XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Капустяк І. В., Ралик Г. В., Лучик Г. М. ДЕПОЗИТНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ В УКРАЇНІ

Капустяк І. В., Ралик Г. В.

Науковий керівник: Лучик Г. М.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

ДЕПОЗИТНІ ОПЕРАЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ В УКРАЇНІ

У сучасних конкурентних умовах на ринку банківських послуг виникає проблема мінімізації наслідків кризового періоду, стабілізації та збалансування банківської діяльності. Оскільки ефективність функціонування будь-якого банку залежить від обсягу його фінансових ресурсів, як власних так і залучених, тому необхідно завжди підтримувати та поповнювати їх кількість. Світовий досвід стверджує, що найстійкішим ресурсом для банку є кошти залучення від клієнтів, зокрема: депозити фізичних та юридичних осіб.

Стратегічним напрямком розвитку економіки України є акумулювання достатньої кількості депозитних ресурсів та розробка оптимальної депозитної політики. Для забезпечення внутрішнього фінансування та подальшого розподілу кредитно-інвестиційних потреб, які виступають складовими залучених ресурсів. Рівень розвитку українського суспільства, банківської системи загалом та конкурентоспроможності комерційних банків у останні роки значно підвищився.

Метою даної наукової роботи є дослідження механізму обліку депозитних операцій комерційними банками України з фізичними особами, через визначення загальних умов залучення цих коштів, аналіз динаміки депозитів фізичних осіб комерційних банків та їх облік на рахунках в банках.

Дослідженням теоретичних та практичних проблем активізації та управління депозитної діяльності банків присвяченні роботи вітчизняних та зарубіжних вчених. Значну увагу, темі депозитних операцій приділяли такі видатні зарубіжні вчені, як А. Маршал, А. Сміт, П. Роуз, а також вітчизняні науковці М. Алексєєнко, О. Барановський, Г.Асхауера, В. Табачук, І.Бланка, О. Васюренка, М. Савлук, А. Мороз, О. Огієнко, М. Савлук, Л. Примостки та інші. У своїх працях вони розглядали економічне значення депозитних операцій, їх вплив на ресурсну базу банку, технологію проведення депозитних операцій із фізичними та юридичними особами та аналіз і облік цих операцій.

Основна частина. Депозит є індикатором рівня довіри населення до банків, виявляє рівень доходу громадян, адже його зростання забезпечує збільшення коштів на заощадження.

У сучасних умов існує ряд причин, що зменшують бажання та можливості людей надати свої кошти на певний період для примноження ресурсів банку, серед них можна виділити:

•-       низький рівень довіри населення до банківських установ, через нестабільність банківської системи;

•-       необізнаність у депозитному механізмі серед пересічних громадян і як наслідок страх стати жертвою певних махінацій з боку банків;

•-       коливання валют, що збільшує ризик втрат при депозитах з іноземною валютою;

•-       недостатній рівень доходів населення, через низькі заробітні плати, пенсії та стипендії.

Виходячи наведених вище причин можна стверджувати, що комерційним банкам важко залучати ресурси у вигляді депозитів, щоб потім використовувати їх для нарощування обсягів споживчого кредитування. Тому банкам потрібно розуміти, що довіру громадян важко купити, вона приходить із роками стабільності.

Фізичні особи можуть вносити кошти на депозит, як готівкою, так і в безготівковій формі. Облік таких коштів банк здійснює на рахунках другого класу «Операції з клієнтами», а саме на рахунках:

•-       2630 «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб»;

•-       2635 «Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб».

За кредитом цих рахунків проводяться суми коштів, які розміщені на депозитах, за дебетом рахунків - суми повернених депозитів.

Банк здійснює облік коштів на дату залучення на вклад (депозит) за допомогою наступного бухгалтерського проведення:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів, рахунки клієнтів

Кт Рахунки для обліку залучених вкладів (депозитів)

Облік щодо приймання коштів на депозитний вклад здійснюється наступними проведеннями.

а) При отриманні коштів готівкою:

Дт 1001 «Банкноти та монети в касі банку» або 1002«Банкноти та монети в касі віділень банку» - на суму вкладу (депозиту)

Кт 2630 «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб» або 2635 «Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб» - на суму вкладу (депозиту);

б) При перерахунку з поточного рахунку:

Дт 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб» - на суму вкладу (депозиту)

Кт 2630 «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб» або 2635 «Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб» - на суму вкладу (депозиту);

Залучення коштів на вклад (депозит) здійснюється за процентною ставкою, що визначається договором банківського вкладу (депозиту). Банк виплачує вкладникові відсотки на суму вкладу (депозиту) у розмірі, який установлюється в договорі банківського вкладу (депозиту).

