XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд.техн.н. Коноваленко О.Д, Бутченко М.П. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗА РАХУНОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

канд. техн. н. Коноваленко О. Д, Бутченко М. П.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗА РАХУНОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В другій половині 60-х років великі продуктивні ЕОМ були застосовані в діяльності організацій, що дозволило змістити акценти в інформаційних технологіях з оформлення документів на обробку змісту певної інформації. Це стало початком формування "електронної" чи "комп'ютерної" технології. Як відомо, інформація технологія управління повинна містити щонайменше три базових компоненти обробки інформації: облік, аналіз і прийняття рішення. Проте значного ефекту в той час за рахунок впровадження інформаційних технологій досягнуто не було. Це обумовлювалось тим, що безпосередній користувач інформації був віддаленим від засобів вводу, обробки та виводу інформації. З появою персональних комп'ютерів, засоби спілкування з користувачем інформації, образно говорячи, "прийшли" на робочі місця користувачів. Це дозволило раціоналізувати повсякденну діяльність працівників управління. В результаті цього з одного боку на нижніх рівнях управління суттєво зміцнюється весь фундамент управління за рахунок посилення горизонтальних зв'язків, з іншого боку зменшується навантаження на верхні рівні управління, що дозволяє зосередити увагу останніх на вирішенні стратегічних довготермінових задач. Зростання можливостей інформаційних технологій дозволяє все ширше використовувати їх нові можливості з метою підвищення праці менеджерів всіх ланок.

Найбільш ефективний шлях скорочення трудових затрат управлінського персоналу полягає у впровадженні в практику ділової діяльності інформаційних технологій. Використання технічних засобів спрямовується на досягнення найбільшої повноти інформації, її достовірності, максимальної зручності у використанні з точки зору форми представлення, оперативності, якості. Матеріальною основою інформаційних технологій є засоби комп'ютерної та організаційної техніки. Засоби організаційної техніки повинні максимально механізувати або автоматизувати (в залежності від типу технічних засобів) практично всі процедури технологічного процесу обробки документів. Підтримка процесів управління супроводжуючими документами здійснюється шляхом ведення діловодства і пов'язується з створенням, збереженням, передачею та використанням великих масивів документованої інформації, що вимагає великих трудових затрат. Основна частина операцій обробки документації носить технічний і формально-логічний характер, хоча в останній час в деяких випадках застосовуються засоби з елементами штучного інтелекту.

До них відносяться несвітлочутливі носії інформації на паперовій основі; носії для репрографічних процесів (термопапір, діазопапір, фотоплівка, калька, папір багатошаровий для електроіскрового копіювання та інші); мікроносії візуальної інформації; звуконосії; відеоносії; магнітні носії для запису кодованої інформації; машинні перфоносії для запису кодованої інформації.

До цього класу засобів відносяться ручні письмові засоби; друкарські машинки; диктофонна техніка; друкарські пристрої персональних комп'ютерів і графопобудовувачі; спеціалізовані програмні продукти для персональних комп'ютерів.

Найпоширенішими є ручні письмові засоби (ручки, олівці та інші). Останнім часом для запису інформації широко використовуються диктофони. Диктофонами називають пристрої для запису та відтворення усної мови. Вони використовуються для підготовки листів, приказів, доповідних записок, відтворення ходу зборів, нарад, засідань, доповідей, лекцій і т.п. Відтворення запису може здійснюватися з сповільненням, що дозволяє якісніше проводити розшифровку інформації.

