XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Катрич Н.Д. ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПОЛІТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Катрич Наталія Дмитрівна, викладач іноземної мови

Олександрійський політехнічний коледж, Кіровоградська область

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ    ПОЛІТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Анотація: в статті розглядається проблема формування англомовної компетенції для студентів технічних спеціальностей Олександрійського політехнічного коледжу, також піднімається питання про важливість для студентів вміння використовувати свої знання в реальних життєвих ситуаціях. Обґрунтовано доцільність та ефективність паралельного вивчення англійської мови та культури, а саме: оволодіння студентами мовним компонентом комунікативної компетенції з використанням країнознавчої та культурознавчої інформації в навчальному процесі.

 Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования англоязычной компетенции для студентов технических специальностей Александрийского политехнического колледжа, также поднимается вопрос о важности для студентов умения использовать свои знания в реальных жизненных ситуациях. Обоснована целесообразность и эффективность параллельного изучения английского языка и культуры, а именно: овладение студентами языковым компонентом коммуникативной компетенции с использованием страноведческой информации  и культурных традиций в учебном процессе.

Annotation: the problem of formation of  English competense is examined in this article for the students of technical specialities of the Olexandria polytechnic college, the article includes the question  about importance for the students of ability to use the knowledge in the real vital situations. Expediency and efficiency of parallel study of English and culture are reasonable, to master the language component of communicative competense for the students with the use of cross-cultural information  and cultural traditions in an educational process.

Ключові слова: іншомовна компетенція, міжкультурний підхід, студенти технічних спеціальностей.

Навчання іноземної мови сьогодні є одним із невід'ємних компонентів загальної та спеціальної освіти, а володіння основами міжнародної мови спілкування стає не тільки показником високого культурного рівня людини, а й запорукою її успішної професійної діяльності. Крім того, розв'язання численних проблем сучасної цивілізації часто вимагає взаємодії і взаєморозуміння між людьми, що належать до різних національних та корпоративних культур. Очевидно, що в основу такого взаєморозуміння, яке сприяє взаємозбагаченню культур, має бути покладена міжкультурна комунікація, яку можна вважати особливим типом культури представників різних національностей та професій. Вона характеризується взаємодією національних та корпоративних культур і виявляється в національній самосвідомості, етнокультурній і лінгвокультурологічній компетентності особистості, толерантності, її прагненні до міжнаціональної згоди в різних сферах спілкування [1, с. 209].

Міжнародні зв'язки України, її інтеграція до європейського та світового простору зумовлюють необхідність розглядати англійську мову як важливий засіб міжкультурного спілкування. Оволодіння цією мовою міжнародного спілкування сприяє розвитку в студентів здібностей використовувати її як інструмент спілкування в діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Отже, виникає необхідність доповнити традиційне оволодіння мовленнєвими навичками та комунікативними вміннями міжкультурно виправданим, гуманістично орієнтованим змістом.

 Доцільність паралельного вивчення мови та культури, а також проблема формування компонентів комунікативної компетенції у процесі підготовки студентів до міжкультурної комунікації розглядається багатьма вченими-методистами для немовних спеціальностей. В працях сучасних дослідників (Н.Б. Ішханян, В.М. Топалова)  висвітлюються проблеми вивчення іноземної мови в   вищих навчальних закладах. В науково-методичній  літературі такі дослідження  представлені в працях Л.І. Бербенець [12] (мета викладання іноземної мови професійного спілкування та шляхи її реалізації), Г.О.Неустроєвої [13] (роль професійного спрямування під час викладання  іноземної мови в ВНЗ),  С.В. Козак (формування  іномовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців морського флоту), Т.М. Аретеменко та І.П.Ліпко [14] (проблеми навчання ефективного спілкування іноземною мовою).Проблема підготовки майбутніх спеціалістів технічних спеціальностей до міжкультурної комунікації посідає вагоме місце в сучасних методичних дослідженнях, однак деякі її аспекти все ще залишаються невизначеними. А саме - формування англомовної лексичної та фонетичної компетенції  у майбутніх спеціалістів технічних спеціальностей у середніх спеціальних навчальних закладах на основі міжкультурного підходу.

