XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

к.е.н., Барський Ю.М. ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНІВ

к.е.н., Барський Ю.М.

Луцький національний технічний університет

ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  РЕГІОНІВ

Податки завжди посідали вагоме місце у фінансовій системі держави. Вони забезпечували розподільчу, контрольну, і що найголовніше - стимулюючу функції. Стимулююча функція податків полягає у "здатності системи і податкової політики держави позитивно впливати на економічне зростання, розвиток науки, підприємницьку діяльність тощо" [1, с.369].

Податкова політика будь-якої держави повинна визначатися не сьогоденними потребами наповнення доходної частини бюджету, а, як слушно зауважує Шнипко О.С., "ґрунтуватися на довгострокові цілі стимулювання конкурентоспроможності вітчизняних виробників, а отже, й національної економіки в цілому" [2, с.148-149].

Податкова політика держави повинна регулювати податкову політику регіональних систем, відповідати потребам регіонів, сприяти розвитку виробництва і сфери послуг в регіоні, забезпечувати соціальний добробут. Крім того, вона повинна регулювати через економічні механізми соціальні процеси в регіоні.

Відтак податкова політика регіону передбачає вибір складу і структури податків та зборів, визначення платників податків, встановлення ставок оподаткування, пільг тощо. Податкова політика регіону, на думку Герасимчук З.В., є складовою фіскальної політики, зміст якої полягає в оптимізації доходів та видатків бюджетних коштів для забезпечення цілей сталого розвитку [3].

Слід відмітити, що в англійській мові не існує спеціального терміна для означення поняття "збори" чи "платежі". Всім їм відповідає англійський варіант нашого терміну "податок".

Також цікавою є система розподілу коштів між рівнями бюджетної системи у різних країнах. В Австралії основним джерелом місцевих доходів (у даному контексті - регіональних) є податки на фонд заробітної плати, Канаді - податок на індивідуальний дохід (комбінований федерально-провінційний характер), Німеччині - податки, надходження від яких розподіляються між декількома рівнями бюджетної системи у відповідності із заданими відсотками, основний - податок на доходи фізичних осіб, у США- податок на майно, в Іспанії - податки, надходження від яких розподіляються між декількома рівнями бюджетної системи [4, с. 122]. До речі, в Україні основним джерелом наповнення місцевих бюджетів серед податкових надходжень є законодавчевстановлена частка  податку з доходів фізичних осіб [5].

Одним із суттєвих недоліків податкового стимулювання в Україні є те, що досить недавно  введений Податковий кодекс, який вперше чітко визначив базу оподаткування, ставки, джерела сплати податків, терміни сплати екологічних податків (податковий період), штрафні санкції до платників податків за порушення податкового законодавства не містить норм податкового стимулювання визначених у вересні 2005 р. Законі України "Про стимулювання розвитку регіонів" [6].

Недоліком податкової системи України, на думку Міщенка С. Г., є надзвичайно великий податковий тягар, в результаті якого знижуються можливості податкового стимулювання росту обсягів виробництва товарів, структурної перебудови економіки, підвищення ступеня ділової активності суб'єктів господарювання [7, с. 31].

Крім того, в Україні переважають у структурі податків, непрямі податки, що негативно впливають на незаможні верстви населення. Дестимулюючу функцію виконує надмірний податковий тягар, що вилучає понад 80% доходів. На фоні таких реалій регіони України практично повністю втрачають економічну самостійність, адже вилучені в них кошти майже повністю акумулюються у державному бюджеті.

Поруч із новими інструментами податкового стимулювання варто відмітити закордонний досвід у використанні традиційних податкових стимулів. У даному випадку мова йде про податковий кредити та зменшення ставки податку на прибуток підприємств. Розглянемо досвід таких країн як США, Кореї та Японії.

Зокрема, японським фірмам надається податковий кредити у розмірі 20 % приросту витрат на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР). Податковий кредит може складати максимально 10 % зобов'язання по податку на прибуток. Додатково існує податкове кредитування в розмірі 6% від інвестицій у НДДКР у секторі базових технологій. (розробка нових матеріалів, біотехнології та ін.).