Принтер - це периферійний друкуючий пристрій персонального комп'ютера, який дозволяє отримувати тверду копію даних. Принтери бувають трьох видів: матричні, струменеві та лазерні. Принтер володіє обновлюваною пам'яттю (буфером) в яку заноситься черговий блок інформації. Як правило, у більшості сучасних моделей використовується поточковий спосіб перенесення букв та інших графічних об'єктів з пам'яті комп'ютера на папір, плівку чи проміжний твердий носій зображення. Матричні принтери є найдешевшими і мають найменшу вартістю друку. Друковані символи складаються з точок. В процесі друку маленькі голки друкуючої головки притискається до фарбуючої стрічки, яка залишає слід (точку) на папері. Найчастіше зустрічаються матричні принтери 9-ти та 24-рьох голкові. Недоліками матричних принтерів є те, що вони створюють значний шум при роботі, у більшості відсутня можливість кольорового друку, та крім того якість друку падає через зношування стрічки. Якість друку струменевих принтерів коливається між якістю матричного та лазерного - все залежить від конструктивних можливостей. Струменеві принтери наносять слід на твердий носій капельками чорнил, які спрямовано розбризкують на сторінку. Лазерні принтери найдорожчі, але, в той же час, найякісніші. Їх робота подібна до роботи фотокопіювальних апаратів. Зображення "записується " на світлочутливий барабан за допомогою лазера. Після чого лист паперу пропускається через фарбуючу суміш (тонер) у вигляді дрібного порошку. "Засвічені ділянки вибирають фарбуючу суміш, котра пізніше вплавляється в папір під впливом тепла. Переваги струменевих та лазерних принтерів полягає в тому, що вони працюють з мінімальним шумом та високою швидкістю. Недоліком є те, що вони достатньо дорогі та їхні механізми вимагають обережного поводження у використанні. Крім того лазерні принтери вимагають якісного паперу.

Для оптимізації процесу вибору необхідних технічних засобів для конкретного підприємства потрібно враховувати цілий ряд факторів, які впливають на процедуру їх вибору. Серед них основними можуть бути такі : обсяг документообігу, часові характеристики документопотоків, обсяг документів, які передаються і приймаються по технічних каналах зв'язку, спосіб організації експлуатації технічних засобів, обсяг первинних та вторинних копійованих документів, технологічні і експлуатаційні характеристики обладнання, фірма-виробник техніки, вартість розхідних матеріалів, частота їх заміни, вартість експлуатації та інші.

До засобів обробки документів відносяться фальцювальні, бігувальні, перфоруючі і ріжучі машини (фольдери); листовідбірні та сортувальні пристрої; скріплююче і склеююче обладнання; конвертовідкриваючі і ріжучі пристрої; машини для нанесення захисних покриттів на документ (ламінатори і лакофарбувальні станки); адресувальні, штемпелювальні і франкірувальні (для нанесення на конверт знаків поштової оплати) машини; машини для знищення документів (шредери); агреговані лінії для обробки кореспонденції.

Таке обладнання часто агрегується для виконання комплексу функцій. Зокрема агрегована машина для фальціювання, біговання (тобто, видавлювання канавки на листах паперу), перфорування і різки називається фольдером, а машина для виконання операцій штемпелювання і нанесення на конверт знаків поштової оплати - франкінгмашина.

До засобів електрозв'язку відносяться засоби і системи телефонного і телеграфного зв'язку, факсимільної передачі інформації, комп'ютерних мереж та інші.

Телефонний зв'язок за допомогою телефонних апаратів забезпечує достатньо ефективну та відносно недорогу форму діалогу. З кожним роком розширюються експлуатаційні характеристики апарату, підвищуються зручність користування та можливості під'єднання додаткових приладів. Впровадження квазіелектронних і електронних автоматичних станцій з програмним забезпеченням, створення цифрових та волоконно-оптичних систем зв'язку, довідково-інформаційних систем, зв'язок з якими здійснюється по автоматично комутаційній телефонній лінії, призвели  до корінних перетворень телефонних апаратів. Сьогодні в телефонних апаратах широко застосовуються спеціалізовані інтегральні схеми а також мікропроцесорні системи, які забезпечують широкий спектр додаткових можливостей і перетворюють телефонний апарат в багатофункціональний абонентський телефонний пристрій.

Телефонні апарати загального використання призначені для під'єднання до автоматичних телефонних станцій. З початку 80-х років в багатьох країнах почали широко використовувати стільниковий (мобільний) телефон, який на відміну від радіотелефону забезпечував продовження розмови при переміщенні по території від одного стільника (зони, що обслуговується одною базовою станцією) до іншого. Ряд провідних фірм розпочали випуск декількох видів радіотелефонів: мобільні, транспортабельні, персональні, портативні. Мобільні радіотелефони, які встановлюються в автомобілях, історично були найпершими засобами радіотелефонного зв'язку. Транспортабельні володіють характеристиками мобільних, та крім того дозволяють абонентам вести переговори на деякій віддалі від автомобіля.  Портативні радіотелефони легко розміщаються в дипломаті. Сучасні персональні радіотелефони малогабаритні та легко поміщаються в кишені.

