XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд.педагог.наук, Баловсяк Н.В. ІТ-АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПАНІЇ

Кандидат педагогічних наук, доцент Баловсяк Надія Василівна

кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

ІТ-АУТСОРСИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПАНІЇ

Недивлячись на доволі широке застосування терміну "аутсорсинг інформаційних технологій" (надалі ІТ-аутсорсинг) та безліч суперечок відносно того, чим він власне являється, даний вид послуг стрімко завойовує свої позиції на ринку інформаційних технологій.

В епоху глобальних змін, підвищення ролі інформації і всебічного процесу глобалізації в конкурентній боротьбі спроможні вижити та досягнути передових позицій лише ті компанії, які усвідомлюють необхідність своєчасної побудови вірної стратегії розвитку бізнесу і здійснюють вивірені дії. Сучасне середовище потребує мобільності, гнучкості і часто не тільки вірного, але й швидкого прийняття рішень.

У великих і середніх компаній в умовах стрімкого прогресу, появи великої кількості нових послуг і достойних конкурентів немає часу на поступове сприйняття та впровадження нових продуктів. Конкуруючі фірми кидають виклик за викликом, які виражаються в поліпшенні якості послуг, які надаються ними, розширенні їх асортименту, а також більш вигідній ціні.
Менеджери все частіше звертаються до досвіду розвинутих країн в своїх намаганнях підвищити ефективність діяльності своїх компаній. У зв'язку з вищеописаними процесами поняття аутсорсинга інформаційних технологій набуває особливої актуальності.

Щоб перевести проблематику ІТ-аутсорсинга як інструмента, який підвищує економічну ефективність компанії, на новий, більш глибокий аналітичний рівень, необхідно, на думку автора, почати з етимології даного терміну.

Варто відмітити, що в Росії на сьогодні відсутній сталий термін, який би дозволяв найбільш точно визначити поняття ІТ-аутсорсинга, а ті визначення, які існують, в більшості позбавлені наукової основи і надають дослівний переклад з англійської мови. Причиною цьому є запозичення як самого терміна "аутсорсинг", так і досвіду використання даної послуги в закордонній практиці. Таким чином, в літературних джерелах найбільш часто зустрічається наступне визначення: "аутсорсинг" походить від англійського слова "outsourcing" і означає використання зовнішніх ресурсів, а також передачу виконання функцій сторонній організації.

В нашій країні під аутсорсингом, як правило, розуміють будь-яке використання компанією зовнішніх ресурсів і часто виконання саме разових проектів. У зв'язку з цим необхідно відмітити, що аутсорсинг являє собою послуги, які надаються сторонніми організаціями на постійній основі, і пов'язаний з реалізацією функцій і бізнес-процесів підприємства в довгостроковій перспективі.

Як бачимо, аутсорсинг являється стратегічним інструментом управління організацією. Останнім часом аутсорсинг інформаційних технологій викликає особливий інтерес у наукового співтовариства, оскільки високі технології, які стрімко розвиваються, спрямовані на підвищення економічної ефективності компаній, при неправильному підході до їх впровадження і адаптації вони можуть стати причиною значних фінансових втрат.

ІТ-аутсорсинг все частіше застосовують як великі, так і середні компанії, які бажають втримати свої позиції на ринку надання послуг або товарів. І це не дивно, адже серед чисельних переваг аутсорсинга можна виділити наступні:

•·  Можливість концентрації на пріоритетних напрямках діяльності;

•·  Отримання доступу до нових технологій;

•·  Розподіл ризиків;

•·  Вивільнення ресурсів на інші цілі;

•·  Розширення фінансової бази та збільшення обігових засобів;

•·  Зниження операційних витрат;

•·  Отримання ресурсів, яких немає в середині компанії.

Не дивлячись на достатню кількість "за", прийняття рішення про застосування в стратегії розвитку організації такого інструменту підвищення її ефективності, як аутсорсинг, безумовно, повинне бути глибоко продуманим і враховувати рівень зрілості компанії.

Керівництву варто розуміти, що процес переходу на ІТ-аутсорсинг вимагає виділення значних засобів тільки на початковому етапі. Ці витрати є тимчасовими і направлені на фінансову віддачу підприємства в майбутньому, яка стане в рази більшою. В цьому криється стратегічна складова цього інструменту управління організацією.

