XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Караєва Т.В. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

Ст. викладач англ. мови Караєва Тетяна В’ячеславівна
Кафедра іноземних мов Таврійського державного агротехнологічного університету

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

На сучасному етапі інтеграції України у суспільний інформаційний простір створюються сприятливі умови для активізації свідомості тих, хто навчається, у напрямку їх можливих зв’язків із зовнішнім ринковим середовищем. Тому необхідною умовою навчання студентів англійської мови стає формування професійної комунікативної компетенції [1]. Саме життя вимагає, щоб вивчення іноземної мови враховувало потреби, мотивації і ресурси тих, хто навчається, для сприяння розвитку демократичного громадянства; а користувачі мови були б незалежними «соціальними агентами» [2].
Особливість сучасного процесу гармонізації міжнародних стандартів ISO до наших умов вимагає впровадження відповідних методик навчання мови, які б вели до правильного розуміння та застосування нормативної лексики, мінімізації лінгвістичних (семантичних, синтаксичних, прагматичних) невизначеностей, пов’язаних із засвоєнням лексико - нормативної бази міжнародних документів.
Нами розробляється методика навчання ділової англійської мови шляхом поліпшення якості навчальних проектів через застосування документованої процедури. Одним з провідних принципів, який є базовим для розробленої нами методики навчання ділової англійської мови, є принцип автономії творчої навчальної діяльності. Розвиток такої автономії вимагає від викладача створення умов, які сприяють розвитку вмінь студентів щодо прийняття ними рішень у процесі планування, оцінювання, корегування та вдосконалення своїх дій упродовж навчання та психологічної готовності до прийняття таких рішень.
Наведений принцип реалізується через застосування ділових ігор та проектної технології навчання, оскільки саме автономія виконання проектів та проведення ігор створює умови, у яких той, хто навчається, працює в напрямку поширення навчальної автономії. Крім того, застосування саме проектної методики допомагає подолати прогалину між вивченням мови та користуванням нею. Тільки тренування у вправлянні тих, хто вивчає мови, є недостатнім для формування комунікативної компетенції поза мовного оточення. Важливо надати їм можливість мислити, вирішувати проблеми, міркувати над можливими шляхами вирішення таких проблем [3].
Але щоб бути результативним необхідно здійснювати управління процесом проектування. Таке управління передбачає наявність документованої процедури, в якій мають бути зафіксовані всі етапи проектування. За умов відсутності наведеної процедури управління процесом здійснюється хаотично [4].
За міжнародними стандартами, узгодженими з Українськими ДСТУ ISO 9001-2001 [5] будь-які процеси повинні супроводжуватися документально оформленими процедурами. Тому до структури проектів, що виконуються тими, хто навчається, включено процедуру управління якістю створення навчальних проектів. Автором обґрунтовано доцільність та запропоновано таку процедуру [4, 6] для навчання ділової англійської мови із застосуванням методу проектів, яка розробляється безпосередньо викладачем (керівником процесу) і має складатися з таких розділів:
1) призначення проекту та інформаційне забезпечення його створення;
2) термінологічна лексика, прийняті скорочення, абревіатури;
3) система вправ;
4) послідовність створення проекту;
5) презентація;
6) оцінювання.
Тобто мова йде про методику створення документу, який розробляється викладачем і є основним документом наведеної процедури. У ньому пропонується загальна схема. Щодо змісту, то він розробляється окремо для кожної галузі народного господарства.
Наведений підхід уможливлює надання автономії тим, хто навчається, у напрямку її поширення від нульової (повної залежності процесу навчання від викладача) через групову (часткова групова автономія у прийнятті рішень на основі компромісу) до індивідуальної (повної автономії тих, хто навчається, через реалізацію ними самонавчання) за умов застосування процедури управління навчальним проектуванням. Тобто сутність запропонованої методики у широкому застосуванні автономії, але автономії керованої через застосування процедури управління, яка є невід’ємною частиною запропонованої методики.
Література:
1. Програма з англійської мови для професійного спілкування/ Г.Є. Бакаєва, О.А. Борисенко та ін.– К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.
2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання/Наук.редактор укр. видання доктор пед.наук, проф.. С.Ю. Ніколаєва. – К.Ж Ленвіт, 2003. – 273 с.
3. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка//Иностр. языки в школе. – 2000. - № 2.– С. 3 – 10; № 3. – С. 3 – 9.
4. Караєва Т.В. Управління процесом створення проектів при навчанні ділової англійської мови// Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім.. Т.Г. Шевченка. Випуск 43. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2007. - № 43. – C. 52-55.
5.ДСТУ ISO 9001-2001 Система якості. Вимоги.
6. Караєва Т.В. Методика управління процесом створення професійно-орієнтованих навчальних проектів// Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Випуск 48 . Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2007. - № 48 . – С. 117-124.

E-mail : karajeva@zp.ukrtel.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>