Сьогодні інтенсивно розвивається факсимільний зв'язок, який забезпечує метод передачі на віддаль графічної та букво-цифрової інформації, а також рукописних повідомлень з відтворенням на приймачі в формі, аналогічній переданій. В більшості випадків для передачі факсимільного зв'язку використовується звичайна телефонна мережа. Типовий факсимільний апарат містить телефон, пристрій зчитування та відтворення зображення, та ряд додаткових пристроїв. В багатьох випадках використовується факс-модем, який дозволяє передати функції факса комп'ютеру. Програмна підтримка факс-модему звичайно передбачає з'єднання та набір заданого номеру абонента, архівування повідомлень, створення каталогів, розсилка по списку адресатів, відправлення в заданий час, автовідповідь.

Останнім часом досить популярною стала система персонального оповіщення. Пейджер - це компактний радіоприймач, який працює в діапазоні ультракоротких хвиль та приймає закодовані в певному форматі текстові та цифрові повідомлення. Зв'язок здійснюється наступним чином: ви дзвоните в бюро, називаєте абонентський номер потрібного абонента та диктуєте повідомлення. Набраний оператором текст поступає на центральний термінал та базовий передавач і передається в ефір. Абонент в зоні прийому отримує повідомлення на протязі декількох секунд. На відміну від стільникового, цей зв'язок односторонній.

Поряд з телефонними успішно використовуються телеграфні мережі. Серед найвідоміших можна навести міжнародну телеграфну мережу для передачі повідомлень між підприємствами та організаціями у всьому світі (TELEX - teleprinter exchange service). Ця мережа охоплює телексні вузли, спеціальні лінії зв'язку та кінцеві абонентські пристрої - телетайпи, параметри яких стандартизовані.

До них відносяться первинні засоби збереження документів (папки і т.д.) та вторинні засоби збереження документів (шафи, стелажі і т.д.); картотеки і картотечне обладнання; візочки для транспортування документів; ліфтове обладнання; транспортери і конвеєри; пневматична пошта; обладнання для збереження носіїв інформації. Ці засоби використовуюся для оптимальної обробки фізичних носіїв інформації та забезпечення їх ощадного використання.

До цього класу відносяться машини для підрахунку купюр; детектори валют; машини для упаковки банкнот; банкомати. Технологія обробки готівки в сучасному банку передбачає щонайменше чотири етапи: прийом, облік, обробка готівки, пакування грошей для тривалого зберігання (каса, перерахунок) обмін і (або) розмін іноземної валюти (обмінний пункт), видача грошей клієнтам банку (каса видачі). Перші етапи передбачають перевірку достовірності банкнот. На всіх перерахованих етапах виникають наступні задачі: зменшення затрат праці, зменшення ризику помилок чи зловживань зі сторони персоналу, полегшення контролю за переміщенням грошей, систематизація відомостей про поступлення та витрати готівки та інші. Вирішення цих завдань може базуватися лише на використанні високоефективної техніки.

Сканерами називають пристрої для оптичного зчитування і вводу в комп'ютер документів, виконаних на паперових ("твердих") носіях, тобто створення в комп'ютері електронної копії документів. Принцип роботи сканера полягає в наступному: лампа освітлює документ, що сканується і відбиті промені попадають на фотоелемент, що складається з великої кількості світлочутливих елементів, кожен з яких під дією світла набуває електричного заряду. Аналогово-цифровий пристрій ставить у відповідність кожному елементу числове значення, а плата інтерфейсу передає зчитані дані в комп'ютер. Використання сканерів має широкий діапазон і знаходиться в постійному розвитку. Зокрема їх використовують для настільних видавничих систем, систем обробки документів, систем автоматизованого проектування, систем передачі інформації (факс - модем - сканер).

Комп'ютерні аксесуари можна класифікувати таким чином: засоби збереження фізичних носіїв електронної інформації, засоби збереження здоров'я від негативного впливу технічних засобів, засоби захисту технічних засобів від впливу навколишнього середовища, засоби розширення функціональних можливостей комп'ютерів та засобів організаційної техніки, засоби обслуговування та ремонту, засоби ергономіки праці.


Один комментарий к “канд.техн.н. Коноваленко О.Д, Бутченко М.П. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗА РАХУНОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ”

  1. Hаталія:

    Дуже дякую


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>