XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

кандидат юридичних наук, Юринець Ю.Л. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС АКТІВ ICOMOS

кандидат юридичних наук, Юринець Юлія Леонідівна

в.о. доцента ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС АКТІВ ICOMOS

Збереження культурної спадщини людства та вирішення глобальних екологічних проблем є обов'язковими умовами існування та розвитку людської цивілізації. Усвідомлення міжнародним співтовариством виключної важливості цих аспектів життєдіяльності людини сприяє тому, що захист культурних цінностей та збереження природного середовища поступово стають предметом міжнародно-правового регулювання [1, с. 1].

Одним з ключових пам'яткоохоронних міжнародних документів є Конвенція ЮНЕСКО про охорону Всесвітньої культурної та природної спадщини, до якої приєдналась Україна [2]. Водночас її безпосереднє застосування іноді є ускладненим внаслідок загальності формулювань. За таких умов важливим в практичній діяльності є урахування вимог суміжних документів.

Так, в ухвалі від 01.12.2010 р. № К-31325/10 Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) розглянув касаційну скаргу за позовом фізичних осіб до Київської міської ради про визнання недійсним рішення Київської міської ради від 08.02.2007 р. № 98/759 «Про передачу земельної ділянки... для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку з офісними приміщеннями та підземним автопаркінгом по вул. Стрілецькій, 10/1 у Шевченківському районі м. Києва» [3]. В прийнятих судових рішеннях, в тому числі ухвалі ВАСУ, така передача визнана протиправною. Зокрема, суди зазначили, що спірна адреса відноситься до охоронної зони ансамблю Софійського собору, що внесений до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, тому всі перетворення в цій зоні мають відбуватися у відповідності до Конвенції [2]. Так, Настановами, що регулюють виконання цієї Конвенції [4], передбачено, що обов'язком країни-учасниці Конвенції є інформування Комітету Всесвітньої спадщини через секретаріат ЮНЕСКО про наміри розпочати або дозволити в зоні, яка охороняється Конвенцією, про значні роботи по відновленню чи новому будівництву, які можуть вплинути на цінність об‘єкта всесвітньої спадщини. Внаслідок спірного рішення Київська міська рада фактично вилучила спірну земельну ділянку з архітектурної охоронної зони ансамблю споруд Софійського собору і передала для будівництва, експлуатації та обслуговування офісного комплексу, про що Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, всупереч «Настановам...», не інформувала. Отже, ВАСУ вирішив, що Україна зв'язана не тільки положеннями безпосередньо Конвенції, але й виданими на її виконання нормативними актами.

За таких умов слід врахувати, що згідно п. 49 Розділу Е «Процедура можливого виключення цінностей зі Списку всесвітньої спадщини» «Настанов...» [4], Секретаріат звертається за поясненнями щодо отриманої інформації в компетентну(-ні) консультативну(-ні) організацію(-ї) - ІКОМОС (ICOMOS; Міжнародна рада з охорони пам'яток та історичних місць), ВСЗП (UICN; Всесвітній союз збереження природи і природних ресурсів) або ІССRОМ (Міжнародний дослідний центр збереження і реставрації культурних цінностей - Римський центр). Згідно п. 57 Розділу F «Настанови щодо оцінки та розгляду пропозицій щодо включення у Список», оцінка індивідуальних об'єктів, запропонованих державами-учасницями для з'ясування їх відповідності критерію та умовам автентичності/цілісності, здійснюється Міжнародною радою з охорони пам'яток та історичних місць (ІКОМОС) стосовно культурних цінностей та Всесвітнім союзом збереження природи і природних ресурсів (ВСЗП) стосовно природних цінностей. У випадку пропозицій щодо включення культурних цінностей, що належать до категорії «культурних ландшафтів», оцінка здійснюється після консультації із Всесвітнім союзом збереження природи і природних ресурсів (ВСЗП). ІКОМОС та ВСЗП подають в Бюро Комітету всесвітньої спадщини доповіді про оцінку. ІКОМОС та ВСЗП, враховуючи рішення Бюро та додаткову інформацію, що могла бути отримана від держави-учасниці, яка подає пропозицію щодо включення, надає підсумкову доповідь Комітету всесвітньої спадщини. Отже, «Настанови...» ЮНЕСКО визнають позицію ІКОМОС такою, що є легітимним тлумаченням Конвенції [2].

Крім того, згідно ст. 49 Закону України «Про охорону культурної спадщини», подання про внесення пам'яток до Списку всесвітньої спадщини здійснює Кабінет Міністрів України за рекомендацією центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток та визначних місць (ІКОМОС). Таким чином, і український законодавець визнає позицію ІКОМОС такою, що є легітимним тлумаченням Конвенції [2].