При аналізі сучасного стану проблеми , навчання студентів технічних спеціальностей середніх спеціальних навчальних закладів, зокрема технікумів та коледжів, посідає особливе місце в системі вищої професійної освіти. Згідно з Законом України "Про освіту", технікуми та коледжі відносяться до І-ІІ рівнів акредитації вищих навчальних закладів та здійснюють підготовку спеціалістів освітньо-кваліфікаційного рівня  «Молодший спеціаліст». [2, с. 11]. Оволодіння технічною освітою передбачає формування різнобічно розвинутої особистості фахівця, чиї потреби залежать від умінь переборювати комунікативні бар'єри, сприймати й усвідомлювати ринкові тенденції, аналізувати отриману інформацію й швидко реагувати на найменші зміни в економіці та суспільстві [3, с. 40].

У сучасних умовах у випускників технікумів та коледжів технічного профілю все частіше виникає необхідність професійного спілкування англійською мовою із зарубіжними партнерами в різних ситуаціях, пов'язаних з роботою спільних підприємств, участю в міжнародних ярмарках, виставках-продажах, переговорами з представниками закордонних фірм тощо.  Кваліфікація фахівця технічної галузі має розглядатися як синтез його професійної та іншомовної комунікативної компетенції. Основною умовою успішного навчання студентів технікумів та коледжів технічного профілю професійно спрямованого спілкування англійською мовою є врахування їхньої майбутньої професійної діяльності в навчальному процесі.

Мета даної статті полягає в аналізі формування іншомовної компетенції для студентів технічних спеціальностей.

Згідно з Програмою, головною метою навчання іноземної мови визначено формування іншомовної професійної комунікативної компетенції, яку розуміють як здатність до міжкультурного іншомовного спілкування [4, с. 9]. Положення про необхідність засвоєння англійської мови у тісному зв'язку з культурою народу-носія цієї мови в методиці викладання іноземних мов давно сприймається як аксіома. Численними дослідженнями доведено, що використання країнознавчої та культурознавчої інформації у навчальному процесі забезпечує підвищення пізнавальної активності студентів, розширює їхні комунікативні можливості, сприяє створенню позитивної мотивації на занятті, надає стимул для самостійної роботи над мовою, допомагає у вирішенні практичних та виховних завдань предмета.

Перш за все, іншомовна компетентність - це комплекс знань, умінь, навичок, які дозволяють успішно використовувати іноземну мову як у професійній діяльності, так і для самоосвіти і саморозвитку особистості. спілкування.В рамках проведеного дослідження іншомовна компетентність( за словами Бовтенко М.А. ) [10] -це внутрішня готовність і спроможність до іншомовного мовленнєвого спілкування, до комунікації іноземною мовою»  

Керуючись аналізом наукових джерел з проблеми дослідження [5; 6; ], в структурі  іншомовної компетентності є три базових компоненти, які «відповідають» за рівень комунікативної культури: лінгвістичну, соціальну та комунікативну компетентності.

1. Лінгвістична компетентність представляє собою систему внутрішньо засвоєних комунікантом знань(правил) функціонування іноземної мови і проявляється у їх використанні в мовленнєво-мисленнєвій діяльності. На заняттях з іноземної мови таку діяльність забезпечує робота з текстом, з проблемою, з ігровим завданням.

2. Зміст соціальної компетентності розкривається  через соціокультурний, соціолінгвістичний та професійний компоненти, які сприяють реалізації основної мети сучасної освіти, коли іноземна мова розглядається як засіб соціокультурного розвитку особистості, збагачення знаннями нової культури.  Варто підкреслити, що соціокультурний розвиток через вивчення іноземної мови має важливе значення для професійного становлення майбутнього фахівця будь-якого напряму.

