворені відповідні департаменти (служби). Утворення департаменту (служби), призначення на посаду і звільнення з посади його керівника та затвердження положення про департамент (службу) здійснює Уряд України. Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади, може також утворювати урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції). Ці органи утворюються і діють у складі відповідного центрального органу виконавчої влади. Урядові органи державного управління здійснюють: управління окремими підгалузями або сферами діяльності; контрольно-наглядові функції; регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних та юридичних осіб.

Слід зазначити, що в компетенції центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом особливе місце  посідає діяльність, яка направлена на забезпечення державних інтересів в умовах формування ринкової економіки. Зокрема, відповідні центральні видають у передбачених законодавством випадках спеціальні дозволи (ліцензії) на здійснення окремих видів підприємницької діяльності; здійснюють у межах повноважень, визначених законодавством, функції з управління об'єктами державної власності, що належать до їх відання; беруть участь у реалізації програм приватизації тощо.              

Керівники центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом видає «накази». Вони є обов'язковими до виконання всіма органами і організаціями, їх посадовими особами, які підпорядкоковані відповідному центральному органу. Рішення центрального органу набувають юридичної сили, тоді коли вони оформлені як правові акти, що видані ним у межах своїх повноважень на основі та на виконання Конституції України  та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України.

Нормативно-правові акти центрального органу підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом. Досить вдалим є положення, яке зазначає, що нормативно-правові акти центральних органів, що визначають права і обов'язки громадян, не доведені до відома населення, є не чинними. Акти центральних органів у разі їх невідповідності законодавству України або економічній чи соціальній недоцільності можуть бути скасовані кабінетом Міністрів України.

В процесі своєї діяльності центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом можуть взаємодіяти з професійними спілками та громадськими організаціями з питань забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх соціально-економічних, трудових, культурних та інших інтересів, сприяють виконанню статутних завдань цих об'єднань.

 При цьому об" єднання громадян у необхідних випадках вправі вносити на розгляд відповідного центрального органу пропозиції з питань їхньої діяльності, що потребують вирішення цього органу.

Зважаючи на сучасні умови розвитку нашої держави існує нагальна потреба в утворенні нових органів в системі центральних органів в системі виконавчої влади, а також можливої реорганізації державних комітетів та центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом в окремі міністерства. На завершення слід зауважити, що в Україні відбувається досить складний процес державотворення, тому необхідно завершити проведення в державі адміністративно-правової реформи, а також систематизувати та кодифікувати  нормативні акти органів виконавчої влади та привести їх до загальноєвропейських стандартів.    


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>