Облік нарахування відсотків по вкладу (депозиту) здійснюється щомісячно за допомогою методів факт/факт чи 30/360. Банк також може нараховувати відсотки з капіталізацією, тобто відсотки нараховуються щомісячно і приєднуються до суми вкладу (депозиту).

Дт 7041 «Процентні витрати за строковими коштами фізичними осіб»

Кт 2638 «Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб».

Банк виплачує відсотки своїм клієнтам, зокрема фізичним особам готівкою з каси банку чи на поточний рахунок:

Дт 1001 «Банкноти та монети в касі банку» або 1002«Банкноти та монети в касі віділень банку» або 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»

Кт 2638 «Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб».

Після закінчення терміну депозиту банком видається вся сума депозиту або вся сума депозиту разом з нарахованими відсотками, залежно від умов договору. Облік операцій повернення коштів здійснюється наступним чином:

Дт 2630 «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб» або 2635 «Довгострокові вклади (депозити) фізичних осіб»

Кт 1001 «Банкноти та монети в касі банку» або 1002«Банкноти та монети в касі відділень банку» або 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб».

Встановлення порядок обліку депозитних вкладів фізичних осіб, варто визначити стан депозитної діяльності в Україні. Для цього проведемо аналіз динаміки депозитів на прикладі депозитів фізичних осіб станом на 1 вересня 2010-2012 рр. за допомогою табл. 1 [6].

Таблиця 1

Дані про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 2010-2012 рр.

                           Період

  Показник

2010 р. 2011 р. 2012 р. Абсолютне відхилення Відносне відхилення, %
2011/2010 2012/2011 2011/2010 2012/2011
Сукупна кількість середнього розміру вкладів фізичних осіб, млрд. грн. 198,0 254,2 282,6 56,2 28,4 28,4 11,2
Кількість вкладників,

 млн. осіб

31,6 32,6 35 1,0 2,4 3,2 7,4
Середній розмір вкладу, грн. 6273 7802 8072 1529 270 24,4 3,5

  

Наведені дані свідчать про те, що у 2012 р. порівняно з 2011 р. сукупна кількість середнього розміру вкладів фізичних осіб збільшилася на 28,4 млрд. грн., що становить 11,2%. У свою чергу, кількість вкладів у поточному році збільшилася на 2,4 млн. осіб, що у відсотковому співвідношенні рівно 7,4%. Середній розмір вкладів зріс на 270 грн. та 3,5%, а відношення між 2011 р. до 2010 р. становить 1529 грн., що відповідає 24,4%. Така ситуація свідчить про позитивну тенденцію у сфері депозитних операцій та поступовий вихід банків із тривалої економічної кризи.

Значна частка вкладів знаходиться в іноземній валюті і постійне зростання її вартості дає приріст депозитів. Проте, ми вважаємо, що не можна стверджувати про позитивні зміни у депозитній діяльності банк. Оскільки ми оперуємо тільки номінальними даними, не враховуючи при цьому рівень інфляції та рівень реальних доходів суспільства.

Використовуючи дані Асоціації українських банків проаналізуємо ситуацію станом на 1 вересня 2010 р. - 1 вересня 2012 р. в табл. 2 [3].

Таблиця 2

Депозити фізичних осіб за даними Асоціації українських банків

№ п/п На дату Банки з найбільшою часткою депозитів Сума депозитів, млн.грн. Питома

вага

(%)

Темп приросту до попереднього періоду
млрд. грн.. %
1. 01.09.

2010

Всього 230808,69 100,0 44134,89 23,6
Приватбанк 47063,70 20,4 15989,97 51,5
Ощадбанк 17540,62 7,6 3738,90 27,1
Райффайзен Банк Аваль 16826,47 7,3 - -
2. 01.09.

2011

Всього 268504,25 100,0 37695,56 16,3
Приватбанк 68581,33 25,5 21517,63 45,7
Ощадбанк 23945,28 8,9 6404,66 36,5
Укрексiмбанк 13202,53 4,9 - -
3. 01.09.