Успішне застосування ІТ-аутсорсинга дозволяє учасникам досягти корпоративних цілей і конкурентних переваг, яких складно досягти, коли дієш поодинці. Успішність застосування такого інструменту підвищення економічної ефективності компанії варто визначати в залежності від того, наскільки співпали вимоги клієнта і результати роботи постачальника.
Виміряти ефект від ІТ-аутсорсинга можна з точки зору бізнесу і з точки зору користувача аутсорсингових послуг. Для бізнесу необхідність аутсорсингу полягає в тому, що він дозволяє отримати стратегічні, економічні і технологічні вигоди, тому і його успіх вимірюється отриманням саме цих переваг. Користувач же бачить успіх ІТ-аутсорсинга в якості послуг, які він отримує.
Рішення про перехід на ІТ-аутсорсинг лише з позиції економії засобів, але без аналізу якості послуг часто призводить до більших затрат клієнтів та зниженню рівня його задоволеності. Тому для ефективної реалізації угоди про атусорсинг дуже важливим є кропіткий аналіз якості очікуваних послуг, який здійснюється заздалегідь до підписання угоди з постачальником.
Через багатоаспектність ІТ-аутсорсинга, він розділяється на багато видів. Для ретельного розгляду основних з них необхідно дати визначення такому поняттю, як "сорсинг".

За визначенням компанії Gartner (однієї з найбільш авторитетних компаній в світі в області аналізу ринку програмних продуктів - http://www.gartner.com/), форсинг являє собою варіативне використання внутрішніх і зовнішніх ділових або ІТ-ресурсів і сервісів для досягнення бізнес-цілей організації. Він являється одним з найбільш розповсюджених способів підвищення ефективності і маневреності управління за рахунок трансформації певного об'єму внутрішньої діяльності підприємства і активів, які при цьому використовуються, в проміжні комерційні продукти зі стійкими характеристиками, які надаються внутрішніми (інсорсинг) або зовнішніми (аутсорсинг) провайдерами.
Згідно з дослідженнями Gartner можна виділити шість моделей ІТ-аутсорсинга. Розглянемо їх більш детально:

•1. Мультисорсинг (вибірковий аутсорсинг) - це окремі контракти на аутсорсинг певних ІТ-функцій або бізнес-процесів;

•2.  Спільне підприємство - в даній моделі створюється окрема сервісна організація спільно з зовнішніми постачальниками послуг;

•3. Повний аутсорсинг - класична аутсорсингова модель, яка заснована на довготривалому контракті з одним зовнішнім постачальником послуг;

•4. Оптимальний консорціум - створюється в тому випадку, коли одна компанія не може забезпечити охоплення усіх областей, що характерно для крупних вертикально інтегрованих або мультинаціональних корпорацій;

•5.  Сервісна компанія - створюється для надання послуг в інтересах більшої материнської організації або групи організацій;

•6.  Генеральний підрядник - організація надає можливість об'єднувати і керувати великою кількістю зовнішніх постачальників (продуктів, проектів та послуг) для отримання уніфікованого або глобального рішення або послуги для клієнта.

Найбільш розповсюдженим є аутсорсинг послуг в області інформаційних технологій (далі ІТ-послуги) в сфері обслуговування і підтримки різноманітних ІТ-сервісів, в основному мережевої інфраструктури і програмних продуктів. Ця сфера бізнесу характеризується високою конкуренцією. На цьому ринку діють великі консалтингові компанії, спеціалізовані ІТ-компанії, інтегратори, великі виробники обчислювальної техніки.

Інший різновид аутсорсингу ІТ-послуг - це розробка для підприємств замовних автоматизованих систем з подальшим постійним розвитком, супроводом і керуванням.

Послуги по ІТ-аутсорсингу поділяють також на наступні напрямки:

•· Аутсорсинг інформаційних систем;

•· Хостинг інфраструктурних послуг;

•· Аутсорсинг обслуговування комп'ютерів і мережевого обладнання;

•·  Аутсорсинг керування додатками;

•· Хостинг обслуговування та адміністрування програмного забезпечення (ПЗ);

•· Програмне забезпечення по запиту.

Аутсорсинг інформаційних систем - комплексна послуга, яка надається по довгостроковій угоді, у відповідності з якою постачальник послуг отримує у повне керування або у власність усю ІТ-інфраструктуру клієнта або значну її частину, включаючи обладнання і встановлене на ньому ПЗ. Це проекти з широким залученням виконавця і передбачають відповідальність за системи, мережу і окремі додатки, які входять до ІТ-інфраструктури. ІТ-аутсорсинг оформлюється довгостроковими контрактами, які тривають від одного до десяти років. Послуга надається по індивідуальній моделі і оформлюється на базі SLA-угоди про рівень надання послуги.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>