XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

К.екон.н. Левченко О.М., к.техн.н. Мажейка О.Й., Мажейка В.О. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

К.екон.н. Левченко О.М., к.техн.н. Мажейка О.Й., Мажейка В.О.

Кіровоградський національний технічний університет

 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ

  Вступ. У поняття "планування" входить визначення цілей і шляхів їх досягнення. На Заході планування діяльності підприємств здійснюється по таких важливих напрямах, як збут, фінанси, виробництво і закупівлі. При цьому, звичайно, всі приватні плани взаємопов'язали між собою.

Планування|планування| завжди прагне визначити і контролювати розвиток підприємства в перспективі орієнтуєчісь на дані минулого.. Тому надійність планування|планування| залежить від точності і правильності бухгалтерських розрахунків минулого. Будь-яке планування|планування| підприємства базується на неповних даних.  |зад |

Стратегічним плануванням|плануванням| є набір дій і рішень|вирішень|, зроблених керівництвом, які ведуть до розробки специфічних стратегій. Ці стратегії призначені допомогти організаціям досягти своїх цілей. Процес стратегічного планування|планування| є|з'являється| інструментом, що допомагає забезпечувати основу для управління підприємством. Його завдання|задача| полягає в тому, щоб|аби| в достатній мірі забезпечити нововведення і зміни в організації підприємства. Так, виділяють чотири основні види управлінської діяльності в рамках|у рамках| процесу стратегічного планування|планування|:

•-    розподіл ресурсів, в основному обмежених, таких як фонди|фундації|, управлінські таланти, технологічний досвід|дослід|;

•-    адаптація до зовнішньої середи|середовища| (всі дії стратегічного характеру, які покращують|поліпшують| стосунки компанії з|із| її оточенням);

•-    внутрішня координація (координація стратегічної діяльності для відображення сильних і слабких|слабих| сторін фірми|фірма-виготовлювача| з метою досягнення ефективної інтеграції внутрішніх операцій);

•-    усвідомлення організаційних стратегій |досл.

Постановка завдання. Стратегія є детальним всестороннім комплексним планом. Він повинен розроблятися швидше з точки зору перспективи всієї корпорації, а не конкретного індивіда.

Стратегія передбачає|припускає| розробку обгрунтованих заходів і планів досягнення намічених цілей, в яких мають бути враховані науково-технічний потенціал фірми|фірма-виготовлювача| і її виробничо-збутові потреби|нужда|. Стратегічний план повинен обгрунтовуватися обширними|величезними| дослідженнями і фактичними даними. Тому необхідно постійно займатися збором|збиранням| і аналізом величезної кількості інформації про галузі народного господарства, ринок, конкуренція і тому подібне|тощо|.. .

Стратегічне планування|планування| само по собі не гарантує успіху, і організація, що створює стратегічні плани, може потерпіти невдачу із-за помилок в організації, мотивації і контролі. Проте|тим не менше|, формальне планерування|планування| може створити лаву|низку| істотних|суттєвих| сприятливих чинників|факторів| для організації діяльності підприємства. Знання того, що організація хоче досягти, допомагає уточнити найбільш відповідні|придатні| шляхи|дороги| дії. Ухвалюючи обгрунтовані і систематизовані планові рішення, керівництво знижує ризик ухвалення|приймання| неправильного рішення із-за помилкової або недостовірної інформації про можливості|спроможності| організації або про зовнішню ситуацію.  

•-    Одним з найістотніших|суттєвих| рішень|вирішень| при плануванні |плануванні| є|з'являється| вибір мети|цілі| організації. Основна спільна|загальна| мета|ціль| організації позначається|значить| як місія, і всі останні цілі виробляються для ії здійснення.

Часто керівники фірм|фірма-виготовлювачів| вважають|лічать|, що їх основна місія - отримання|здобуття| прибули. Дійсно, задовольняючи якусь внутрішню потребу, фірма|фірма-виготовлювач|, кінець кінцем|зрештою|, зможе вижити. Але|та|, щоб|аби| заробити прибуток, фірмі|фірма-виготовлювачу| необхідно стежити за середою|середовищем| своєї діяльності, враховуючи при цьому ціннісні підходи до поняття ринку.   

Після|потім| встановлення своєї місії і цілей керівництво підприємства почінає  діагностичний етап процесу стратегічного планування|планування|. На цьому шляху|дорозі| першим кроком є|з'являється| дослідження зовнішньої середи|середовища|:

•-    оцінка змін, що впливають на різні аспекти поточної стратегії;

•-    визначення чинників|факторів|, що представляють|уявляють| загрозу|погрозу| для поточної стратегії фірми|фірма-виготовлювача|; контроль і аналіз діяльності конкурентів;

•-    визначення чинників|факторів|, що представляють|уявляють| більше можливості|спроможності| для досягнення загальнофірмових цілей шляхом коректування планів.

| Погрози і можливості|спроможності|, з|із| якими стикається фірма|фірма-виготовлювач|, можна виділити в сім областей.

