XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Катрич А.П. Застосування методів оцінки запасів в обліку хлібопекарських виробництв.

Катрич Анжела Петрівна

Тернопільський державний технічний університет ім.І.Пулюя

 

 

Застосування методів оцінки запасів в обліку хлібопекарських виробництв

      Однієї з важливих проблем бухгалтерського обліку на підприємствах хлібопечення, висунутих практикою, є порядок оцінки матеріальних запасів та його удосконалення, тому що від нього у багатьох випадках залежить об'єктивність усієї бухгалтерської інформації.

           Теоретично є ряд методів оцінки виробничих запасів, як в українському та і в зарубіжному обліку, які можна використовувати для відображення в обліку та фінансовій звітності окремих видів запасів: за очікуваною ціною продажу, за чистою вартістю реалізації, за поточною відновлювальною вартістю, за ціною придбання (виготовлення). Останній метод являється, на мою думку, найбільш точним і обґрунтованим для досліджуваної галузі економіки, тому що:

 1. Оцінка виробничих запасів у даному випадку базується на об'єктивних документальних доказах того, що на придбання (виготовлення) певних запасів були витрачені саме ці кошти (запаси сировини та матеріалів);

 2.  Результати господарської діяльності зареєстровані в обліку в тій оцінці, по якій вони реально відбулися;

 3. Виробничі запаси відображаються за тією ціною (виробничою собівартістю), за якою вони були дійсно придбані (виготовлені), тобто виходячи з витрат на їх придбання (виготовлення).

           Методи оцінки запасів за ціною придбання є досить поширеним і знайшов своє відображення та застосування як в закордонних - оцінка за собівартістю, так і в українських - оцінка за первісною вартістю, облікових стандартах. Незважаючи на те, що собівартість є найбільш придатною і об'єктивною базою для оцінки запасів, принцип обачливості диктує порівняння собівартості з чистою вартістю реалізації для оцінки запасів за найменшою з цих двох величин.

           В практиці закордонних стандартів бухгалтерського обліку собівартість запасів формують витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, що виникли під час доставки запасів до їх теперішнього місцеперебування та приведення їх у теперішній стан. Згідно з Українським П(С)БО 9 „Запаси" пункт 9 - первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

  -   суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;

  -    суми ввізного мита;

  - суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

  -   транспортно-заготівельні витрати;

  -  інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придбані для використання у запланованих цілях [1 с.108]. Отже, як бачимо, українське П(С)БО 9 „Запаси" прив'язує формування первісної вартості (собівартості) до джерел надходження запасів.

           Особливості діяльності підприємств хлібопечення передбачають зберігання на складах необхідних розмірів запасів для забезпечення безперервності виробничого процесу. Тобто виникають витрати пов'язані зі складуванням та зберіганням запасів. П(С)БО 9 „Запаси" не дає відповіді на питання куди їх відносити - чи до первинної вартості запасів чи до витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Вивчаючи дану проблему зроблено висновок, що витрати пов'язані зі складуванням та зберіганням запасів слід відносити до первинної вартості запасів, що виготовляються власними силами хлібопекарських підприємств.

             Складність оцінки запасів за собівартістю (первісною вартістю) на підставі фактичних витрат обумовлена тим, що ці витрати не залишаються незмінними протягом періоду (року) навіть для одних й тих же видів (найменувань) запасів. Причиною є коливання цін і тарифів, а також відхилення від нормальних умов виробництва. Отже виникає питання скільки за вартістю запасів залишилось і скільки пішло у собівартість продукції. Подолати цю проблему в оцінці запасів можна застосовуючи різні методи (формули) розрахунку собівартості вибуття запасів.

             З шести методів оцінки вибуття виробничих запасів, передбачених П(С)БО 9 „Запаси" на підприємствах хлібопечення доцільно використовувати метод середньозваженої собівартості, метод ФІФО та метод нормативних затрат. Використанню цих методів на підприємствах досліджуваної галузі сприяє відносна простота застосування цих методів на практиці та специфіка самої галузі (нормативи відпуску запасів, рецептури).

Література:

•1.     Бухгалтерський облік: збірник систематизованого законодавства / Уклад. Я. Кавторєва, Ф. Федорченко, В. Кузнєцов. - 11-те вид., перероб. і доп. - Х.: Фактор, 2007. - 672с.

•2.      План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Інструкція про застосування. - Х.: Курсор, 2000. - 104 с.

•3.     Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // Все про бухгалтерський облік. - 2001. - № 37. - С. 3-64.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>