Міжнародна рада з питань пам'яток і визначних місць (ІСОМОS) створена у 1965 році як неурядова громадська організація, відіграє провідну роль у світовій пам'яткоохоронній діяльності [5]. Свою діяльність ІСОМОS зосереджує на вивченні та пропаганді світової культурної спадщини, сприяє охороні й використанню пам'яток шляхом вивчення та поширення досягнень охоронно-реставраційної науки і практики, розвиває співробітництво в розробці пам'яткоохоронних технологій, допомагає в підготовці кадрів охорони і реставрації об'єктів культурної спадщини. Міжнародна рада з питань пам'яток і визначних місць об'єднує фахівців з понад 110 країн світу. В системі ІСОМОS створено низку спеціалізованих фахових комітетів, які займаються вирішенням проблем пам'яткоохоронної діяльності, зокрема пов'язаних з охороною пам'яток мурованої архітектури, дерев'яного зодчества, історичних міст, пам'яток археології, історичних садів і парків, наскельного мистецтва, вітражів, підготовки фахівців, культурного туризму тощо. З часу свого заснування Міжнародна рада з питань пам'яток та визначних місць розробила та прийняла велику кількість хартій та документів з охорони та реставрації об'єктів культурної спадщини. У нормотворчій діяльності ІСОМОS дотримується передусім принципів основоположного документа сфери охорони культурної спадщини - Міжнародної хартії з охорони й реставрації нерухомих пам'яток і визначних місць (Венеціанська хартія, травень 1964 р.) [6], яка була прийнята за рік до її створення. У доповнення Венеціанської хартії ІСОМОS була прийнята низка інших хартій, зокрема: Хартія з охорони історичних садів та ландшафтів (Флорентійська хартія, 21.05.1981 р.) [7], Міжнародна хартія з охорони історичних міст (Вашингтонська хартія 1987 р.) [8], Міжнародна хартія з охорони і використання археологічної спадщини (Лозаннська хартія, 1990 р.) [9] та інші. Зазначені документі містять принципові положення щодо охорони та збереження культурної та археологічної спадщини в контексті міжнародних зобов'язань України, дотримання яких дозволило б вирішити багато практичних питань і спорів, що є дискусійними в сучасній Україні. Такими положеннями, зокрема, є:

- охорона пам'ятки передбачає збереження її оточення, яке не порушує масштабності споруди. Якщо традиційне середовище збереглося, його не слід порушувати; будь-яке нове будівництво, знесення та зміни, що могли б порушити співвідношення об'ємів і кольору, недопустимі (п. 6 Венеціанської хартії);

- нові функції та мережі інфраструктури, яких вимагає сучасне життя, мають пристосовуватися до специфіки історичних міст (п. 8 Вашингтонської хартії);

- якщо законодавство поширюється тільки на пам'ятки, що офіційно охороняються, паспортизовані або зареєстровані, то повинні вживатися заходи для тимчасової охорони нововиявлених ділянок спадщини, або пам'яток, які ще не охороняються, доти, доки не буде проведена їхня оцінка з точки зору археології (п. 3 Лозаннської хартії);

- головна мета управління археологічною спадщиною - збереження пам'яток і визначних місць у первісному вигляді, включаючи тривалу консервацію, старанність у складанні документації і зберіганні колекцій та всього того, що до них належить. Будь-яка зміна елементів спадщини є порушенням її схоронності у первісному вигляді (п. 6 Лозаннської хартії);

- відповідальна влада повинна прийняти офіційні та адміністративні розпорядження для ідентифікації, інвентаризації та охорони історичних садів. Їх охорона повинна бути включена в плани по розподілу земель, в планувальні документи з благоустрою території. Влада повинна також, ґрунтуючись на думках компетентних експертів, прийняти необхідні фінансові розпорядження, які сприяють підтримці, консервації, реставрації і, можливо, відновленню історичних садів (п. 23 Флорентійської хартії).

Згідно ч. 1 ст. 79 Кодексу адміністративного судочинства України, письмовими доказами є документи, акти, листи, телеграми, будь-які інші письмові записи, що містять в собі відомості про обставини, які мають значення для справи. Так, в ухвалі Київського апеляційного адміністративного суду від 21.09.2010 р. у справі № 2-а-1930/09 зазначено, що з рекомендацій ІКОМОС 32 СОМ 7В.111; 32 СОМ 8В.68; 32 СОМ 8D; 33 СОМ 7В.125 та 34 СОМ 7В.103 вбачається, що взяті зобов'язання Україна не виконує [10]. Отже, документи ІСОМОS можуть бути доказами невідповідності прийнятих владою України рішень щодо об'єктів культурної та/або архітектурної спадщини, якщо ці рішення не відповідають зазначеним документам, оскільки ці документи, зокрема, є тлумаченням Конвенції [2].

Література:

1. Мельничук О.І. Статус всесвітньої культурної та природної спадщини людства в міжнародному праві: автореф. дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 / О.І. Мельничук. - К., 2006. - 19 с.

2. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_089

3. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12633033

4. http://www.unesco.org.ua/ua/archive/documents/downloads/whc-guid.pdf

5. http://icomos-ua.blogspot.com/p/blog-page_5851.html

6. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_757

7. http://docs.kodeks.ru/document/901756970

8. http://www.spadshina.org.ua/index.php?sID=19&itemID=179

9. http://www.spadshina.org.ua/index.php?sID=19&itemID=178

10. http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/11390920


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>