XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Канд.пед. наук Музиченко Л. Б. ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ АВТОРСЬКОЇ ПІСНІ.

Рубрика: Педагогіка

Здобувач наукового ступеня кандидата

 педагогічних наук Музиченко Лілія Борисівна

викладач Володимир-Волинського педагогічного коледжу

 

ПІЗНАВАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС ТА ЙОГО ФОРМУВАННЯ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОЇ АВТОРСЬКОЇ ПІСНІ

       Важлива роль інтересу в становленні особистості молодшого школяра. Дитина реалізує свій інтерес у процесі основної діяльності, тому що найсильнішим мотивом у навчанні є саме пізнавальний інтерес, який активно взаємодіє із системою ціннісних орієнтацій, цілями, результатами діяльності, відображає всі складові особистості: інтелект, волю, почуття. За певних умов інтерес є засобом живого, захоплюючого навчання, визначає інтенсивний і зосереджений розвиток пізнавальної діяльності, переростає в стійку рису характеру.

       В умовах спонтанного розвитку пізнавального інтересу для більшості школярів характерна неусвідомленість і нестійкість інтересів, схильність до репродуктивної діяльності, обмеженість знань програмного змісту, відсутність ініціативи і прагнення до самовизначення. Це негативно впливає на особисті досягнення в навчанні.

        Завжди є постійною увага дослідників (Л.Виготський, О.Дусавицький, О.Киричук, Н.Морозова, Г.Щукіна та ін.) до різноманітних аспектів формування пізнавальних інтересів. Встановлено, що пізнавальний інтерес активізує всі психічні процеси людини, на високому рівні розвитку збуджує до постійного пошуку. Вчені відзначають, що пізнавальні інтереси активізують розумову діяльність, впливають на зміни у способах її здійснення тощо.

       Сучасні психологи розглядають "інтерес", як позитивне емоційне ставлення до об'єкта, зосередження уваги на ньому. При цьому вони розрізняють "інтерес ситуативний", що виникає в процесі виконання певної дії і згасає з її завершенням, та "інтерес стійкий", що є відносно постійною рисою особистості і важливою умовою творчого ставлення людини до роботи, що виконується, та сприяє розширенню її кругозору, збагаченню знань.

     Пізнавальний інтерес - це емоційно усвідомлена, вибіркова спрямованість особистості, яка звернена до предмета й діяльності, пов'язаної з ним, що супроводжується внутрішнім задоволенням від результатів цієї діяльності. Цей інтерес має пошуковий характер, підвищує можливості розумового розвитку учня (В.Ф.Паламарчук), сприяє усвідомленій самостійності (О.Я.Савченко), викликає продуктивну роботу (В.І.Лозова), змінює способи розумової діяльності(Г.І.Щукіна), є умовою розвитку творчої особистості (М.І.Алєксєєва).

       Характерними особливостями інтересу є його усвідомленість, емоційність, особлива вольова спрямованість до пізнання. Наявність взаємозв'язку між інтересом і різноманітними психологічними функціями призводить до такого висновку: якщо ми бажаємо сформувати пізнавальний інтерес, організовуючи пізнавальну активність учнів, необхідно сформувати в них ті психологічні функції, які пов'язані з інтересом.

      Пізнавальний інтерес у навчальній діяльності виступає як результат взаємодії об'єктивної і суб'єктивної сторін інтересу. Він виражає прагнення учнів до знань і самостійної творчої роботи, тому вважається педагогами одним із найбільш значущих і надійних факторів, які інтенсифікують пізнавальну діяльність школярів.

     Навчання спирається на інтереси дітей, воно ж і формує їх, тому інтерес є передумовою навчання і його результатом. Пізнавальний інтерес може виступати і як засіб навчання, і як мета педагогічної роботи в плані розвитку загальної пізнавальної активності. Така потрійність прояву інтересу як мети, засобу і результату навчання та виховання складає головну особливість педагогічного аспекту проблеми формування пізнавальних інтересів учнів.

      Великими є можливості для розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів у процесі навчання музики. Залучення дітей до світу прекрасного -музики здійснюється окрім іншого через спів. Спів є природним способом вираження емоцій і естетичних почуттів, дійовим засобом активного залучення школярів до музики. Це найдоступніший вид музикування, що викликає жвавий інтерес у дітей і приносить їм естетичну насолоду. Будучи ефективним засобом розвитку музичних здібностей, спів має значний виховний потенціал: формує високі людські якості, виховує почуття колективізму, особистої відповідальності за спільний результат. Тому не викликає сумнівів, що вокально-хорова робота повинна займати значне місце на уроках музики та музичних гуртках в загальноосвітній школі.