3. Комунікативна компетентність означає те, що кожному висловлюванню притаманні свої правила, які підпорядковуються загальним правилам граматики, і засвоєння яких забезпечує спроможність використовувати мову в процесі комунікації. Суть комунікативної компетентності розкривається через прагматичний, дискурсивний та інформативний компоненти. Комунікативна праґматичність  означає готовність передавати комунікативний зміст у конкретній ситуації спілкування.[14] Під дискурсивним компонентом розуміють правила побудови змісту конкретного висловлювання. [13].

Аналіз

Однією з трьох складових іншомовної комунікативної компетенції є лінгвістична компетенція У сучасних програмах з іноземних мов для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації підкреслюється, що систематична робота щодо покращення вимови повинна здійснюватися протягом всього  курсу навчання. При роботі над вимовою в процесі навчання іноземної мови студентів в Олександрійському політехнічному коледжі викладачі приділяють особливе значення для вироблення умінь і навичок усного мовлення, читання і розуміння прочитанного (матеріалу) . Розроблені різні види фонетичних та лексичних вправ, які використовуються на практичних заняттях.Так, на початковому етапі, в першому семестрі, коли групи формуються з випускників різних шкіл з різним рівнем мовних навичок, робота над вимовою та інтонацією повинна полягати в повторенні та систематизації правил вимови, її корекції.

Аудиторний аналіз мовлення студентів, проведений нами у групах перших курсів, допомагає виявити граматичні,лексичні і фонетичні помилки. Робота над граматикою займає третю частину уроку. Пояснення граматичних конструкцій для студентів 2 та 3 курсу технічних спеціальностей: «Ремонт і обслуговування автомобілів», «Автоматизація виробництва» та «Обробка металів на верстатах» здійснюється на рідній мові . При роботі над текстами з технічних спеціальностей студенти роблять аналіз граматичних конструкцій і закріпляють вивчений лексичний матеріал на вправах після тексту.

В процесі формування соціальної компетентністі, яка складається з соціокультурної, соціолінгвістичної та професійної компетентності,особливої уваги заслуговує робота міжпредметних зв'язків. Викладачами іноземної мови Олександрійського політехнічного коледжу розробляються профільно-орієнтовані курси з англійської мови для студентів технічних спеціальностей, що включає: комплекси робочих програм по дисциплінам: «Англійська мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності «Ремонт і обслуговування автомобілів», «Автоматизація виробництва» та «Обробка металів на верстатах», навчальні методичні посібники з цих спеціальностей; систему контрольних та тестових завдань для проміжного та підсумкового контролю рівня оволодіння студентами мовним матеріалом і навичками спілкування в письмовій формі; перелік тем і ситуацій професійного спілкування для оцінки навичок усного спілкування;  методичні матеріали з критеріями виставлення підсумкових оцінок. Основна ціль викладача іноземної мови - це сформувати у студентів уміння спілкуватися у межах  професійно-орієнтованої тематики, а також адекватно реагувати на запитання у межах професійно-орієнтованої ситуації.

Наприклад на заняттях з іноземної мови по спеціальності «Ремонт і обслуговування автомобілів» вивчаються слідуючи теми: «Історія наземного транспорту», «Сучасний автомобільний транспорт України». «Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту», «Автобуси та вантажівки на дорогах України», «Складові частини автомобілю», «Кузов,шасі та двигун автомобіля», «Паливо та змащування», «Дорожні знаки і їх використання на дорогах України , Великобританії та США». Як видно з поданого переліку, при укладанні робочих програм враховано особливості професійної іншомовної комунікативної компетенції, аудиторні заняття забезпечують формування лінгвістичної, соціокультурної, стратегічної та професійної компетентності. Важливим видом навчальної діяльності при оволодіння іноземною мовою у вищій школі є самостійна робота студентів. Для підвищення рівня знань та вміння використовувати мову як засіб комунікації у різних вербальних ситуаціях викладачі іноземної мови розробляють граматичні та лексичні вправи по вище вказаним темам. Для формування соціокультурної компетенції проводяться різні рольові ігри та конкурси. Наприклад «Конкурс на кращий транспортний засіб» серед студентів 2-3 курсів.