 1. Економічні чинники.  

2. Політичні чинники.

3. Ринкові чинники.

4. Технологічні чинники.

5. Чинники конкуренції. .

6. Чинники соціальної поведінки. .

7. Міжнародні чинники.

Таким чином, аналіз зовнішньої середи|середовища| дозволяє організації створити перелік небезпек і можливостей|спроможностей|, з|із| якими вона стикається в цій середі|середовищі|. Для успішного ж планування|планування| керівництво повинне мати повне|цілковите| уявлення не лише|не тільки| про істотні|суттєві| зовнішні проблеми, але і про внутрішні потенційні можливості|спроможності| і недоліки|нестачі| організації.

  Цей процес називається управлінським обстеженням. Воно є методичною оцінкою функціональних зон фірми|фірма-виготовлювача|, призначеною для виявлення її стратегічно сильних і слабких|слабих| сторін. У обстеження входять такі функції, як маркетинг, бухгалтерський облік|урахування|, операції (виробництво), людські ресурси, культура і образ|зображення| корпорації. При обстеженні функції маркетингу необхідно звернути увагу на сім областей аналізу:

•-    конкурентоспроможність і бажана частка ринку у відсотках|процентах| до його спільної|загальної| ємкості|місткості|, що є|з'являється| істотною|суттєвою| метою|ціллю| для компанії;

•-    різноманітність і якість асортименту виробів, які постійно контролюються і оцінюються вищим керівництвом;

•-    ринкова демографічна статистика, контроль за змінами на ринках і на користь споживачів;

•-    ринкові дослідження і розробки нових товарів і послуг;

•-    передпродажне і післяпродажне обслуговування клієнтів, що є|з'являється| одним із слабких|слабих| місць в підприємництві;

•-    ефективний збут, реклама і просування товару;

•-    прибуток  

Дуже|дуже| важливим|поважним| для тривалого виживання фірми|фірма-виготовлювача| є|з'являється| безперервний аналіз управління операціями.   

Витоки|джерела| більшості проблем в організації криються в людських ресурсах. Тут необхідно враховувати: тип співробітників; компетентність і підготовку керівництва; систему винагород, спадкоємність керівних|провідних| посад; підготовку і підвищення кваліфікації співробітників; втрати провідних фахівців|спеціалістів| і їх причини; якість виробів і роботу співробітників.

 Культура фірми|фірма-виготовлювача| (атмосфера або клімат в організації) використовується для залучення працівників окремих типів і для стимулювання певних типів поведінки.

Привівши внутрішні сили і слабкості у відповідність із|із| зовнішніми погрозами і можливостями|спроможностями|, керівництво готове до вибору відповідної стратегічної альтернативи.

Результати аналізу і вибір альтернатив. Вироблення стратегії здійснюється на вищому рівні управління і заснована на вирішенні вищеописаних завдань. На цій стадії ухвалення рішення менеджерові необхідно оцінити альтернативні шляхи діяльності фірми і вибрати оптимальні варіанти для досягнення поставлених цілей. .

•-    Стратегічний менеджмент передбачає|припускає|, що фірма|фірма-виготовлювач| визначає свої ключові|джерельні| позиції на перспективу залежно від пріоритетності цілей. Перед фірмою|фірма-виготовлювачем| стоять чотири основні стратегічні альтернативи: обмежене зростання|зріст|, зростання|зріст|, скорочення і поєднання цих стратегій. Обмеженого зростання|зросту| дотримуються більшість організації в розвинених країнах. Для нього характерне встановлення цілей від досягнутого, скоректованих об'єднань фірм|фірма-виготовлювачів| в ніяк не зв'язаних галузях. Найрідше керівники вибирають стратегію скорочення. У ній рівень переслідуваних цілей встановлюється нижче досягнутого у минулому. Для багатьох фірм|фірма-виготовлювачів| скорочення може означати шлях|дорогу| раціоналізації і переорієнтації операцій.

Вибравши певну стратегічну альтернативу, керівництво повинне звернутися|обертатися| до конкретної стратегії. Головна|чільна| мета|ціль| - вибір стратегічної альтернативи, яка максимально підвищить довгострокову ефективність організації.

Висновок. Для підприємства будь-якої форми власності і будь-яких масштабів господарської діяльності істотне управління господарською діяльністю, визначення стратегії, а також планування.

Тому стратегічне планування|планування| і управління діяльністю підприємства необхідні в будь-якій сфері господарської діяльності.

Література:

1.      Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА - М., 2002. - 202 с.

2.   Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Высшая школа, 1999. - 465 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>