XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Кеча А. С. ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС РЕСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО В ПРОЦЕДУРНОМУ АСПЕКТІ

Кеча Анна Станіславівна

аспірантка кафедри адміністративного і фінансового права

Національно університету «Одеска юридична академія»

заочної форми навчання

ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС РЕСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО В ПРОЦЕДУРНОМУ АСПЕКТІ

Державна реєстраційна служба України, як і будь-який інший орган державної виконавчої влади, з метою забезпечення прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також держави, для ефективної реалізації своїх завдань і функцій, повинна здійснювати свою діяльність опираючись на відповідні засади. Вони, в свою чергу, виступають вихідними ідеями, що характеризують зміст діяльності державних реєстраційних органів.

Важливо  зупинитися саме на засадах, які характеризують процедуру реалізації органами державної реєстрації речових прав на нерухоме майно своїх повноважень, адже всі існуючі норми повинні не лише закріплюватися у законодавстві, але й повинні втілюватися,бажано ефективно, у життя.

Отже, на підставі чинного законодавства, можемо виділити наступні засади:

1. Заявний характер. Для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень заявник подає органові державної реєстрації речових прав на нерухоме майно заяву про державну реєстрацію речових прав чи обтяжень, форму та вимоги заповнення якої встановлюється Міністерством юстиції України.

2. Черговість прийому заяв. Орган державної реєстрації речових прав на нерухоме майно приймає заяви про державну реєстрацію в порядку черговості їх надходження шляхом реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їм реєстраційного номера, фіксацією дати та часу їх реєстрації.

3. Оплатність. Заявник разом із заявою про державну реєстрацію подає органові державної реєстрації речових прав на нерухоме майно документ про сплату державного мита. Однак ця засада не виконується, якщо заявником, наприклад, виступає державний орган, який звільнений від оплати державного мита.

4.Черговість розгляду заяв про реєстрацію речових прав на нерухоме майно. Державний реєстратор розглядає заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відповідно до яких заявлено державну реєстрацію права власності або інших речових прав на нерухоме майно - в порядку черговості їх прийняття органом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно [2]. Однак на практиці виникає питання: чи повинен державний реєстратор відкладати розгляд заяви, яку він зареєстрував, до моменту прийняття іншим державним реєстратором цього ж реєстраційного органу рішення по іншій заявці, яку зареєстровано раніше в цьому ж органі?

5.Обов'язковість розгляду поданих документів. Під час розгляду заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно і документів, що подаються до неї, державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих заявником документів вимогам  чинного законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно.[1]

6. Виключність підстав для зупинення розгляду заяви, відмови в проведенні державної реєстрації речових прав та їх обтяжень. Зупинення розгляду заяви, відмова в проведенні державної реєстрації речових прав на нерухоме майно здійснюється виключно на підставах встановлених Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» [1] та  Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» [2].

7. Незалежність і самостійність державного реєстратора. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень» [1] чітко визначено компетенцію державного реєстратора щодо здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Також передбачається, що державний реєстратор самостійно приймає рішення про державну реєстрацію прав або відмову в ній, і втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об'єднань у діяльність державного реєстратора, пов'язану з проведенням державної реєстрації прав, забороняється, і тягне за собою відповідальність передбачену законодавством.

8. Поетапність. Державна реєстрація прав є системою дій, які умовно можна поділити на етапи (стадії). У кінці кожної стадії державний реєстратор приймає рішення про продовження проведення державної реєстрації і задоволення відповідної заяви, чи зупинення або відмову в проведенні державної реєстрації, і відповідно, відмову у задоволенні заявленого права.

Стосовно кількості і видів стадій в юридичній літературі існують різні точки зору. Так  О.В. Кузьменко виділяє наступні стадії реєстраційного провадження як адміністративної процедури, а саме: 1) порушення та розгляд справи; 2) прийняття рішення щодо реєстрації або відмови в ній; 3)оскарження та опротестування прийнятого рішення [3, с.176].  Іншої точки зору дотримується Д.В.Мовчан і виділяє вже 5 стадій, які вже більш детально регламентують процесуальний порядок здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно [4].

9. Оформленість рішень. Рішення, які приймаються державним реєстратором на кожній стадії оформлюються у встановленому законом порядку.

Враховуючи усе вищеперераховане можемо дійти до висновку, що процедурні засади діяльності Державної реєстраційної служби України  впливають на практичну можливість даного органу реалізовувати свої функції і завдання, тому вивчення і дослідження даного питання повинно продовжуватися.

Література:

•1.     Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України від 01.07.2004р. № 1952-IV// Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 51. - Ст.553.

•2.     Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: Постанова Кабінету Міністрів від 22.06.2011р. № 703// Офіційний вісник України. - 2011. - № 51. - С.80.

•3.     Адміністративно-процесуальне право України: підручник // за ред. О.В.Кузьменко. - К.: Атіка, 2007. - 416с.

•4.     Мовчан Д.В. Стадії реєстраційного провадження органів державної виконавчої влади  // http://www.nbuv.gov.ua/


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>