XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Капиця Ю.О., д. е. н., Зянько В.В. ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Капиця Юлія Олександрівна

Науковий керівник: д. е. н., проф. Зянько Віталій Володимирович

Вінницький національний технічний університет

ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Сьогодні, в період становлення ринкової економіки, проблема забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва постає особливо болісно.

Дослідженням цього питання займались ряд науковців: Мороз О.О., Гаркуша О.М., Ситник В.П., Саблук П.Т. та ряд інших, але не до кінця.

За даними ІАЕ УААН втрати аграрного сектора лише від диспаритету цін протягом десятиліття досягли понад 95 млрд. грн. Бартерні схеми взаєморозрахунків, борги за отримані ресурси, прогресуючі із середини 90-х pp. затримки з ви­плати заробітної плати, зменшення її грошової частки негативно по­значились на мотивації селян до праці, погіршився фінансовий та інвестиційний стан галузі [1, с. 19-25]. Все це призвело до руйнування матеріально-технічного потенціалу галузі. Так, за останніми оцінками [2, с. 50-55], його розмір стано­вить лише 100 млрд. грн., тоді як потреба - близько 550 млрд. грн.

Як засвідчили результати аналізу продажу сільськогосподарської. продукції за останні роки, чи не найважливішою проблемою забезпечення при­бутковості галузі є поширення позабіржових, а найчастіше, тіньових схем про­дажу [3, c. 356].

Сидорін [4, c. 2] визначає наступні ключові проблеми розвитку аграрного сектора економіки Росії (які в Україні також знаходять своє відображення):

- диспаритет цін;

- катастрофічне зростання об'ємів імпортних товарів на продовольчому|| ринку;

- відсутність необхідного рівня державної підтримки сільському господарству і ін.

Два головні фактори зумовлюють інфляційне зростання собівартості сільськогосподарської продукції. Перший - зростання цін на засоби аграрного виробництва, які у поточному столітті збільшилися втричі, в тому числі ціни на нафтопродукти і аграрну хімію - більш як учетверо. Дія такої тенденції відчувається і у поточному році: в першому півріччі 2009 р. лідерами інфляційних перегонів у сфері промислового виробництва залишаються нафтопродукти (20,4% зростання ціни) і продукти аграрної хімії (23,7%) [5].

На думку О. Гаркуші, ефективна кредитна полі­тика повинна включати пільгове кредитування сільськогосподарських підприємств, яке передбачає збільшення  частки  довгострокових кредитів, зниження процентних ставок, розвиток заставних операцій; кредитування безпо­середньо з державних джерел (через механізм заставних операцій); розвиток іпотечного кредиту в комерційній системі банків [6, с. 48-50]. З точки зору П. Лайка, концептуальні засади фінансової підтримки сільського господарства повинні спрямовуватися на досягнення стабі­лізації виробництва з поступовим нарощуванням його обсягів, зрос­тання ВВП, досягнення достатнього рівня доходності і рентабельності аграрних підприємств усіх форм [7, с. 122-125].

Формування необхідного рівня цін на сільськогосподарську |продукцію, який дозволить сільському господарству здійснювати розширене відтворення, не буде здійснено, поки в нашій країні буде така низька частка ВВП, що йде на оплату праці [7, c.7]. У першій третині 2008 року вона в Україні становила 42%, коли у розвинених країнах цей показник сягає 65-70%. У свою чергу частка зар­платні у собівартості продукції в Україні становить 11%, а в Англії - 36% [8].

Таким чином, низький рівень заробітної плати знижує купівельну спроможність громадян і гальмує розвиток сільськогосподарського виробництва. Держава повинна забезпечити збалансування між цінами на сільськогосподарську продукцію і витратами на її виробництво (щоб не виникав диспаритет цін), а також між рівнем доходів громадян і цінами на продукти харчування.

Література:

1. Ситник В.П. Формування і реалізація державної політики розвитку матеріально-технічної бази АПК в Україні / В.П. Ситник // Економіка АПК. - 2003. - №2. - С.19-25.

2. Саблук П.Т. Формування і розвиток наукових основ забезпечення відтворювального процесу в аграрному виробництві / П.Т. Саблук // Економіка АПК. - 2003. - №2. - С. 50-55.

3. Мороз О.О. Інституціональна система аграрної економіки України. Монографія / О.О Мороз. - Вінниця : УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2006. - 438 с.

4. Сидорин А.А. Основные проблемы развития аграрного сектора экономики России и пути повышения объективности ценообразования на сельскохозяйственную продукцию / А.А. Сидорин // Управление общественными и экономиическими системами. - 2008. - № 2. - (електр. ресурс). - http://www.bali.ostu.ru/umc/arhiv/2008/2/sido-rin.pdf.

•5. Яценко Н. Економіка України 1999-2008: втрачене десятиліття / Н. Яценко // Дзеркало тижня. - 2010. - № 51 (779). - (електр. ресурс). - http://www.dt.ua/2000/2020/68155/.

6. Гаркуша О.М. Ринку АПК - належне регулювання / О.М. Гаркуша // Економіка АПК. - 2001. - №4. - С.48-50.

7. Лайко П.А. Концептуальні положення державної фінансової підтримки розвитку сільського господарства /  П.А. Лайко // Економіка АПК. - 1999. - №1. - С.122-125.

•8. Марченко О. Потрібні фахівці. Ринок праці 2008: аналіз, дослідження, перспективи / О. Марченко - (електр. ресурс). - http://www.profosvita.org.ua/uk/requi-red/articles/39.html

e-mail: kapytsya@gmail.com

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>