XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Канд.мед.наук Глубоченко В.Г. ОСОБЛИВОСТІ ТА ЧАСТОТА ГАСТРОЕЗОФАГАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ ТА ПОДАГРУ

Канд.мед.наук Глубоченко В.Г.
Буковинський державний медичний університет
Кафедра внутрішньої медицини, фізіотерапії, ендокринології та інфекційних хвороб

ОСОБЛИВОСТІ ТА ЧАСТОТА ГАСТРОЕЗОФАГАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ ТА ПОДАГРУ

Однією з найактуальніших проблем сьогодення в клініці внутрішніх хвороб є проблема гастроезофагальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) [1,2]. Про це свідчить зростаюча кількість публікацій як в нашій країні, так і за кордоном [3]. Багатоцентрові дослідження ГЕРХ, які проведені переважно за кордоном, дозволили розкрити патогенетичні механізми її розвитку, семіотику, епідеміологію, діагностику, перспективи лікування [4]. Разом з тим, патогенетичні механізми розвитку ГЕРХ, її поширеність, особливості клінічних проявів, тактика лікування у хворих з хронічними артропатіями потребують подальших наукових досліджень.
Одним з патогенетичних механізмів розвитку ГЕРХ є зумовлена багатьма факторами релаксація нижнього езофагального сфінктера. Вагомий внесок в розвиток ГЕРХ та її прогресування належить як зростаючій активності кислото-пептичної агресії шлункового вмісту, так і гальмуванню захисних механізмів до її впливу.
Прийом деяких медикаментозних препаратів веде до поглиблення релаксації гастроезофагального сфінктера, збільшує агресивність ацидо-пептичного фактору.
Метою даного дослідження стало вивчення особливостей та частоти ГЕРХ у хворих на остеоартроз та подагру. Обстежено 57 хворих, серед яких остеоартроз діагностований у 46, подагра – у 11. Вік хворих склав від 43 до 69 років, тривалість захворювання – від 3 до 19 років. Контрольну групу становили 35 осіб без проявів суглобового синдрому. Наявність ГЕРХ підтверджена відповідною клінічною симптоматикою, ендоскопічним дослідженням, результатами променевої діагностики та ін.
Результати дослідження свідчать, що в основній групі, у порівняні з контрольною, клінічна симптоматика ГЕРХ поліморфна і залежить від давності захворювання на хронічні артропатії та інтенсивності їх лікування з застосуванням стероїдних та нестероїдних медикаментозних засобів. При цьому спостерігався чіткий зв'язок послаблення проявів ГЕРХ з прийомом гастропротекторних антисекреторних засобів. Клінічні симптоми та ендоскопічні ознаки ГЕРХ у хворих на остеоартроз та подагру спостерігались в 1,4 рази частіше ніж в контрольній групі.
Таким чином, розвиток та прогресування ГЕРХ у хворих на остеоартроз та подагру потенціюється та залежить від характеру лікування і вибору засобів медикаментозної терапії основного захворювання.
Своєчасне і тривале призначення гастропротекторних антисекреторних медикаментозних препаратів зменшує вірогідність виникнення та прогресування ГЕРХ у хворих на остроартроз та подагру.
Література:
1. Бабак О.Я., Фадеенко Г.Д. Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. – К.: Интерфарма, 2000.- 175с.
2. Болезни пищевода /Под.ред. В.Т.Ивашкина, А.С.Трухманова. – М.: Триада – Х, 2000.- 179с.
3. Вдовиченко В.І., Острогляд А.В. Гастроезофагальна рефлюксна хвороба: нерозв’язані питання і перспективи в світлі консенсусу “Gerd 2003” //Сучасна гастроентерологія – 2004. - №3. – С. 18-21.
4. Moss S.F., Armstrong D., Amold R. et al. Gerd 2003 – A.Consensus on the Way Ahead // Digestion. – Vol. 57. – P. 111-117.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>