Податкове стимулювання у вигляді зменшення податку на прибуток корпорацій та податку на приріст капіталу сприяло у 80-х роках приросту інвестицій у Кореї. У цій країні виділено ряд передових технологій, у розвиток яких вкладаються інвестиції на умовах максимального сприяння (комп'ютерна техніка, програмне забезпечення, напівпровідники, лазерна техніка та передові технології). При цьому система податкових пільг передбачає звільнення від податків на доходи на 5 років, зниження податкового тягаря на наступні три роки, зниження податку на дивіденди та ще ряд податкових привілеїв [8, с. 122-123].

Також варто враховувати досвід США у сфері податкового стимулювання. Так, законодавство цієї країни передбачає для малих підприємств дві занижені ставки з податку на прибуток у розмірі 15 % та 28 %, а для проведення НДДКР у приватному секторі існує приховане стимулювання у формі надання права вибору між віднесенням витрат на НДДКР як витрат із записом у їх у актив.

Тобто, підсумовуючи досвід податкового стимулювання у розглянутих країнах, можна стверджувати, що прогресивний розвиток економіки цих країн був зумовлений вдалою податковою політикою держави зі стимулюючою метою. І хоча привілеї надавались переважно підприємствам, що розташовувались у конкретних регіонах країни, переваги від такої політики відчули практично у всіх куточках країни. Вкладення коштів у прогресивні та наукоємні галузі економіки за допомогою податкових стимулів, сприяли утвердженню нової курсу країн, направленого на досягнення сталого розвитку суспільства та регіонів зокрема.

Як бачимо, досвід розвинутих країн світу показує, що на сьогодні надзвичайно актуальним стимулювання розвитку через податкові інструменти. Тому Україна повинна, враховуючи напрацьований у цих країнах досвід, переймати та адаптувати його до наших умов. Чітка і виважена податкова політика у цьому плані дозволить вже у найкоротший час подолати негативні процеси у соціально-економічній та екологічній сфері, а в недалекій перспективі - досягти сталого розвитку регіональних соціо-еколого-економічних систем. Першочерговими заходами для цього є: внесення змін до існуючих нормативно-правових актів (кодексів, законів, постанов), прийняття Податкового кодексу України (з врахуванням елементів податкового стимулювання - через екоподатки, екологічні податкові пільги, тощо), напрацювання методики застосування податкових стимулюючих заходів рамках податкової політики. Запровадження нових ефективних форм податкової політики та удосконалення традиційних сприятиме забезпеченню добробуту населення регіонів та швидкому досягненню їх сталого розвитку.

Література:

1. Мочерний С.В. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т.2 / Мочерний С.В. Ларіна Я.С., Устинко О.А., Юрій С.І. / [За ред. С.В. Мочерного].- Львів: Світ, 2006.-568 с.

2. Шнипко О.С. Національна конкурентоспроможність: сутність, проблеми, механізми реалізації / О. С. Шнипко. - К. : Наук. думка, 2003. - 334 с.: іл.

3. Герасимчук З.В. Регіональна політика сталого розвитку: теорія, методологія, практика: Монографія / З. В. Герасимчук - Луцьк : Надстир'я, 2008. - 528 с.

4.  Вахович І. М. Фінансова політика сталого розвитку: методологія формування та механізми реалізації: Монографія / І. М. Вахович- Луцьк : Надстир'я, 2007. - 496 с.

5. Офіційний сайт ГУДкс[Електронний ресурс] /Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

6. Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів" від 08.09.2005 р. № 2850-IV // http://www.zakon.rada.gov.ua/

7. Мищенко С.Г. Стимулирование экономического развития: аспекты налогообложения: Монографія / С. Г. Мищенко- Донецк: Юго-Восток, 2006. - 224 с.

8. Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем: Монографія / В.Л. Андрущенко та ін.;  - Ірпінь, ДПА України, Нац. ун-т ДПС України, 2006. - 209 с.

Е-mаіl: BUM_1974@ ukr.net

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>