XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

канд.юрид.н. Кофанов А.В. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ЗБРОЇ.

криміналістика та судова медицина

кандидат юридичних наук, Кофанов Андрій Віталійович,

Київський національний університет внутрішніх справ

 Криміналістичне дослідження деяких видів зброї

Стаття присвячена правовим, теоретичним, класифікаційним та методичним  питанням криміналістичного дослідження зброї.

Поняття, предмет дослідження та класифікація холодної зброї.

При розробці співробітниками оперативними підрозділів організованих груп потрібно враховувати можливість їх озброєння вогнепальною та холодною зброєю, а також засобами індивідуального захисту (газові, газовосигнальні, сигнальні, пневматичні пістолети та револьвери). При виявленні даної зброї в обов'язковому порядку потрібно призначати експертизи судово-балістичну та холодної зброї. В даній статті ми приділимо увагу питанням класифікації та дослідження холодної зброї, яка визиває найбільше спірних питань при розгляді кримінальних справ в судах. Холодною зброєю є предмети та пристрої, конструктивно призначені та за своїми властивостями придатні для неодноразового завдання тяжких (небезпечних для життя у момент спричинення) і смертельних тілесних ушкоджень (в подальшому - "ураження цілі"), засновані на використанні м'язової сили людини, які не мають прямого виробничого або господарсько-побутового призначення. Для того щоб установити, чи є предмет холодною зброєю і до якого виду (типу) відноситься, необхідно знати існуючі системи класифікації холодної зброї і його будову. За конструкцією та способом нанесення тілесних ушкоджень холодна зброя розподіляється на: зброю безпосередньої дії (клинкову, неклинкову, комбіновану); зброю опосередкованої дії (метальну). Клинкова холодна зброя - предмети та пристрої уражуючим елементом яких є клинок. Клинкова зброя може розрізнятися по конфігурації, розмірам, способам утримання в руці. Зброя з руків'ям - шаблі, шашки, кинджали, ножі і т.п. Зброя зі древком - піки, списи, рогатини. Без руків'я та древка, але кріпиться до вогнепальної зброї, - голчасті і деякі клинкові багнети. Кортики, кинджали, ножі і подібні їм зразки називають короткоклинковою зброєю; шаблі, шашки, палаші, рапіри і т.п. - довгоклинковою. Клинок може мати пряму форму (більшість вищезгаданих зразків зброї) і криву - ятагани, шаблі, шашки, деякі кинджали і ножі. Найбільше поширеними в криміналістичній практика є зразки короткоклинкової зброї з руків'ям: кинджали (військові, мисливські), ножі (військові, мисливські, кримінальні), багнети. За принципом дії клинкова холодна зброя ділиться на зброю: що рубає (мечі, шаблі); що коле (кортики, стилети, грановані багнети, шпаги, рапіри); колюче-рубає (ятагани, палаші, шаблі); колюче-ріже (кинджали, ножові багнети, ножі фінські, десантні, мисливські, тесаки). До неклинкової холодної зброї, відносяться зброя ударно-дробильної дії, вся інша - до клинкової. Неклинкова (ударно-дробильна) холодна зброя - предмети та пристрої уражуючим елементом яких є ударна частина (частини). До даного виду холодної зброї відносяться кистені, бойові батоги, кастети, ударні персні, булави та ін. Комбінована холодна зброя - предмети та пристрої, у яких в одне конструктивне ціле поєднані уражуючі елементи, характерні для різних типів холодної зброї (наприклад, кастет-ніж з клинком та ударною частиною. Метальна холодна зброя - предмети та пристрої, якi призначенi для ураження цiлi на вiдстанi. Метальна холодна зброя розподіляється на: просту метальну холодну зброю (ураження цілі обумовлено її контактом з предметом, який отримав направлений рух внаслідок безпосереднього прикладання до нього м'язового зусилля людини - метальні ножі, сюрікени та ін.); механічну холодну зброю (ураження цілі обумовлено її контактом із снарядом, який отримав направлений рух внаслідок прикладання м'язового зусилля людини до механічного пристрою - луки, арбалети, пращі, тощо). До бойової холодної зброї вiдноситься зброя, що призначена і придатна для смертельного ураження цілі при вирiшені бойових та оперативно-службових завдань державними та іншими легітимними вiйськовими або воєнiзованими формуваннями та знаходиться чи знаходилась в них на озброєннi. До мисливської холодної зброї вiдноситься зброя, призначена і придатна для смертельного ураження (в т. ч. добивання) звiра, в умовах промислового або спортивного (в тому числi пiдводного) полювання. До кримiнальної холодної зброї вiдносяться виготовлені кустарним або саморобним способом предмети та пристрої, які призначені для завдання тілесних ушкоджень людині і не мають аналогів серед бойової та мисливської зброї. За способом виготовлення розрізняють холодну зброю: а) заводського виготовлення (фабричне, фірмове, стандартне), б) кустарну, що виготовляється майстрами-зброярами з обліком професійних (промислових, національних) традицій, в) саморобну, що виготовляється окремими особами, що не є майстрами-зброярами. При вилученні холодної зброї в протоколі обшуку або огляду повинні бути відбиті його зовнішні ознаки в такому об'ємі, щоб за ними можна було судити про вид зброї. Для цього в протоколі необхідно зазначити: конструкцію холодної зброї, її розміри, комплектність складових частин, спосіб кріплення руків'я до клинка; матеріал, із якого виготовлені частини зброї, їх колір, міцність, характер поверхні (гладка, шорсткувата, зазубрена); форму клинка, заточення леза і вістря клинка, ступінь гостроти заточення; пругкість клинка,  чи є доли на клинку (жолобок), ребра жорсткості (виступи); чи є обмежувач на руків'ї, із якими відомими зразками збігається даний екземпляр зброї. Для визначення виду зброї можуть бути використані довідкові альбоми, посібники. Якщо виявлені пошкодження, які характерні для холодної зброї у  протоколі відзначають: де, на якому предметі (ділянці предмета) виявлене пошкодження, його розмір, форма, вид крайових ділянок (рівні, розволокнення). Пошкодження, що залишаються холодною зброєю, залежать від типу зброї, механізму впливу і матеріалу, на якому утворене пошкодження (тканина одягу, вид переплетення ниток тканини, матеріал тканини і т.