XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд.пед.наук, Ковальська Н.М. ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СФЕРИ ПОСЛУГ

канд. пед. наук, Ковальська Наталя Михайлівна

Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СФЕРИ ПОСЛУГ

У національних економіках розвинутих країн сфера послуг за зна­чущістю посідає головне місце: в Німеччині у цій сфері зайнято 41% робочої сили, в Італії - 38, Нідерландах - майже 50, у США - 73%. В період переходу України до ринкових принципів господарювання сфера послуг нарощує обсяги виробництва. Це пояснюється тим, що ба­гато послуг, які раніше надавалися споживачам безкоштовно або за символічну плату (тобто фінансувалися з бюджету), стали платними. Маються на увазі освіта, охорона здоров'я, спортивні послуги, послу­ги радіо, телебачення тощо. Крім скорочення державного фінансу­вання, сама трансформація економіки викликала до життя появу ба­гатьох нових видів послуг (фінансово-кредитних і консалтингових, аудиторських, брокерських, трастових та інших). Ринок послуг став привабливим для підприємців, тому що деякі види послуг практично не потребують значного стартового капіталу ─ бізнес в цій сфері може розпочати будь-яка людина, яка має відповідну фахову підготовку. Доведено, що розвиток  сфери послуг значною мірою зумовлює якість надання послуг. Зокрема, вона залежить від особистого контакту продавця та покупця, що обумовлює високі вимоги до професійних якостей, етики та культурі виробника цієї послуги.  Сучасний ринок освітніх послуг щодо підготовки фахівців характеризується невідповідністю попиту і пропозицій, зокрема, наявне перевищення пропозицій над попитом створює конкуренцію між вищими навчальними закладами за абітурієнтів, а потреба споживачів отримати освітню послугу набагато більша, ніж існуючий попит на цих спеціалістів у різних галузях економіки. Унаслідок цього відбувається «перевиробництво» спеціалістів, на яких відсутній попит на ринку праці й водночас виникає дефіцит інших спеціальностей та професій. Питання державної політики підготовки фахівців було б доцільно піднімати на всіх структурах управління освітньою системою починаючи зі стратегічного планування і закінчуючи оперативним.

В сучасних умовах, напередодні Євро-2012, дій з входження в Європейський союз, сфера послуг потребує особливої уваги з боку держави. Адже аналіз відомостей Державного комітету статистики України дає підстави стверджувати, що і в нашій країні сфера послуг є однією з перспективних галузей економіки. Адже обсяг реалізованих послуг в Україні за 9 років зріз у 5,5 рази: 2002 році - 46971,0 млн.грн., 2005 - 95832,3 млн. грн., 2008 - 215801,3 млн. грн., 2009 - 224583,6 млн. грн., то у 2010 році - 257123,3 млн. грн. Зазначимо, що обсяг послуг реалізованих населенню за цей час збільшився майже у 4,5 рази: 2002- 13589,6 млн.грн., 2005 році - 27376,9 млн. грн., 2008 рік - 51105,5 млн. грн., 2009 рік - 53920,3 млн. грн., то у 2010 році - 59660,0 млн. грн.[1]. Наприклад, в Херсонській області обсяг реалізованих послуг становить: 2008 рік - 2730843,7 тис. грн., 2009 - 2678357,0 тис. грн., 2010 - 2772779,1 тис. грн. Зокрема, за видами економічної діяльності вони розподілилися наступним чином:

•     діяльність транспорту: 2008 рік - 33,8%; 2009 - 37,3%; 2010 - 38,0%;

•     діяльність пошти та зв'язку : 2008 рік -27,1% ; 2009 - 21,8%; 2010 - 20,9%;

•     операції з нерухомим майном:  2008 рік - 7,9%; 2009 - 8,5%; 2010 - 8,9%;

•     освіта : 2008 рік - 5,0%; 2009 - 5,6%; 2010 - 6,2%;

•     готелі та інші місця для короткотермінового проживання: 2008 рік - 4,0%; 2009 - 4,1%; 2010 - 4,3%;

•     інші види діяльності: 2008 рік - 22,2%, 2009 - 22,7%; 2010 - 21,7%.

У середньому один мешканець області одержав різноманітних послуг на суму 2542 грн., що на 99 грн. більше, ніж у 2009 році і на 67 грн. більше ніж у 2008 році [2].

Крім того, підприємствами сфери не фінансових послуг, які переважно фінансуються з різних рівнів бюджетів, але надавали послуги за ринковими цінами було реалізовано послуг на 203,6 млн. грн. Майже дві третини (64,7%) від всього обсягу послуг припадає на послуги освіти; 15,3% - на послуги охорони здоров'я людини. Найбільш активно реалізують послуги за ринковими цінами бюджетні  підприємства м. Херсона (79,1 загального обсягу послуг, реалізованих бюджетними установами).

Крім юридичних осіб, цієї сфери, фізичні особи-підприємці одержали дохід від реалізації послуг на 790,5 млн. грн., а кількість таких осіб зросла, порівняно з 2009 роком, на 0,3% і становить 22,2 тис. осіб. Серед видів послуг фізичні особи підприємці найчастіше обирали діяльність у сфері операцій з нерухомим майном, оренди, інжирінгу та надання послуг підприємцям (35% від загального доходу, отриманого фізичними особами), транспорту та зв'язку - 31,9%. Фізичні особи-підприємці надавали також комунальні та індивідуальні послуги, послуги у сфері культури та спорту (20%), з ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (8,1%); діяльності готелів та ресторанів (2,9%), освіти і охорони здоров'я (2,1%).

Це дає нам підстави стверджувати, що одним з перспективних чинників впливу на розвиток сфери послуг в Україні є державне управління підготовкою фахівців сфери послуг, адже за приблизними оцінками, послуги станови­ли близько 64% світового ВВП, понад 40% прямих іноземних інвес­тицій у світовому господарстві було розміщено у сфері транспорту, зв'язку, торгівлі, страхування та інших. Таким чином розвиток організації виробництва послуг (ділових, соціальних та споживацьких) створює необхідні умови для використання праці висококвалі­фікованих працівників, задоволення потреб ринку праці та активізацію на ньому активної політики держави (спрямування дій на підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили і розширенню сфери застосування праці з метою запобіганню безробіттю та збільшенню чисельності зайнятості).

Література:

1. Україна в цифрах у 2010 році: Статистичний збірник. - К.: Державний комітет статистики України, 2010

  

e-mail: kovalsknatasha@yandex.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>