XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кава А.А. ПЕДАГОГІЧНІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ В СПАДЩИНІ В.І.ХАРЦІЄВА

Кава Альона Анатоліївна

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, м.Київ

ПЕДАГОГІЧНІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ВЧИТЕЛЯ В СПАДЩИНІ В.І.ХАРЦІЄВА

В умовах демократизації, духовно-інтелектуального відродження українського народу,  гуманізації та гуманітаризації реформованої освіти, росту національної самосвідомості суспільства, активізується проблема духовного збагачення, переосмислення цінностей та ціннісних орієнтацій особистості. Так, у Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті зазначено, що головною метою української системи освіти є формування покоління, здатного створювати й розвивати цінності громадянського суспільства [1]. Готовність людини до вибору рішення в ситуаціях стає необхідною передумовою її соціальної і професійної успішності, основи якої повинні закладатися освітою. Для цього необхідний педагог, орієнтований на базові цінності своєї професійної діяльності і здатний до такого проектування освітнього середовища, яке передбачає можливість самовизначення, як для учнів так і для самого вчителя. Сучасній школі необхідні вчителі зі сформованим ціннісним ставленням до педагогічної діяльності, яке розуміється як значущість педагогічної праці для конкретного вчителя, яке визначається його усвідомленими потребами, вираженою цікавістю до педагогічної діяльності і його мети.

У науковій літературі існує велика кількість тлумачень понять та класифікацій цінностей. Теорію цінностей розглядали І.Бех, І.Зязюн,  А.Г.Здравомислов, М.С.Каган, В.А.Сластьонін, В.О.Василенко. Методологічні засади формування професійних цінностей і ціннісних орієнтацій розглядали В.Радул, В.Кушнір, М.Рокич, Т.Левченко С.Гончаренко, І.Козловська, Г.Балл, І.Бех, В.Кремень, Н.Іванцева, В.Волкова та ін.

Ще в середині ХІХ - на початку XX ст. категорія цінності стала предметом осмислення науковців, коли зріс інтерес до суб'єктивного фактору, проблем людини, моралі, гуманізму. Прогресивні педагоги А.В.Духнович, Н.І. Пирогов, М.П.Драгоманов, К.Д.Ушинський, Х.Д.Алчевська, С.Ф.Русова, М.І.Демков відзначали, що реалізація завдань, які стоять перед учителем, вимагають від нього глибоких знань, відданості своїй справі, певного комплексу моральних якостей. 

     Під впливом передової педагогічної думки XIX ст. сформувались погляди В.І.Харцієва (1866 - 1937)  щодо формування професійних цінностей вчителя.

    Основу професійної майстерності вчителя педагог вбачав в умінні сформувати та розвинути в учнів почуття любові до науки, в необхідності добре знати свій предмет, у проведенні навчально-виховної роботи на засадах поваги до особистості, доброзичливості та довіри. В.І.Харцієв, розділяючи точку зору П.Ф.Каптерєва, М.І.Демкова, М.О.Корфа та ін. вважав, що саме вчитель, уникаючи наказів, догматичного підходу і шаблонного використання методів навчання, повинен заохочувати учнів до самостійної розумової діяльності, активізувати їх природну цікавість, розвивати інтелектуальні та творчі здібності.

      Педагог сповідував думку, що школа завжди повинна мати на увазі, що тільки вільна, самостійна діяльність суб'єктів дає можливість в процесі роботи переживати почуття відомого самозадоволення і в цій емоції закладені задатки для розвитку в майбутньому високого морального почуття. Педагогу вдалося реалізувати свої ідеї, створивши нову школу - Єлисаветградське громадське комерційне училище (1908-1918рр.), в якому було створено атмосферу духовного розкріпачення учителя [2].

 Училище В.І.Харцієва було єдиним навчальним закладом,  де стосунки в колективі будувалися на принципах взаємодовіри і поваги між всіма учасниками навчального процесу, навчально-виховний процес був побудований на принципах демократизму, свободи. Така робота приносила велике задоволення, надаючи простір для творчості.

  Аналіз педагогічних поглядів В.І.Харцієва показує його переконаність: учитель повинен мати професійний ідеал і прагнути до нього. Адже професійний ідеал є вища ступінь досконалості в професійній діяльності. Це виявляється в орієнтації педагога на самоосвіту і формування професійних якостей. Висуваючи такі високі вимоги, В.І.Харцієв допомагав самоосвіті вчителів, вбачаючи в цьому джерело педагогічної майстерності. Протягом 1911-1912р. педагоги його училища побували на з'їзді художників і викладачів образотворчого мистецтва, на з'їзді математиків у Петербурзі, на виставці-з'їзді з питань естетичного виховання учнівської молоді у Дрездені.  

Отже, аналіз історико-педагогічної літератури, педагогічної спадщини прогресивного педагога В.І.Харцієва свідчить, що система педагогічних цінностей - це складний процес гармонійного поєднання професійних знань з найкращими рисами і якостями людського характеру. Головним критерієм і наслідком такого гармонійного поєднання має бути творення добра і постійне духовне самовдосконалення.

Література:

1.    Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті // Освіта. -2001. - № 54 - 55.

2. Очерк деятельности Елисаветградского общества распространения коммерческого образования за первое пятилетие.- Елисаветград, 1914.- 338с., с.205

 

E-mail:  kava_alena@ meta.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>