п.). Одяг вилучають і направляють на експертне дослідження (криміналістичне, судово-медичне). У складних ситуаціях, особливо при наявності саморобної зброї, призначається експертиза. Експертиза холодної зброї. При призначенні експертизи холодної зброї слідчим на вирішення експерту можуть бути поставлені слідуючі питання: а) чи є поданий об'єкт холодною зброєю, якщо так, те до якого виду (типу, моделі) відноситься; б) заводського, кустарного або саморобного виготовлення дана холодна зброя; в) який вид (характер) пошкоджень, знаряддям якого виду (типу) вони залишені; г) які групові ознаки зброї, що оставили пошкодження: форма, розміри клинка, наявність одностороннього або двостороннього заточення леза; д) чи могло бути пошкодження нанесене зброєю, поданою на дослідження (при вирішенні цього питання особлива увага приділяють мікрослідам на зброї: волокна тканини, об'єкти біологічного походження)? Належнiсть до холодної зброї визначається за наявнiстю у предмета (пристрою), який знаходиться на випробуваннi, сукупностi таких загальних кримiналiстичних ознак: призначеностi для ураження цiлi;  придатностi для неодноразового ураження цiлi. Всі інші предмети (пристрої), у яких повнiстю або частково відсутня хоча б одна з цих загальних ознак, до холодної зброї не відносяться. Призначенiсть предмета (пристрою) для ураження цiлi визначається за наявнiстю сукупностi конструктивних ознак, якi дозволяють вiднести його до певного рiзновиду холодної зброї. До такої сукупності конструктивних ознак входять: наявність елементів певного виду, форм та розмірів; спосіб з'єднання елементів. Призначенiсть предмета (пристрою), який випробовується, для ураження цiлi визначається в результатi встановлення збігу притаманній йому сукупності конструктивних ознак із сукупністю конструктивних ознак вiдомого рiзновиду холодної зброї при порівнянні з вiдомими аналогами певних рiзновидiв холодної зброї, у якості яких виступають натурнi зразки з криміналістичних та інших колекцій, описи та зображення рiзноманiтних зразкiв холодної зброї в офiцiйнiй довiдковiй та спецiальнiй лiтературi, комп'ютерних базах даних та з урахуванням даних фiрм-виробникiв. Придатнiсть випробуваного предмета (пристрою) для ураження цiлi визначається за наявнiстю технiчної забезпеченостi як окремих елементiв, так i конструкцiї в цiлому, а також за достатнiстю його уражуючих властивостей. Наявнiсть технiчної забезпеченостi конструкцiї в цілому i окремих елементiв предмета (пристрою) визначається в результатi встановлення: вiдповiдностi розмiрних, ергономічних, міцносних (як відносно елементів об'єкту, так і відносно їх з'єднань) та iнших технiчних характеристик досліджуваного предмета (пристрою) як в цілому, так і його складових, - стандартам (ДСТУ та ін.), технiчним умовам (ТУ), а при відсутності нормативно-технічних документів - параметрам вiдомих аналогiв даного рiзновиду холодної зброї; безпечності та зручності його використання при застосуванні у спосіб, характерний для найближчого аналогу холодної зброї (перевіряються експериментально); можливості неодноразового використання (перевіряється експериментально). Для клинкової зброї, в зв'язку з цим, встановлюється спосiб крiплення клинка, зручнiсть утримання зброї у ру­цi, безпечнiсть нанесення визначених по силi та напрямку ударiв. Для арбалетiв та лукiв: можливiсть ведення при­цiльної стрiльби; вiдповiднiсть мiцносних характеристик як конструкцiї в цiлому, так i окремих деталей предмета (пристрою) вимогам Державних стандартiв, ТУ, діючих в Україні, а також мiцносним характеристикам аналогiв даного рiзновиду зброї. Перевiрка мiцностi конструкцiї предмета (пристрою) в цiлому провадиться за вимогами, передбаченi методикою криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів", згідно до існуючої нормативно-тенхічної документації. Отримані результати оцiнюються за ступенем їх впливу на мiцнiсть конструкцiї зброї та можливiсть багаторазового застосування, а також безпечнiсть її засто­сування та зниження уражуючих властивостей. Достатнiсть уражуючих властивостей предметів (пристроїв), якi дослiджуються, визначається в результаті встановлення можливостi неодноразового ураження цілі при використанні предмету (пристрою) визначеним для конкретного типу холодної зброї способом. Можливість нанесення таких ушкоджень перевіряється експериментально. За результатами проведених випробувань предмета (пристрою) встановлюється наявність сукупності кримiналiстичних ознак та робиться висновок щодо його належностi до певного різновиду холодної зброї, а в разі вiдсутностi необхідної сукупності характерних для такої зброї ознак (хоча б по одній з визначальних ознак встановлено невiдповiднiсть вимогам до холодної зброї) - до певної групи виробів гоподарсько-побутового призначення. Під час аналізу виявлених кримiналiстичних ознак треба приймати до уваги те, що визначальною для визнання конкретного предмета (пристрою) холодною зброєю є сукупність ознак: основне цільове призначення; конструктивні особливості уражуючого елементу (наприклад, для клинка - форма, розміри, загострення леза, форма та розташування вістря відносно поздовжньої осі); конструктивнi особливостi рукiв'я (зручнiсть утримання, наявнiсть, форма та розміри утику або обмежувача); конструктивнi особливостi з'єднання рукiв'я з уражуючим елементом;  мiцність та пружність конструкцiї в цiлому; можливiсть ураження цілі.