 При аналізі комунікативної компетентності, періодичні видання,  Інтернет  та телебачення, є одними з найпоширеніших джерел повідомлення інформації, якими користується суспільство. Робота студентів з газетами та журналами на заняттях з іноземної мови допомагає не тільки зняттю бар'єра, що закриває доступ до світової інформаційної системи, але й формуванню особистості як активного члена суспільства. Робота з газетами та журналами з спеціальних дисциплін на англійській мові дає можливість студентам  оволодіти унікальним тематичним розмаїттям лексики і є основою для комунікативної діяльності . Спілкування з носіями іноземної мови за допомогою е-mail, організоване в телекомунікаційних мережах,використання різноманітних ресурсів навчальної інформації для накопичення дидактичних матеріалів,  сприятиме: 1.  Формуванню культури спілкування, розвиткові комунікативних навичок, що є дуже важливим при вивченні іноземної мови. 2. Створенню мовного середовища при телекомунікаційних контактах з носіями мови. 3   Підвищенню мотивації у вивченні іноземної мови.

Висновки

На підставі викладеного попередньо можна зробити висновки стосовно того, що  іншомовна  компетентність студента- це поєднання його лінгвістичної, соціальної та комунікативної компетентності. Формування   іншомовної  компетентності для студентів технічних спеціальностей  забезпечується насамперед через зміст навчання, його тематичну організацію та ускладнюється відсутністю підручника, орієнтованого на дану категорію майбутніх спеціалістів та недостатньою кількістю практичних годин на вивчення іноземної мови у ВТНЗ. Систематична робота над покращенням вимови і словникового запасу, міжпредметні зв'язки  з основними дисциплінами, використання Інтернету , газет та журналів з  іноземної мови - всі ці фактори сприяють оволодінню студентами мовним компонентом комунікативної компетенції з використанням країнознавчої та культурознавчої інформації в навчальному процесі.

Література:

1. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура: Учебное пособие для студентов вузов по специальности "Лингвистика и межкультурная коммуникация" / Т.Н. Персикова. - М.: Логос, 2006. - С. 209.

2. Згуровський М.З. Стан та завдання вищої освіти України в контексті Болонського процесу. - К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2004. - С. 11.

3. Биконя О.П. Навчання майбутніх економістів ділових усних та писемних переговорів англійською мовою: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. - К, 2006. - С. 40.

4.  Програма з англійської мови для професійного спілкування / Колектив авторів Г.Є.Бакаєва, О.А.Борисенко, І.І.Зуєнок, В.О.Іваніщева та ін. - К.: Ленвіт, 2005. - С. 9.

 5.Зязюн І.А. Педагогічна майстерність. - К.:Вища школа, 2004. - 422 с.

 6.  Огарев Е.И. Компетентность образования: социальный аспект. - СПб.: РАОИОВ, 1995. - 85 с.

7.   Education and Society Today / Ed. by Harnett and Naich. - N.-Y. 1986.

 8.  Бовтенко М.А. Компьютерная лингводидактика: Учебное пособие. - М.: Наука, 2005.

9. Артеменко Т.М. Деякі проблеми навчання ефективного спілкування іноземною мовою [Електронний ресурс] / Т.М. Артеменко, І.П.Ліпко// Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки : збірник наукових статей. - Харків: 2009. - №14 - С. 32-39 

10. Бербенець Л.І. Мета викладання іноземної мови професійного спілкування та шляхи її реалізації. [Електронний ресурс] // Материалы V Международной научно-практической конференции  «Наука в  информационном пространстве» 2009 г. - Режим доступу: http://www.confcontact.com/2009ip/berbenets.htm

13. Неустроєва Г.О. Роль професійного спрямування під час викладання  іноземної мови в ВНЗ. [Електронний ресурс] / Г.О. Неустроєва // Материалы научно-практической конференции «Наука и технологии: шаг в будущее - 2010»

14. Кухта І. В. Іншомовна компетентність у контексті формування комунікативної культури студентів у процесі вивчення іноземної мови IX МНПК Гуманiзм та освiта - 2008 УДК 378.147:811.112.2

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>