XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Бабчинська О.І., Вудвуд Л.С. СУЧАСНА ДЕРЖАВНА КАДРОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

к.е.н., доц. Бабчинська О.І., Вудвуд Лариса Степанівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна

СУЧАСНА ДЕРЖАВНА КАДРОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Сьогодні система професіоналізації в органах державної служби характеризується нестабільністю, неврівноваженістю, зростанням впливу депрофесіоналізаційних чинників, зокрема: недостатня кількість посадових осіб, гендерна нерівність, плинність кадрів, повільне усвідомлення необхідності здобуття нового досвіду, освітньо-кваліфікаційна диспропорційність, фінансові та політичні утиски та інше. Це призводить до слабкості системи державного управління. Тому на тлі сучасних кризових явищ, що присутні практично в усіх сферах життя України, значну роль серед інших антикризових заходів слід приділити формуванню ефективної державної кадрової політики.

Постановка проблеми. Сьогодні система професіоналізації в органах державної служби характеризується нестабільністю, неврівноваженістю, зростанням впливу депрофесіоналізаційних чинників, зокрема: недостатня кількість посадових осіб, гендерна нерівність, плинність кадрів, повільне усвідомлення необхідності здобуття нового досвіду, освітньо-кваліфікаційна диспропорційність, фінансові та політичні утиски та інше. Це призводить до слабкості системи державного управління. Тому на тлі сучасних кризових явищ, що присутні практично в усіх сферах життя України, значну роль серед інших антикризових заходів слід приділити формуванню ефективної державної кадрової політики.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання кадрової політики в цілому і державної кадрової політики зокрема аналізуються в працях таких учених, як: В.Б. Авер'янов,  Г.В. Атаманчук, О.О.Воронько, С.Д. Дубенко, В.М. Князєв, В.І. Луговий, Н.Р. Нижник, С.М.Серьогін, В.В. Цвєтко, Г.В. Щокіна та ін.

Мета статті визначити засади та концептуальні позиції державної кадрової політики, її місце і роль у державній діяльності, шляхи та засоби розв'язання кадрових проблем.

Виклад основного матеріалу. Під державною кадровою політикою розуміють державну стратегію, що виражає волю народу, політичний курс роботи з кадрами на загальнодержавному рівні, стратегію формування, розвитку та раціонального використання кадрів, всіх людських ресурсів держави. Вона формується і здійснюється на науково-теоретичній основі, постійному аналізі практичної діяльності [1, с. 144].

Основними складовими кадрової політики є:

•-         політика набору, відбору та розстановки кадрів;

•-         політика профорієнтації;

•-         політика зайнятості;

•-         політика управління службовим зростанням;

•-         політика стимулювання;

•-         соціальна політика.

Державна кадрова політика в нових умовах має бути спрямована на формування такої системи роботи з кадрами, яка б орієнтувалася на отримання як економічного, так і соціального ефекту, найвищого кінцевого результату [2, с.5].

На сьогодні головним документом, що визначає передумови формування та реалізації стратегії державної кадрової політики є "Стратегія державної кадрової політики України на 2011-2020 роки". В даному проекті чітко окреслюється довготривалий, визначений напрямок розвитку кадрової діяльності, її інструменти та форми, система взаємозв'язків, а також місце кадрової політики в оточуючому середовищі.

Визначальний принцип кадрової діяльності, згідно даної стратегії, полягає в досягненні гармонійного поєднання інтересів особи та держави, індивідуальних та державних інтересів, тобто держава і особа повинні бути соціальними партнерами в професійно-трудовій та інтелектуальній самореалізації особистості.

Слід зазначити, що першочерговими кроками реалізації стратегії кадрової політики у державному управлінні є побудова системи функціонального управління державною службою. Крім того, передбачається реформування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а також інституціоналізація та розвиток вищого корпусу державної служби [3, с.11].

Однак забезпечення реалізації стратегії державної кадрової політики потребує довготривалого прогнозування кадрових процесів, створення дієвої системи формування кадрового резерву, набору, навчання, підвищення кваліфікації, планування та кар'єрного зростання управлінських кадрів у кожному регіоні держави.

Одним із чинників успішної роботи системи державного управління є підвищення ефективності використання кадрового управлінського потенціалу на державній службі. При цьому особливу увагу слід приділити питанням продуктивного використання управлінських кадрів, переведення працівників на інші посади "по горизонталі", планування і розвиток їх службової кар'єри "по вертикалі". Необхідно розробити модель формування резерву, про зміст якого повинно бути відомо всьому персоналу, оскільки ця організаційна форма може відігравати стимулюючу роль для службової кар'єри управлінських кадрів. Досвідчені фахівці мають передавати свій досвід молодим спеціалістам. Особливо це стосується керівних кадрів.

Реальне втілення стратегії державної кадрової політики можливе за умови компетентного та кваліфікованого підходу до нормотворчої діяльності, розроблення і впровадження відповідних проектів актів законодавства.

Висновки: Формування та реалізація стратегії державної кадрової політики, створення нових організаційних засад діяльності державного апарату та органів місцевого самоврядування, їх організаційних структур стане надійним гарантом розбудови демократичного суспільства.

Література:

1. Воронько О. Кадрова політика - універсальний важіль державного будівництва // Вісник УАДУ. - 2004. - № 2. - c. 141-152.

2. Серьогін С. Гончарук Н. Поняття державної кадрові політики і принципи її здійснення // Актуальні проблеми державного управління.-2002 р. - Вип. 2(8).-c.3-10.

3. Проект Стратегії державної кадрової політики http://www.guds.gov.ua

4. Цільова комплексна програма реформування системи підготовки кадрів для державної служби, підвищення кваліфікації державних службовців та формування кадрового резерву [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.president.gov.ua

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>