Комментариев: 7 к “канд.юрид.н. Кофанов А.В. КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ЗБРОЇ.”

 1. ryslana:

  докладний матеріал, слугує допомогою у підготовці до іспиту. Дякую

 2. Анонімус:

  Не розумію автора попереднього коментара...
  Для реферату чи іспиту - може й достатньо докладний, але для отримання відповіді на банальне питання, яке мене привело на сторінку з цією статтею - матеріал абсолютно не конкретний.
  Я маю кишеньковий рокладний ніж радянських часів, хуй його знає, чи десь в загашниках міліції не лежить такий самий серед зразків, якими хтось когось вбив чи покалічив, і до якого міряють складні ножі на предмет з'ясування чи є він холодною зброєю чи ні...
  Наступний нюанс: мій старий кишеньковий ніж надто малий і незручний для туристичних цілей та навіть для поїздки на дачу, де потрібно і хліб нарізати, і сире м'ясо на шашлик, і овочі - потрібен з довшим і гострішим лезом (довге лезо насамперед для нарізання хліба а гостре, яке добре тримає гостроту - для м'яса, можливо навіть з кістками, бо не завжди старанні м'ясники роблять чисте філе, таке що би в результаті його використання не поламати зуби об шашлик...) І от я в абсолютній темряві відносно того, з якої стелі береться інформація, достатня для класифікації ножа, який лежить в моєму рюкзаку під час або після поїздки на природу/дачу/турпохід? Невже кишеньковий розкладний чи кухонний хліборізний ніж буде достатнім, що би позбавити мене волі чи інкремінувати іншу хуєту, яка взбрєндіт в голову якомусь шмоначеві в погонах, котрий з будуна, заради підвищення почуття власної гідності та корисності для держави, вирішить знешкодити черговий кримінальний елемент в обличчі "підозрілого зовнішього вигляду пішохода"?
  І що це за така класифікація, яка визначає призначення ножа? Хліборізний ніж ПРИЗНАЧЕНИЙ для нарізання хліба, але в нього достатньо довге і міцне лезо, щоби уразити внутрішні органи, в тому числі смертельно, все залежить від вправності нападника. Є злочинні віртуози, які звичайним, нікчемної міцності лезом від небезпечної бритви, одним вправним рухом вражають шийні артерії жертви, є прості алкофани, що вбивають одне одного або хто під руку потрапить кухонними ножами, викрутками, ножицями. Питання: що можна з собою носити а що ні, як МЕНІ САМОМУ відрізнити холодну зброю від господарських чи туристичних предметів (ножів, сокир, пилок тощо)? Прикро, якщо на це питання дає відповідь лише експертиза, замість чіткого визначення, на рівні Закону України а не якихось постанов, дозволів міліції, які не мають БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗАКОННИХ підстав.