2012

Всього 277626,94 100,0 9122,69 3,4
Приватбанк 80343,62 28,9 11762,29 17,1
Ощадбанк 28324,47 10,2 4379,19 18,3
Дельта банк 10885,27 3,9 - -

 

З наведеної таблиці бачимо, що лідером довіри громадян по депозитних вкладах протягом минулих років незмінно є Приватбанк, питома вага якого у загальній сумі депозитів з кожним роком зростає. Оскільки в Приватбанку найширша мережа обслуговування в Україні ( понад 3300 відділень, понад 7500 банкоматів і понад 3700 терміналів самообслуговування), він є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Ставка по депозитах у гривні за 12 місяців коливається від 8,5% по вкладу [5].

Друге місце посідає Ощадбанк він ще з 2010 року не змінює свою позицію і відстає від фаворита на 18,74%, на третю сходинку рейтингу протягом минулих років поділяють між собою Райффайзен Банк Аваль, Укрексiмбанк та Дельта банк.

Отже, щоб банківська система України здобула довіру населення і поповнила свої ресурси депозитними вкладами, потрібно забезпечити наступні критерії:

•1.   Довіру до держави загалом, зокрема через надійне правове поле для населення, яке на даний момент є недосконалим. Вкладник має бути впевнений у тому, що віддаючи банку свої гроші, вони є надійно захищені державою.

•2.   Політичну стабільність у країні, яка визначає стан економіки, оскільки ефективна діяльності органів державної влади, дотримання ними чіткої позиції, своєчасне реагування на непередбачувані ситуації стабілізує економіку, проте в Україні, на жаль, спостерігається цілком протилежну ситуацію.

•3.   Доступність та правдивість інформації про економічну ситуацію в державі. Якщо громадяни будуть знати, що відбувається, чому відбувається саме так, а не інакше, чому держава вдається до часто непопулярних дій, вони не втрачатимуть довіри до держави та її фінансової системи.

•4.   Надання громадянам достатньої кількості інформації про стан справ у банківському секторі.

•5.   Державні гарантії вкладникам банків, що забезпечуються через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), створений у 1998 році. Діяльність фонду спрямована на відшкодування коштів вкладникам банку, що неспроможний виконати свої зобов'язання. Ресурси фонду формуються за рахунок внесків банків-членів Фонду: початковий внесок в розмірі 1% від статутного фонду банку, а також щорічні внески у грудні та червні - по 0,25% від суми вкладів [6, C.15].

•6.   Стан фінансових ринків в державі [1].

Висновки. Облік депозитних операцій є важливою складовою у діяльності банку. Депозитну політику слід розглядати як стратегію і тактику щодо залучення коштів вкладників та інших кредиторів і визначення їх найефективніших комбінацій.

Лідером довіри громадян по депозитних вкладах протягом минулих років незмінно є Приватбанк, питома вага якого у загальній сумі депозитів з кожним роком зростає. У свою чергу, у 2012 р. кількість вкладників, середній розмір вкладу по Україні та сукупна кількість середнього розміру вкладів фізичних осіб, що свідчить про позитивні зміни у сфері банківських послуг.

Облік депозитних операцій становить значну частку у загальній сукупності господарських операцій банку. У частині синтетичного обліку він не потребує удосконалення, проте у розрізі аналітичного обліку, необхідно здійснити ряд змін, що виведуть його на якісно новий рівень. Зокрема, здійснити політику управління активами та пасивами банку, що полягає в узгодженні проведення активних та пасивних операцій, а також у погодженні депозитної, кредитної та інших політик банку між собою для підтримки ліквідності, стабільності, надійності та фінансової стійкості банку.

Література:

•1.  Мрочко М. Причини втрати та шляхи відновлення довіри до банківської системи України / Мрочко М., Тихан Ю. // Формування ринкової економіки в Україні. - 2009. - №19.-  С. 379-386.

•2.   Онисько С. Депозит як міра довіри до банківської системи / Онисько С., В. Ковалів // Аграрна економіка. - 2011. - № 1-4. - С. 32-37.

•3.  Офіційний сайт Асоціації українських банків // [Електронний ресурс]/ - http://aub.org.ua/. - 2012.

•4.  Офіційний сайт Національного банку України // [Електронний ресурс]/ - http://www.bank.gov.ua/. - 2012.

•5.  Офіційний сайт Приватбанку // [Електронний ресурс]/ - http://privatbank.ua/ua/. - 2012.

•6.  Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб // [Електронний ресурс]/ - http://www.fg.org.ua/. - 2012.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>