        Інтерес учнів до вокально-хорової роботи та її ефективність залежить від володіння вчителем різноманітними цікавими прийомами роботи, які обов'язково повинні враховувати зміст пісенного репертуару.

     Окремою проблемою в розвитку музичної культури учнів, яка потребує соціального дослідження є формування  пізнавального інтересу учнів молодшого шкільного віку до сучасної авторської пісні. Спілкування з нею допомагає учням осягати нові реалії суспільного життя, вдосконалює фахову підготовку вчителів. Формування інтересу до сучасної дитячої пісні є важливою психолого-педагогічною умовою, що стимулює розвиток духовного світу учнів, розширює їхній  естетичний світогляд та реалізує музично-творчий потенціал, піднімаючи його на сучасний рівень професійної майстерності.

      Волинь - споконвічна слов'янська земля, що знаходиться у басейні приток річки Прип'ять. Протягом століть примножувались культурні скарби волинського краю. "Що сторона - то новина ",- говорять волиняни, коли мова заходить про багатство та розмаїтність їх пісенної творчості. І дійсно, майже кожне село і місто мають свої перлини музики та поезії, в яких знайшли своє відображення історія рідного краю, його своєрідна природа, чутлива вдача волелюбних і працьовитих людей. То радісні й бадьорі, то іноді з нотками смутку й зажури твори надходять до пісенної скарбниці Волині. Самобутні й високо художні сучасні дитячі пісні неодноразово привертали увагу як підлітків, так і діячів культури.

       Неабияка роль у розвитку сучасної дитячої пісні Волині належить  таким самодіяльним композиторам, як Володимиру  Музиченко (місто Володимир-Волинський)  та Василю Костючко (смт. Локачі). Їхнім пісням властива тематична розмаїтість, поетична краса і своєрідність. Великий інтерес до творчості цих композиторів проявляють учні шкіл міста та району, учасники пісенних фестивалів. Пісні Володимира Музиченка та Василя Костючко неодноразово виконувались на різних обласних, районних, всеукраїнських та міжнародних фестивалях, конкурсах.

Володимир Музиченко працює викладачем Володимир-Волинської дитячої музичної школи. Він давно і плідно працює як аранжувальник і автор власних пісень. Його пісні призначені здебільшого для дітей різного віку  і  спрямовані в першу чергу на патріотичне та естетичне виховання. В своїх піснях він знаходиться в постійному пошуку нових засобів виразності, уникаючи примітивізму і непрофесіоналізму. На всеукраїнському конкурсі молодих виконавців "Володимир-2002" Володимир Музиченко був нагороджений дипломом як кращий композитор конкурсу. Він дуже вимогливо підходить до текстів своїх пісень, враховує вікові особливості їх майбутніх виконавців.  Ним написані пісні на слова Надії Гись, Світлани Бояркевич, Ніни Шугніло, Юрія Музиченко, Валентини Трохимук, Богдана Яновича. Серед багатьох пісень написаних ним на слова Надії Гись добре відома і любима учнями і вчителями шкіл його пісня "Волинь". Пісня зворушує серця багатьох слухачів, розкриваючи перед ними  красу волинського краю і щиру любов до нього. Не меншої уваги заслуговують пісні " Рідна земля " та " Пісня про хліб ". На дитячому пісенному фестивалі у м. Одеса "Пісню про хліб" голова журі А. Авдієвський відзначив  як одну з кращих патріотичних пісень. Такі сучасні авторські пісні мають дуже великий вплив на художньо-естетичний розвиток дітей і формують у них інтерес до співу, одночасно виховуючи їх як громадянина і патріота своєї землі. Наповнення шкільного дитячого  репертуару новими творами збагачує художні  смаки дітей та розвиває їхню музичну культуру.

      Володимир Музиченко також є аранжувальником багатьох пісень інших авторів, як професійних, так і самодіяльних. Вже відомі пісні в його аранжуванні отримують нове забарвлення, а нові знаходять своїх виконавців і шлях до сердець слухачів.

       Отже, дитячі  пісні сучасних самодіяльних композиторів свого краю можуть і мають право  посісти своє місце в процесі вивчення музики як на уроках музики, так і на музичних гуртках, щоб сприяти розширенню кругозору  та пізнавальних інтересів учнів.

 Література:

1.  Морозова Н. І. Учителю о познавательном интересе. - М.: Знание, 1979.

2. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. - М.: Педагогика, 1988.

3. Лозова В.І. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів / Харк. держ. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. - 2-ге вид., доп. - X.: О.В.С., 2000.

e-mail: tonika64@mail.ru         


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>