XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Катрич А.П. СУТЬ І НЕОБХІДНІСТЬ КОНТРОЛІНГУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ.

Катрич Анжела Петрівна

Тернопільський державний технічний університет ім.І.Пулюя

 

СУТЬ І НЕОБХІДНІСТЬ КОНТРОЛІНГУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ

     Вимоги нового світового ринку та необхідність удосконалення існуючих економічних процесів на підприємстві дали поштовх для виникнення та розробки методів застосування нової науки - контролінгу.

              Контролінг - це систематична дисципліна, яка базується на основі багатьох навчальних економічних дисциплін: маркетингу, менеджменту, технічного нормування, планування, обліку й аудиту, аналізу та контролю. Поняття „контролінг" походить від англійського „to control", яке в економічному розумінні означає управління, спостереження, контроль [1, с.13]. Але контролінг не зводиться до простої системи контролю, а охоплює значно ширшу сферу діяльності, а саме:

•-         контролінг - це система, яка орієнтована на майбутній розвиток підприємства;

•-         контролінг - це система спостереження та вивчення поведінки внутрішнього економічного механізму конкретного підприємства і розробки шляхів для досягнення мети, яку воно ставить перед собою.

             В економіці зарубіжних країн (Америка, Німеччина, Франція, Великобританія та інші) контролінг досягнув значного розвитку та знайшов практичне застосування. На жаль, в України, дана наука тільки започатковується, а на рівні господарюючих суб‘єктів практично не застосовується. Українські вчені лише починають розвивати теорію контролінгу, вивчають необхідність його існування та можливість застосування у вітчизняній економіці. Дослідженням аспектів нової науки займаються такі вчені-економісти, як: Й. Вебер, А. Дайте, Е. Майер, Р. Ман, Д. Хан, П.Хорват, М.С.Пушкар, Л.А.Сухарьова, С.Н.Петренко, Т.А.Лев, Д.В.Гулін, О.Л.Максименко, С.А.Смирнов, О.А.Терещенко, І.І. Цигилик та інші. 

             В своїх працях Ман Р. і Майер Е. бачать контролінг як процес управління майбутнім для забезпечення довгого функціонування підприємств і його структурних одиниць [2, с.13].

             Думки українських вчених-економістів у визначені суті контролінгу розділяються. Так професор Пушкар М.С. під контролінгом розуміє концепцію ефективного управління економічним об'єктом з метою забезпечення його сталого і тривалого існування в постійно змінюваному середовищі [3, с.12]. На думку Цигилика І.І. „ Контролінг - це система спостереження та вивчення поведінки внутрішнього економічного механізму конкретного підприємства і розробка шляхів для досягнення мети, яку воно ставить перед собою" [4, с.11]. Сухарева Л.А. та Петренко С.Н. вважають, що контролінг можна представити системою, яка розвиває використовуванні ним традиційні бухгалтерські, аналітичні й інші прийоми та засоби,  вивчає проблеми, що дозволяє виробити необхідні управлінські рішення як оперативного, так і стратегічного характеру [5, с.10]. Також, за їхнім твердженням, система контролінгу - це принципово нова концепція інформації й управління, яку можна визначити як обліково-аналітичну систему, яка реалізує синтез елементів обліку, аналізу, контролю, планування, яка забезпечує як оперативне, так і стратегічне управління процесом досягнення цілей і результатів діяльності підприємства [5, с.8].

               Отже, з вищевикладеного можна зробити наступний висновок: закордонні вчені-економісти в основу контролінгу покладають управлінський облік, а вітчизняні - обліково-аналітичну систему. На даному етапі розвитку для України контролінг є нововведенням, яке основується на принципах управління, що дає можливість передбачити майбутнє для підприємства.

                На нашу думку, причиною виникнення та запровадження контролінгу на підприємствах Української економіки є об'єктивна необхідність удосконалення та систематизації процесу управління.

               Контролінг дає оцінку ефективності прийняття управлінських рішень, запобігає виникненню несприятливих ситуацій. Але він не вирішує завдання самостійно, а взаємодіє з багатьма економічними дисциплінами та науками.

               Застосування системи контролінгу у виробничій практиці підприємств України дасть можливість підвищити рівень координованості процесів планування, контролю, обліку, аналізу на підприємствах, забезпечити її відповідними методами та засобами, які необхідні для якісного вирішення управлінських рішень.

 

Використана література

•1.     Дайте А. Практика контроллинга: Пер. с нем. / Под ред. И с предисл. М.Л.Лукашевича, Е.Н.Тихоненковой. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 336 с.

•2.     Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих. Пер. с нем. Ю.Г.Жукова / Под ред. И с предисл. В.Б.Ивашкевича. - 2-ое изд., пер. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 304 с.

•3.     Пушкар М.С., Пушкар Р.М. Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 370 с.

•4.     Цигилик І.І. Контролінг (навчальний посібник у схемах і таблицях): Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 76 с.

•5.     Сухарева Л.А., Петренко С.Н.: Контроллинг - Основа управления бизнесом. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. -208 с.

 


Один комментарий к “Катрич А.П. СУТЬ І НЕОБХІДНІСТЬ КОНТРОЛІНГУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ.”

  1. Алексей:

    СПАСИБО, ОЧЕНЬ ПОНАДОБИЛОСЬ!!!


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>