XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е. н., Гречина І.В., Заяц Я.І. АНАЛІЗ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ У БАНКАХ УКРАЇНИ

к.е. н., доц. Гречина І.В., Заяц Я.І.

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського

АНАЛІЗ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ У БАНКАХ УКРАЇНИ

Ринкова трансформація національної економіки відкрила новий етап у розвитку кредитної справи. У зв'язку з цим гостро стала проблема наукового осмислення нових явищ у сфері кредитування, розуміння їхнього змісту, природи і сутності, розробки ефективних схем і технологій кредитного процесу та їх використання на практиці. Характерною рисою сучасної банківської системи є істотне погіршення банківських балансів, зростання частки проблемних кредитів і проблемних активів у цілому. Така ситуація негативно позначається на результатах фінансової діяльності банків, створює певні труднощі для кредиторів і позичальників, ускладнює менеджмент банку, знижує довіру населення до банківської системи та стримує відновлення кредитування реального сектору економіки України. Тому розробка дієвих механізмів щодо нормалізації балансів  банків  по відношенню  проблемних  активів  на  основі  економічних  та  організаційних  заходів сьогодні  є найактуальнішим завданням світової банківської системи. Виходячи з реальної дійсності, тема якості управління проблемними кредитами є актуальною в наш час.

Питання проблемних кредитів та методів їх повернення широко досліджувалися багатьма вченими, такими як:  В. Алексійчук, В.Андрійчук, П.Лайка, І. Кириленко, А.Мороз, А. Васюренко, В. Міщенко та іншими.

Метою даного дослідження є аналіз обсягів проблемних кредитів, дослідження основних підходів до управління проблемними кредитами, а також розробка рекомендацій щодо удосконалення якості системи управління проблемними активами банків України.

Проблемними кредитами називають такі, за якими своєчасно не проведені один чи кілька платежів, значно знизилась ринкова вартість забезпечення, виникли обставини, які дозволяють банку мати сумнів щодо повернення позики [1, с. 42]. Проблемні кредити у більшості випадків не виникають раптово. На практиці існує багато сигналів, які свідчать про погіршення фінансового стану позичальника та про підвищення ймовірності неповернення кредиту. Як свідчить практика, велика кількість прострочених кредитів призводить до падіння довіри до банку з боку вкладників та акціонерів, виникнення проблем з платоспроможністю та ліквідністю, погіршення репутації банку. Крім того, банк повинен нести додаткові витрати, пов'язані з вимогами щодо повернення кредиту, частина активів банку заморожується в формі непродуктивних.

За даними Національного банку України (НБУ), протягом 2010 року обсяги проблемних кредитів у порівнянні з 2009 роком збільшились у 3,9 рази (із 69,935 млрд. грн. до 89,667 млрд. грн.), і станом на 01.12.2010 їх частка у кредитному портфелі банків становила 11,95 % [2]. Причому,  значна  частина  потенційно  проблемних  кредитів  була  реструктуризована  банками  без відповідного  врахування  реальної  поточної  вартості  забезпечення  за  цими  кредитами.  Зазначене  у короткостроковому  періоді  здатне  спровокувати  збільшення  частки  проблемних  кредитів  за «ефектом доміно». Дія цих факторів  з  великою долею ймовірності призведе до подальшої дестабілізації банківської системи України через зниження рівня її капіталізації, яка є основним показником стійкості. За даними НБУ, станом на 1 грудня 2010 року, в Україні діяло 176 банків із 195 зареєстрованих (18 банків перебувають у стані ліквідації). Все це свідчить про низький рівень якості системи управління проблемними кредитами [2].

З метою покращення роботи з проблемними кредитами банки застосовують два підходи:

 - перший - піти на поступки і знайти компроміс для обох сторін (метод реабілітації);

 - другий - «додавити» клієнта і забрати заставне майно, після чого спробувати його продати (метод ліквідації).

Кожен окремий банк діє на свій розсуд, проте логічний вихід в умовах, коли у всій країні спостерігається економічний спад, -  це знайти компроміс. Проте, вигідний такий метод лише в довгостроковому періоді та й не для всіх банківських установ. В теперішній час все більш популярними стають агенції колекторів, що надають свої послуги в сфері саме проблемних кредитів. На сучасному етапі економічної інтеграції України дуже важливо удосконалювати та розгалужувати альтернативні підходи та методи управління проблемними кредитами. Тому, з метою покращення системи управління проблемними кредитами банків необхідне наступне:

1. створити окремий підрозділ, який би працював як з проблемними кредитами, так і з проблемними активами загалом; 

2. автоматизувати організацію процесу, що дозволить забезпечити строге виконання всієї послідовності необхідних дій відповідно до затвердженого графіку;

3. постійно збирати, обробляти і аналізувати інформацію про платника, що сприятиме покращенню якості банківського кредитного портфелю;

4. своєчасно і адекватно реагувати на виникнення проблемного кредиту.

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна сказати, що проблемні кредити в нинішній час посідають все більше місце в обговореннях. Масова неспроможність оплатити кредити призвела до збитковості діяльності банків, а в деяких випадках, до їх банкрутства. Виконання запропонованих рекомендацій сприятиме покращенню системи управління проблемними кредитами банків України.

Література:

1. Гусєва И.Л. Работа с проблемной задолженностью в банке//  Весник НБУ. - 2010. - №9.- С.42 - 44.

2.  http://www.bank.gov.ua- офіційний сайт Національного банку України.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>