XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд.юрид.н. Кофанов А.В. АКТУАЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ СУДОВОЇ БАЛІСТИКИ.

кандидат юридичних наук, Кофанов Андрій Віталійович,

Київський національний університет внутрішніх справ

  АКТУАЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ СУДОВОЇ БАЛІСТИКИ

Успішна боротьба зі злочинністю в значній мірі залежить від якості попереднього розслідування, від повного і вмілого використання досягнень природничих і технічних наук в попередженні і розкритті злочинів. Тому головна  задача криміналістики полягає в розробці і втіленні в практику найбільш досконалих доказів, підвищенні наукового рівня експертних висновків і їх обґрунтуванні. Злочини проти життя і здоров'я громадян являють особливу небезпеку для суспільства і держави. В багатьох випадках вони вчиняються із застосуванням вогнепальної зброї. А об'єктивне, повне і різнобічне їх розслідування не можливе без проведення судово-балістичних експертиз по дослідженню зброї, боєприпасів і слідів їх дії. На сьогоднішній день питанням судової балістики приділяється значна увага. Ним присвячено багато підручників та дисертацій. Але в той же час деякі питання залишаються недостатньо висвітленими. Всі ми розуміємо, що накопичення знань здійснюється роками. Вивченням окремих питань становлення і розвитку науки криміналістики і криміналістичних установ в Україні займалися вчені-криміналісти Л.Ю. Ароцкер, В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, Т.В. Варфоломеєва, А.І. Вінберг, А.В. Іщенко, Н.І. Клименко, В.Е. Коновалова, О.Н. Колесніченко, В.П. Колмаков, В.С. Кузьмічов, В.Г. Лукашевич, Г.А. Матусовський, М.А. Селіванов, М.Я. Сегай, І.Я. Фрідман і інші. Разом з тим, значна частина питань становлення і розвитку криміналістики і криміналістичних установ в Україні  вченими висвітлені фрагментарно, так як досліджувалися вони в інших соціально-історичних умовах і вимагають в цей час більш глибокого наукового аналізу відповідно до сучасних умов. Крім цього, залишилися відкритими питання досліджень змістовних характеристик історії розвитку наукових досліджень на різних етапах, сучасний стан науки, аналіз наукових напрямів, а також інші питання, що визначають криміналістику як науку, основною функцією якої є забезпечення практики боротьби із злочинністю дійовими практичними рекомендаціями, що забезпечують успішне розкриття, розслідування і попередження злочинів. Недостатнє дослідження теоретичних і організаційних питань становлення і розвитку знань в галузі балістики і криміналістичних установ в Україні, їх роль для правоохоронних органів по розкриттю і розслідуванню злочинів, можуть ускладнювати взаємовідносини між вченими і практичними працівниками органів внутрішніх справ і юстиції, що в свою чергу приводить до того, що реальні можливості знань в галузі балістики і участь криміналістичних установ у вирішенні завдань боротьби зі злочинністю, використовуються не в повному об'ємі. Саме тому, темою роботи  обрано виникнення, становлення та розвиток спеціальних знань в галузі балістики. Об'єктом дослідження є факти, відносини, явища і процеси, які в певний час об'єктивної реальності розвитку, утворення балістичних знань і криміналістичних установ в період зародження, розвитку і на сьогодення в Україні були об'єктом дослідження. Предметом дослідження є процес виникнення, становлення і розвитку знань в галузі балістики і криміналістичних установ, застосування системи знань на різних етапах розвитку та діяльності науки і установ на певних етапах, а також в сучасний період часу; організаційні проблеми науки і судових науково-дослідних установ, які виникають на сучасному етапі; науково-дослідна діяльність установ і впровадження її результатів в практику розслідування злочинів. Мета і завдання дослідження визначаються предметом вивчення, а саме: оцінка стану і рівня використання науково-технічних досягнень в слідчо-експертній діяльності; уточнення функціонального призначення і форм застосування досягнень науки і техніки в кримінальному судочинстві на різних історичних етапах; конкретизація основних напрямків удосконалення забезпечення використання науково-технічного потенціалу в практиці боротьби зі злочинністю на різних етапах розвитку суспільства; вивчення історії, становлення і перспектив розвитку науки криміналістики і криміналістичних установ в Україні. Наукова новизна, полягає в тому, що в роботі наведено комплексне дослідження теоретичних питань історії становлення і розвитку експертних установ і спеціальних знань в галузі балістики, адже на даний час ці питання являються дискусійними та недостатньо розробленими. Вченими-криміналістами проблема історії становлення і розвитку науки криміналістики, знань в галузі балістики і криміналістичних установ в Україні досліджувалася, однак в літературі визначаються тільки деякі підходи до вивчення цієї складної і маловивченої проблеми. Питання розвитку спеціальних знань в галузі балістики і криміналістичних установ в певній мірі відображались у монографіях, посібниках, дисертаціях, однак їх автори торкалися тільки питань стану і розвитку науки і експертних установ в цілому отже вони більш присвячені радянському періоду. Існуюча з цієї проблеми література дуже вузька, а її зміст має дві характерні особливості. По-перше, в ній висвітлюється в радянський період розвитку криміналістики і криміналістичних установ переважно на території Росії. По-друге, велика частина публікацій має науково-популярний характер. Формування і розвиток державності в Україні передбачає вивчення широкого спектра питань становлення і розвитку різних суспільних явищ. Серед них далеко не останнє місце займають питання розвитку науки і наукових експертних установ. В роботі нами зроблена спроба вирішити проблему по вивченню використання спеціальних знань в процесі розслідування злочинів пов'язаних з використанням вогнепальної зброї на території України з найдавніших часів і до цього часу, становлення і розвиток перших криміналістичних установ, експертні дослідження, що проводяться в них на етапі становлення і в цей час, відзначені тенденції розвитку форм і методів застосування спеціальних знань в експертній практиці, визначені основні напрями розвитку експертних установ і шляхи по вдосконаленню експертних досліджень, що проводяться в цих установах і на теперішній час.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>