  P.S. Культура міських парків у Львові така, що елементарно можна озброїтись битою пляшкою, гілкою дерева, каменюкою - і нанести цими предметами важкі травми, поранення, чи навіть завдати смерть. Як мені наперед знати, чи мене не пов'яжуть уважні правоохоронці, котрі побачили, як я підняв гіляку з землі, що би кинути собаці, і не доведуть на рівні експертизи, що такою гілякою можна вбити або поранити, і що балістична траекторії польоту гіляки була такою, що загрожувала здоров'ю співгромадян?!!

 3. громадянин:

  Анонімус: Дякую, гарно сказано !!!!

 4. ваня:

  чи буде складний ножик ,наприклад з довжиною клинка більше ніж 90мм рахуватися зброєю і чи можу я його з собою носити.Якщо міліція мене затримає і виявить в мене такий ножик буде це порушенням з мого боку чи ні.Чи міліція в такому випадку буде могти мені приписати порушення і щтраф чи ще щось?

 5. oleg:

  Все это ПУСТОЙ ТРЕП, призванный придать видимость законности действиям власть придержащих. В ЭТОЙ стране действует только "закон сильного" и любые писанные законы - просто порченная бумага.
  И если уж на то пошло - запрет на владение и применение оружия в целях самозащиты (холодного или огнестрельного не важно)это фактически узаконенное рабство, т.к. с тех пор как обезьяна сделала себе оружие и стала человеком - только рабам запрещалось иметь оружие. Потому можете особо не обращать внимания на криминалистические экспертизы, если ментам нужно будет срочно повысить раскрываемость за месяц и Вас "возьмут" с отверткой в кармане - получите обвинительный приговор если не откупитесь. Кто и когда обращал внимание на проблемы рабов? Одним больше одним меньше, кто заметит

 6. Сашко Тихий:

  Шановні громадяни! Науковець дає відповіді на питання віднесення того чи іншого предмета згідно криміналістичної Методики (1999 р). Влучне зауваження,щодо того, що людину можна вбити і звичайною виделкою. Питання виникає іншого порядку, чому законодавець до сьогоднішнього часу не ввів поняття озброєнності в кримінальний процес. Саме поняття холодної зброї дуже складне. На мій погляд воно повинно включати як критерії конструктивного та функціонального призначення (реально придатні) для неодноразового нанесення колотих, різаних, рублених, роздропляючих пошкоджень. Обовязково відсутність виробничо-господарського призначення і як правило відповідність вже існуючим історичним зразкам, але останній критерій не є обовязковим так як є ще атипові зразки зброї, які тяжко віднести до того чи іншого виду холодної зброї.
  Пропонуємо широкій аудиторії своє бачення поняття холодної зброї:
  Холодна зброя це предмети та пристрої спеціально виготовлені, конструктивно і функціонально призначені та реально придатні для неодноразового нанесення тяжких тілесних уражень живим цілям, а також пошкоджень або руйнації іншим об’єктів неживої природи, за рахунок м’язової енергії людини чи механічного пристрою, що справляють колючий, колючо-ріжучий, рубаючий, ударно-роздроблюючий або комбінований ефект опосередкованої чи безпосередньої дії, що відповідають стандартним зразкам, або історично виробленим типам зброї, а також не мають прямого виробничого та господарського призначення.
  Щодо класифікації холодної зброї, тут більш менш зрозуміло, що криміналістика класифікує за наступними критеріями: - за призначенністю; способом виготовлення; конструкцією та способом нанесення виду пошкодження. На наш погляд треба тільки добавити категорію замаскованої зброї, що буде включати зброю замасковану під побутові предмети (парасолькі, тростинки для ходьби та ін.) замасковану під виробничі інструменти (шлямбури, викрутки та ін.); під спортивні снаряди (бічи та ін.)та під спеціальні засоби (міліцейскі палиці, тонфи та ін.). Якщо цікаво можете залишити повідомлення S_Tihon@mail.ru

 7. Сергій:

  Шановні, не партесь. Дивіться зарубіжне (не СНД) законодавство, а також пригадайте, коли було введено кримінальну відповідальність за ст. 263 КК України, правильно, у 30-ті роки, коли знищували опонентів рад.влади.
  Зброя, це все, що ви взяли до рук з метою захисту або нападу. Далі йде класифікація: вогнепальна, холодна за своїми підвидами, спорядження, інструменти тощо. Просто є широке розуміння зброї, а є і вузьке. ШУКАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ. АНАЛІЗУЙТЕ. (хоча в наших законах логіки мало)


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>